Liessaari

                                                                                                                                                                                                   ___________________________________________________________________________10.11.2021

 

Lohjan kaupungilla on haettavana ja tarjottavana maanvuokrattavaksi kaksi Liessaaren ranta-asemakaavan mukaista rakennuspaikkaa ke 15.12.2021 klo 15:00 saakka                                                                                                                                                 

Perustana oleva kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 3.11.2021 on tässä.

 

Rakennuspaikkojen perustiedot

Kyseessä ovat Liessaaren 15.3.1999 voimaantulleen ranta-asemakaavan mukaiset rakennuspaikat, kortteli 8 rakennuspaikka 1 ja kortteli 9 rakennuspaikka 5:

 

 

__________kortteli-m²     vesi-m²          yht. m²           k-m²               hakemusmaanvuokra € / 1. kalenterivuosi

k8 rp1            1981              353                2334                99                3685

k9 rp5            3271              872                4143              164                5735

Hakemusmaanvuokra on maanvuokrasopimuksen 1. kalenterivuoden maanvuokra, joka sen jälkeen sitoutuu tavanomaisesti elinkustannusindeksiin. Rakennusoikeus on tehokkuusluvulla e = 0.05 korttelipinta-alasta (5 %). Korttelin 8 rakennuspaikalla 1 on vanhoja purkukuntoisia rakennuksia, jotka siirtyvät vastikkeetta kaupungilta vuokralaisen omistukseen, hallintaan ja vastuulle.  Vuokralainen purkaa rakennukset rakennusvalvontavirnaomaisen luvan kautta vastuullaan ja kustannuksellaan. Rakennukset ovat hyvin huonokuntoisia ja ’pää’rakennuksessa on hyvin todennäköisesti mm. asbestia ja kreosiittia.

Maanvuokra-aika on 31.12.2055 saakka.

Korttelin 9 rakennuspaikalla 5 on rakentamisvelvoite 82 k-m² kolmessa (3) vuodessa maanvuokrasopimuksen alkupäivästä, hyväksytty rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottokatselmus. Korttelin 8 rakennuspaikalla 1 ei ole rakentamisvelvoitetta.

Molemmat rakennuspaikat ovat hyvin puustoisia, osin varsin tiheästi. Kyse on loma-asumisesta, ei vakituisesta asumisesta. Hyvin vaihtelevat maastonmuodot vaikuttavat huomattavan paljon rakentamiseen.

 

Hakemusten ja tarjousten sisältö sekä aikataulu

Hakemuksia ja tarjouksia voivat jättää yhtä lailla sekä henkilöt että yhteisöt. Hakemuksen/ tarjouksen voi jättää vain toisesta rakennuspaikasta tai molemmista, tai vaikka tarjouksen toisesta ja hakemuksen toisesta.

Hakemus kohdistuu edellä mainittuun hakemusmaanvuokraan. Tarjous kohdistuu edellä mainitun hakemusmaanvuokran ylittävään 1. kalenterivuoden maanvuokraan.

Kohteet eivät ole myytävissä.

***

Kaikkiin hakemuksiin ja tarjouksiin tulee em. lisäksi ilmoittaa kaikkien hakija-  ja tarjouksenjättäjätahojen yhteystiedot: osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite että sekä yhteisöiltä y-tunnus. Valittujen vuokralaisten tarkemmat tiedot Lohjan kaupunki kysyy erikseen esisopimuksen allekirjoitusta varten.

Hakija- ja tarjouksenjättäjätahot eivät ole enää millään tavoin muutettavissa hakemus/tarjousajan päättymisen jälkeen. Näin olleen hakija/tarjoustahot tulee harkita hyvin tarkkaan, esim. miten tuleva maanvuokrasopimus jakautuu murto-osiin useamman henkilöhakijan/tarjoajan kesken.

Hakemusten ja tarjousten jättöaika alkaa ke 10.11.2021 ja päättyy ke 15.12.2021 klo 15:00, jolloin hakemustan ja tarjousten tulee olla perillä, myös paperipostilla, Lohjan kaupungilla. Muutoin vapaamuotoisten hakemusten ja tarjousten jättäminen on joko sähköpostilla tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostilla Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja.

