Liessaari

Liessaaren rantapaikat: Lohjan kaupungilla on jatkuvassa haussa maanvuokrattavaksi kaksi ranta-asemakaavan mukaista rakennuspaikkaa

Liessaaren rantapaikat

Liessaaren rantapaikat

Lohjan kaupungilla on jatkuvassa haussa maanvuokrattavaksi kaksi Liessaaren ranta-asemakaavan mukaista rakennuspaikkaa Liessaaren rantapaikat

7.3.2022 Liessaaren rantapaikat

Perustana oleva kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 26.1.2022 § 10 on tässä. Liessaaren rantapaikat

Rakennuspaikkojen perustiedot

Kyseessä ovat 15.3.1999 voimaantulleen ranta-asemakaavan mukaiset Liessaaren rantapaikat, kortteli 8 rakennuspaikka 1 ja kortteli 9 rakennuspaikka 5:

kortteli-m²vesi-m²yht. m²k-m²maanvuokra € /   1. kalenterivuosi
k8 rp119813532334  993685
k9 rp5327187241431645735

Liessaaren rantapaikat

Maanvuokra on maanvuokrasopimuksen 1. kalenterivuoden maanvuokra, joka sen jälkeen sitoutuu tavanomaisesti valtion tilastokeskuksen laskemaan viralliseen elinkustannusindeksiin. Rakennusoikeus on tehokkuusluvulla e = 0.05 korttelipinta-alasta (5 %). Korttelin 8 rakennuspaikalla 1 on vanhoja purkukuntoisia rakennuksia, jotka siirtyvät vastikkeetta kaupungilta maanvuokralaisen omistukseen, hallintaan ja vastuulle. Maanvuokralainen purkaa rakennukset rakennusvalvontaviranomaisen luvan kautta vastuullaan ja kustannuksellaan. Rakennukset ovat hyvin huonokuntoisia ja ’pää’rakennuksessa on hyvin todennäköisesti mm. asbestia ja kreosiittia. Liessaaren rantapaikat

Maanvuokra-aika on 31.12.2055 saakka.

Korttelin 9 rakennuspaikalla 5 on rakentamisvelvoite 82 k-m² kolmessa (3) vuodessa maanvuokrasopimuksen alkupäivästä. Tarkka ehto on hyväksytty rakennusvalvontaviranomaisen käyttöönottokatselmus. Korttelin 8 rakennuspaikalla 1 ei ole rakentamisvelvoitetta.

Molemmat rakennuspaikat ovat hyvin puustoisia, osin varsin tiheästi. Kyse on loma-asumisesta, ei vakituisesta asumisesta. Hyvin vaihtelevat maastonmuodot vaikuttavat huomattavan paljon rakentamiseen.

Kohteet eivät ole myytävissä.

Hakemuksen sisältö

Hakemuksen voi jättää yhtä lailla sekä henkilöt että yhteisöt. Hakemuksen voi kuitenkin jättää vain yhdestä paikasta.

Hakemukseen tulee em. lisäksi ilmoittaa kaikkien hakijan yhteystiedot: osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite sekä yhteisöiltä myös y-tunnus. Tarkemmat tiedot Lohjan kaupunki kysyy erikseen esisopimuksen allekirjoittamista varten.

Hakijataho ei ole enää millään tavoin muutettavissa hakemuksen jättämisen jälkeen. Näin olleen hakijataho tulee harkita hyvin tarkkaan, esim. miten tuleva maanvuokrasopimus jakautuu murto-osiin useamman henkilöhakijan kesken.

Muutoin vapaamuotoisten hakemusten jättäminen on joko sähköpostilla tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostilla Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja.

Lohjan kaupunki ei anna tietoja saapuneista hakemuksista. Liessaaren rantapaikat

Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä.

Esisopimus

Tulevan maanvuokralaisen tulee allekirjoittaa ensin sitova ja siirtokelvoton sopimussakollinen esisopimus. Esisopimukset ja niiden liitteenä olevat varsinaiset maanvuokrasopimukset ovat:

kortteli 8 rakennuspaikka 1 [9 sivua; rakennettu]

kortteli 9 rakennuspaikka 5 [9 sivua; rakentamaton]

Huomaa erityisesti varsinaisen maanvuokrasopimuksen kohdan 1.2 viimeinen kappale, kohta 5, kohta 6.5 (varsinkin korttelin 9 rakennuspaikan 5 osalta) ja kohta 6.6. Huomaa myös esisopimuksen purkumahdollisuudet kaupungin puolelta.

Tulevan maanvuokralaisen allekirjoitusaika tälle esisopimukselle on kolme (3) vuorokautta siitä, kun Lohjan kaupunki on tarjonnut esisopimusta allekirjoitettavaksi, joko sähköpostin välityksellä tai paikan päällä Lohjalla. Mikäli tulevan maanvuokralaisen allekirjoitus ei onnistu tässä ajassa, hylkää Lohjan kaupunki tähän liittyvän hakemuksen pelkällä ilmoituksella hakijalle. Allekirjoitusvelvollisuus koskee kaikkia hakemuksen hakijatahoja.