Lohjan kaupunki ei anna tietoja saapuneista hakemuksista eikä tarjouksista.

 

Valintamenettely

Korttelin 8 rakennuspaikka 1 käsitellään ensin. Yksi korkein tarjous on voittava. Mikäli korkeimpia saman suuruisia tarjouksia on enemmän kuin yksi, tehdään valinta arpomalla näiden korkeimpien saman suuruisten tarjousten kesken. Mikäli tarjouksia ei ole ja hakemuksia on vain yksi, on tämä yksi hakemus valittu. Mikäli hakemuksia on useampia kuin yksi, tehdään valinta arpomalla hakemusten kesken.

Korttelin 9 rakennuspaikka 5 käsitellään sen jälkeen vastaavasti. Korttelin 8 rakennuspaikan 1 valittu vuokralainen tippuu pois korttelin 9 rakennuspaikan käsittelystä. Mikäli valintamenettely ei tuota tulosta, toisen tai molempien rakennuspaikkojen osalta, tulee uusi hakukierros kevättalvella 2022.

Oma dokumenttinsa valintamenettelystä ja tarkat tiedot hakemusten ja tarjousten hylkäämisistä.

Lohjan kaupungin varaa itselleen täyden oikeuden hylätä kaikki hakemukset ja tarjoukset ilman mitään korvausta tai hyvitystä yhdellekään hakijalle tai tarjouksen jättäjälle. Muutoin hakemusten ja tarjousten hylkäämiset ovat em. valintamenettelydokumentit mukaiset.

 

Esisopimus

Valintamenettelyn jälkeen kumman rakennuspaikan vuokralaisen tulee allekirjoittaa ensin sitova ja siirtokelvoton sopimussakollinen esisopimus. Esisopimukset ja niiden liitteenä olevat varsinaiset maanvuokrasopimukset ovat:

kortteli 8 rakennuspaikka 1 [9 sivua]

kortteli 9 rakennuspaikka 5 [9 sivua]

Huomaa erityisesti varsinaisen maanvuokrasopimuksen kohdan 1.2 viimeinen kappale, kohta 5, kohta 6.5 (varsinkin korttelin 9 rakennuspaikan 5 osalta) ja kohta 6.6. Huomaa myös esisopimuksen purkumahdollisuudet kaupungin puolelta.

Vuokralaisen allekirjoitusaika tälle esisopimukselle on kolme (3) vuorokautta siitä, kun Lohjan kaupunki on tarjonnut esisopimusta allekirjoitettavaksi, joko sähköpostin välityksellä tai paikan päällä Lohjalla. Mikäli vuokralaisen allekirjoitus ei onnistu tässä ajassa, hylkää Lohjan kaupunki tähän liittyvän hakemuksen/tarjouksen ja valintamenettely jatkuu. Tämä saattaa tapahtua kerran tai useammin.

Varsinainen maanvuokrasopimus, ja korttelin 8 rakennuspaikalla 1 myös rakennusten luovutuskirja, on allekirjoitettavan kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin rakennuspaikan Lohjan kaupungin yksilöidyn maanvuokrauspäätöksen lainvoiman päivästä. Oletuksella tämä kuuden (6) kuukauden aika päättyy ke 24.8.2022 (ja se alkaa to 24.2.2022). Todelliset päivämäärät ovat kiinni Lohjan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouspäivien toteutumisesta ja päätöksistä.

 

Kohteiden sijainti ja niihin tutustuminen

Rakennuspaikat ovat omatoimisesti tutustuttavissa jokamiehen oikeuksia noudattaen omalla vastuulla ja kustannuksella. Liessaaren sijainti Lohjan keskustan länsipuolella: https://karttapalvelu.lohja.fi/link/2hh1Tp ja erillinen pdf-kartta on tässä. Rakennuspaikkojen sijainti ranta-asemakaavassa on tässä [1 sivu] ja tarkempi maastokartta on tässä [3 sivua; siniset paikat] sekä valokuvia rakennuspaikoilta 25.10.2021 tässä [4 sivua].