Varsinainen maanvuokrasopimus, ja korttelin 8 rakennuspaikalla 1 myös rakennusten luovutuskirja, on allekirjoitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa kunkin rakennuspaikan Lohjan kaupungin yksilöidyn maanvuokrauspäätöksen lainvoiman päivästä. Yksilöidyn maanvuokrauspäätöksen tekee Lohjan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta [päivitys 2.1.2023] kaupunkikehityslautakunta, joka kokoontuu kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Tavanomaisesti lainvoiman päivä on 29 päivää kokouspäivästä.

Kohteiden sijainti ja niihin tutustuminen

Rakennuspaikat ovat omatoimisesti tutustuttavissa jokamiehen oikeuksia noudattaen omalla vastuulla ja kustannuksella. Liessaaren sijainti Lohjan keskustan länsipuolella: https://karttapalvelu.lohja.fi/link/2hh1Tp ja erillinen pdf-kartta on tässä. Rakennuspaikkojen sijainti ranta-asemakaavassa on tässä [1 sivu] ja tarkempi maastokartta on tässä [3 sivua; siniset paikat] sekä valokuvia rakennuspaikoilta 25.10.2021 tässä [4 sivua].

Korttelin 8 rakennuspaikalle 1 koordinaatit ovat 60.244750 pohjoinen ja 24.009822 itä sekä korttelin 9 rakennuspaikalle 5 koordinaatit ovat 60.248433 pohjoinen ja 24.017966 itä. Nuo koordinaatit ovat suurin piirtein rakennuspaikan keskelle. Rakennuspaikat ovat vielä lohkomattomia muuta rajakulmissa ja rannassa on puukepit ja väleillä ’viisareita’.

Mantereen puolella Haikarin niemen parkkipaikka on löydettävissä koordinaateilla 60.243612 pohjoinen ja 24.026027 itä. Tätä parkkipaikkaa lähimpänä oleva osoite on Haikarinkatu 19, 08100 Lohja, mutta parkkipaikalle ajaakseen pitää tuo osoite ohittaa ja ajaa aivan Haikarinkadun päähän ja jatkaa siitä yhteensä noin 330 metriä ensin suoraan ja sitten oikealle kaartaen parkkipaikalle.

Edellä mainitut koordinaatit ovat WGS84-järjestelmässä, joten ne ovat yhteensopivia mm. GPS:n kanssa. Yleinen karttalinkki alueella on tässä [toukokuun 2021 ilmakuva]. Voit vaihtaa eri aineistoja vasemman puolen valikoista ja käyttää erilaisia työkaluja yläreunan nappuloista.

Ranta-asemakaava

Nämä rakennuspaikat ovat Liessaaren 15.3.1999 voimaantulleen ranta-asemakaavan ja sen määräysten [4 sivua; kumpikaan rakennuspaikka ei ole yli 3600 m²] mukaiset lisättynä vesialueosilla. Korttelien käyttötarkoitusmerkintä RA on loma-asuntoalue. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden yksiasuntoisen lomarakennuksen, sauna ja varaston. Rakennusoikeudesta 2/3 näillä rakennuspaikoilla saa käyttää itse loma-asunnolle.

Taajamaosayleiskaava

Koko Liessaaren alueella on voimassa 2.3.2016 voimaantullut taajamaosayleiskaava. Siinä kaikki Liessaaren ranta-asemakaavan (15.3.1999) mukaisten korttelien alueet ovat merkinnällä V [sivu 9] eli virkistysalue tarkennuksilla: ”Alue on tarkoitettu pääasiassa ulkoiluun ja virkistykseen. Alueelle voi sijoittaa ulkoilureittejä ja ulkoilua palvelevia rakennelmia. Rakentamiseen sovelletaan alueella voimassa olevan ranta-asemakaavan merkintöjä ja määräyksiä. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitettua lupaa.” [§ 128].

Korttelin 9 alueella on lisäksi muinaismuisto sm39 ’Liessaaren louhokset, teollisuushistoria’ sekä aluemerkintä, ympyröity 8, on kaupunkikuvallisesti merkittävä alue ’Liessaaren louhokset’. Em. muinaismuistomerkintä sm39 on korttelin 9 rakennuspaikoilla 3 (maanvuokrattu Lohjan Kalaseura ry:lle) ja 4 (yksityisomistuksessa vanhastaan). Muut taajamaosayleiskaavan merkinnät Liessaaressa ovat: SL – luonnonsuojelualue (25: Liessaari), S2 – suojelualue (4: Liessaaren erityisesti suojeltava laji, jäkälä) sekä vihreät kolmiot: virkistyskohde – uimaranta ja/tai venevalkama ja/tai muu virkistyskohde. Vihertävä ympyräjono on ohjeellinen ulkoilureitti. Tarkemmin täällä [sivut 1-4].