Korttelin 8 rakennuspaikalle 1 koordinaatit ovat 60.244750 pohjoinen ja 24.009822 itä sekä korttelin 9 rakennuspaikalle 5 koordinaatit ovat 60.248433 pohjoinen ja 24.017966 itä. Nuo koordinaatit ovat suurin piirtein rakennuspaikan keskelle. Rakennuspaikat ovat vielä lohkomattomia muuta rajakulmissa ja rannassa on puukepit ja väleillä ’viisareita’.

Mantereen puolella Haikarin niemen parkkipaikka on löydettävissä koordinaateilla 60.243612 pohjoinen ja 24.026027 itä. Tätä parkkipaikkaa lähimpänä oleva osoite on Haikarinkatu 19, 08100 Lohja, mutta parkkipaikalle ajaakseen pitää tuo osoite ohittaa ja ajaa aivan Haikarinkadun päähän ja jatkaa siitä yhteensä noin 330 metriä ensin suoraan ja sitten oikealle kaartaen parkkipaikalle.

Edellä mainitut koordinaatit ovat WGS84-järjestelmässä, joten ne ovat yhteensopivia mm. GPS:n kanssa. Yleinen karttalinkki alueella on tässä [toukokuun 2021 ilmakuva]. Voit vaihtaa eri aineistoja vasemman puolen valikoista ja käyttää erilaisia työkaluja yläreunan nappuloista.

 

Ranta-asemakaava

Nämä rakennuspaikat ovat Liessaaren 15.3.1999 voimaantulleen ranta-asemakaavan ja sen määräysten [kumpikaan rakennuspaikka ei ole yli 3600 m²] mukaiset lisättynä vesialueosilla. Korttelin käyttötarkoitusmerkintä RA on loma-asuntoalue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen, sauna ja varaston. Rakennusoikeudesta 2/3 näillä rakennuspaikoilla saa käyttää itse loma-asunnolle.

 

Taajamaosayleiskaava

Koko Liessaaren alueella on voimassa 2.3.2016 voimaantullut taajamaosayleiskaava. Siinä kaikki Liessaaren ranta-asemakaavan (15.3.1999) mukaisten korttelien alueet ovat merkinnällä V [sivu 9] eli virkistysalue tarkennuksilla: ”Alue on tarkoitettu pääasiassa ulkoiluun ja virkistykseen. Alueelle voi sijoittaa ulkoilureittejä ja ulkoilua palvelevia rakennelmia. Rakentamiseen sovelletaan alueella voimassa olevan ranta-asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.” [§ 128].

Korttelin 9 alueella on lisäksi muinaismuisto sm39 ’Liessaaren louhokset, teollisuushistoria’ sekä aluemerkintä, ympyröity 8, on kaupunkikuvallisesti merkittävä alue ’Liessaaren louhokset’. Em. muinaismuistomerkintä sm39 on korttelin 9 rakennuspaikoilla 3 (maanvuokrattu Lohjan Kalaseura ry:lle) ja 4 (yksityisomistuksessa vanhastaan). Muut taajamaosayleiskaavan merkinnät Liessaaressa ovat: SL – luonnonsuojelualue (25: Liessaari), S2 – suojelualue (4: Liessaaren erityisesti suojeltava laji, jäkälä) sekä vihreät kolmiot: virkistyskohde – uimaranta ja/tai venevalkama ja/tai muu virkistyskohde. Vihertävä ympyräjono on ohjeellinen ulkoilureitti. Tarkemmin täällä [sivut 1-4].

 

Ympäristö, puusto, vesihuolto ja muuta

Kyse on saaresta, jossa ei ole mitään teitä vaan pelkästään vuosikymmenten aikana muodostuneita polkuja ja uria. Kulkeminen on pääasiassa veneellä ja saaren itäpään kevyen liikenteen siltaa pitkin. Rantaviivan kohta vaihtelee suuresti vuoden aikana että pidemmän ajan kuluessa. Tuleva lohkottava maa- ja vesialueen raja ei välttämättä vastaa todellista rantaviivaa.

Saaressa ei ole myöskään mitään yleistä vesi- eikä viemäriverkostoa eikä jätehuoltoa eikä sellaisia ole tulossakaan. Kun kyse on ranta-asemakaavasta ei kunnalla, Lohjan kaupungilla, ole mitään velvollisuutta toteuttaa yleistä infrastruktuuria. Kunkin rakennuspaikan vesihuollon toteuttaminen on kiinni mm. vuokralaisen tahtotilasta, investointihalukkuudesta sekä itse rakennuspaikan soveltuvuudesta kuhunkin vesihuolloin ratkaisuun; ks. alempana yhteystiedot rakennusvalvontaan. Vesikäymälä ei ole mahdollinen missään tilanteessa. Lohjan kaupunki ei arvioi erilaisten vaihtoehtojen kustannuksia yms.

Rakennuspaikkakohtaisen vesi- ja viemärihuollon järjestämiseen liittyvät ranta-asemakaavan lisäksi mm. seuraavat säännökset:

ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 156 Tässä kiinteistönomistaja rinnastuu vuokralaiseen

Lohjan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 29.6.2017, kohdat 5.1 – 5.5 sivuilla 5 – 7

Lisätietoja näistä on saatavilla alempana mainittavalta rakennusvalvontaviranomaiselta.

Puuston käsittely ranta-alueella on erittäin rajattua ja se vaatii joko rakennusluvan tai erillisen maisematyöluvan. Lisätiedot alempana mainittavalta rakennusvalvontaviranomaiselta. Puusto kuuluu maanvuokraoikeuteen.

Puuston luvaton käsittely yms. voi johtaa jopa rikossyytteeseen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) § 186 mukaisesti. Esimerkki toisaalla Lohjalla oli vetovoimalautakunnan lupajaostossa 18.1.2021 § 11.

***

Venepaikkoja on saatavilla Lohjan kaupungilta mm. läheisestä Aurlahdesta. Lohjan kaupungin venepaikkasivut ovat tässä. Tavanomaisessa tilanteessa Aurlahden venepaikka on saatavissa viimeistään venepaikkahakemuksen jättövuotta seuraavaksi kesäksi. Lisätiedot venepaikkasivuilla mainituilta.

 

Yleisiä ja maksuttomia aikarajattomia pysäköintipaikkoja on käytettävissä vuoden ympäri mantereen puolella Haikarin niemen päässä. Tilanne on tämä 10/2021, mutta se voi muuttua tulevaisuudessa.

Sähkösiirtoyhtiö Caruna Oy:n sähköverkko ulottuu kummankin rakennuspaikan naapurirakennuspaikan rajalle. Näin ollen sähköliittymä on saatavissa vuokralaisen omalla vastuulla ja kustannuksella. Tämä on tilanne 10/2021 ja se voi muuttua.  Lisätiedot Caruna Oy:ltä.

Mikään moottoriajoneuvoinen liikenne saaressa ei ole mahdollista maastoliikennelain (17101995) mukaisesti. Lohjan kaupunki maanomistajana ei ole antanut eikä ole antamassa tämän lain mukaista lupaa. Saaren itäpäässä Haikarin kevyen liikenteen sillan mantereenpuoleisessa päässä on liikennemerkki ’moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty’.

***

Em. tiedot voivat vaihtua ajan kuluessa säännösten ja kaavojen sekä ympäristön muuttuessa.

 

Lisätiedot

Rakentamiseen, ranta-asemakaavan tulkintaan, puuston käsittelyyn ja vesihuollon toteuttamiseen ja vastaaviin liittyvät kysymykset suoraan rakennusvalvontaan, kiitos:

lupainsinööri Sini Honkonen

https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-maankaytto/rakennusvalvonta/yhteystiedot-ja-palveluajat/

ja

https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-maankaytto/rakennusvalvonta/luvan-hakeminen-ja-maksut/

***

Muut lisätiedot maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 – 369 4400 ja/tai etunimi.sukunimi (a)lohja.fi tai tonttipalvelut@lohja.fi .

Muuta tietoa Liessaaresta on Lohjan kaupunginvaltuuston päätöksen 25.8.2021 § 131 selostusteksteissä sekä samaan asiaan liittyvissä oheismateriaaleissa Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan päätöksessä 15.6.2021 § 83 [älä katso noissa olevaa maanvuokrasopimusmallia].