Ympäristö, puusto, vesihuolto ja muuta

Kyse on saaresta, jossa ei ole mitään teitä vaan pelkästään vuosikymmenten aikana muodostuneita polkuja ja uria. Kulkeminen on pääasiassa veneellä ja saaren itäpään kevyen liikenteen siltaa pitkin. Rantaviivan kohta vaihtelee suuresti vuoden aikana että pidemmän ajan kuluessa. Tuleva lohkottava maa- ja vesialueen raja ei välttämättä vastaa todellista rantaviivaa.

Saaressa ei ole myöskään mitään yleistä vesi- eikä viemäriverkostoa eikä jätehuoltoa eikä sellaisia ole tulossakaan. Kun kyse on ranta-asemakaavasta ei kunnalla, Lohjan kaupungilla, ole mitään velvollisuutta toteuttaa yleistä infrastruktuuria. Kunkin rakennuspaikan vesihuollon toteuttaminen on kiinni mm. maanvuokralaisen tahtotilasta ja rakennuspaikan aiotusta käyttöasteesta, investointihalukkuudesta sekä itse rakennuspaikan soveltuvuudesta kuhunkin vesihuollon ratkaisuun; ks. alempana yhteystiedot rakennusvalvontaan. Vesikäymälä ei ole mahdollinen missään tilanteessa. Lohjan kaupunki ei arvioi erilaisten vaihtoehtojen kustannuksia tms.

Rakennuspaikkakohtaisen vesi- ja viemärihuollon järjestämiseen liittyvät ranta-asemakaavan lisäksi mm. seuraavat säännökset:

ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 156. Tässä maanvuokralainen rinnastuu kiinteistönomistajaan, ja

Lohjan kaupungin ympäristöviranomaisen ympäristönsuojelumääräykset 29.6.2017, kohdat 5.1 – 5.5 sivuilla 5 – 7.

Lisätietoja näistä on saatavilla alempana mainittavalta rakennusvalvontaviranomaiselta. Liessaaren rantapaikat

Puuston käsittely ranta-alueella on erittäin rajattua ja se vaatii joko rakennusluvan tai erillisen maisematyöluvan. Lisätiedot alempana mainittavalta rakennusvalvontaviranomaiselta. Puusto yms. kuuluu maanvuokraoikeuteen.

Puuston luvaton käsittely yms. voi johtaa jopa rikossyytteeseen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) § 186 mukaisesti. Esimerkki toisaalla Lohjalla oli vetovoimalautakunnan lupajaostossa 18.1.2021 § 11.

***

Venepaikkoja on saatavilla Lohjan kaupungilta mm. läheisestä Aurlahdesta. Lohjan kaupungin venepaikkasivut ovat tässä. Tavanomaisessa tilanteessa Aurlahden venepaikka on saatavissa viimeistään venepaikkahakemuksen jättövuotta seuraavan vuoden kesäksi. Lisätiedot venepaikkasivuilla mainituilta.

Yleisiä ja maksuttomia aikarajattomia pysäköintipaikkoja on käytettävissä vuoden ympäri mantereen puolella Haikarin niemen päässä. Tilanne on tämä maaliskuussa 2022, mutta se voi muuttua tulevaisuudessa.

Sähkösiirtoyhtiö Caruna Oy:n sähköverkko ulottuu kummankin rakennuspaikan naapurirakennuspaikan rajalle. Näin ollen sähköliittymä on saatavissa maanvuokralaisen omalla vastuulla ja kustannuksella. Tämä on tilanne maaliskuussa 2022 ja se voi muuttua. Lisätiedot em. Caruna Oy:ltä.

Mikään moottoriajoneuvoinen liikenne saaressa ei ole mahdollista maastoliikennelain (1710/1995) mukaisesti. Lohjan kaupunki maanomistajana ei ole antanut eikä ole antamassa tämän lain mukaista lupaa. Saaren itäpäässä Haikarin kevyen liikenteen sillan mantereenpuoleisessa päässä on liikennemerkki ’moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty’.

***

Em. tiedot voivat muuttua ajan kuluessa säännösten ja kaavojen sekä ympäristön muuttuessa.

m

Lisätiedot

Rakentamiseen, ranta-asemakaavan tulkintaan, puuston käsittelyyn ja vesihuollon toteuttamiseen sekä vastaaviin liittyvät kysymykset suoraan rakennusvalvontaan, kiitos:

lupainsinööri Janne Virtanen

https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-maankaytto/rakennusvalvonta/yhteystiedot-ja-palveluajat/

ja

https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen-ja-maankaytto/rakennusvalvonta/luvan-hakeminen-ja-maksut/

***

Muut lisätiedot vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 – 374 3599 ja/tai etunimi.sukunimi (a)lohja.fi tai tonttipalvelut@lohja.fi .

Muuta tietoa Liessaaresta on Lohjan kaupunginvaltuuston päätöksen 25.8.2021 § 131 selostusteksteissä sekä samaan asiaan liittyvissä oheismateriaaleissa Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan päätöksessä 15.6.2021 § 83   Älä katso noissa olevaa maanvuokrasopimusmallia.

****

Yleiskuvia Liessaaresta 25.5.2023

Pohjoisranta:

Eteläranta:

 

Aiheeseen liittyvää: