Nimistön­suunnittelu

Lohjalla nimistöasiat kuuluvat kaavoituksen alaisuuteen. Paikannimiä suunnitellaan systemaattisesti osana asemakaavoitusta ja muuta kaupunkisuunnittelua. Nimistön valmistelua varten on Lohjan kaupungille perustettu nimistö-työryhmä, joka toimii Lohjan nimistöasioissa asiantuntiaja nimistön johdonmukaisuuteen ja yksiselitteisyyteen sekä paikallisin olosuhteisiin ja historiaan liittyvissä asioissa. Työryhmän tehtävänä on antaa lausuntoja nimistöasioista kaavojen ja viranhaltijapäätösten valmistelua varten.

Kun laaditaan asemakaavaa tai rakentaminen haja-asutusalueilla lisääntyy, tarvitaan usein uusia katujen ja teiden nimiä. Voit antaa palautepalvelun kautta ideoita nimistä, aihealueista tai henkilöistä jotka olisi hyvä saada katu- ja tienimistöön. Sama nimi ei voi olla käytössä kahdessa paikassa. Kaupungin karttapalvelun hakutoiminnolla voi testata onko nimi jo käytössä osoitenimenä.

Hyväksytty ja voimaan tulleeksi kuulutettu asemakaavakartta ja siihen liittyvät kaavamääräykset ovat lainvoimaisia, ja kadun tai muun yleisen alueen nimen muuttaminen asemakaava-alueella on käytännössä minikokoinen asemakaavamuutos. Lohjan kaupunki hankkii ja asentaa korvauksetta ensimmäisen kerran tienviitat ja katukyltit haja-asutusalueille, taajama-alueella ne kuuluvat aina kaupungin ylläpidon piiriin.

Osoitenumeron merkitseminen maastoon ja rakennuksiin on kiinteistönomistajan vastuulla. Ohje merkitsemisestä: Rakennusjärjestys § 11.

Lohjan kaupunki ylläpitää opaskarttaa. Erilaiset netin karttaohjelmat ja navigaattorilaitteet eivät ota aineistoaan suoraan kunnilta, ja niissä saattaa esiintyä virheitä. Lohjan kaupunki ei vastaa näiden toimijoiden nimistön ja osoitteiston oikeellisuudesta.

Nimistöasioissa voi olla yhteydessä kaavoitukseen: kaupunginarkkitehti Juha Anttila, juha.anttila(at)lohja.fi puhelin: 044 374 0144


Nimistösuunnittelun periaatteet Lohjan kaupungissa

Nimistönsuunnittelusta ei ole olemassa lakia, mutta Lohjan kaupungin nimistötyöryhmä, kuten useimmat muutkin kunnat, noudattavat Kuntaliiton laatimaa ohjetta: Kunnan osoitejärjestelmä – ohjeet ja suositus. Kuntien osoiteohjeistus on suositus, joka on laadittu helpottamaan kuntien osoiteasioihin liittyvää työtä. Osoiteasioista voidaan sopia kunnassa myös ohjeista poiketen, kunhan noudatetaan aina voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä. 

Kaupunkikehityslautakunta 25.10.2023 § 139  hyväksyi seuraavat periaatteet yritysten erityishuomioimiseen nimistönsuunnittelussa täydentämään Kuntaliiton ohjeistusta. Lohjan kaupungissa tien nimeämistä puoltaa, mikäli: 

– Tie johtaa yritykselle, jolla on suuri asiakasliikenne.

– Tien varrella on useita yrityksiä, joilla ei ole rakennuksia.

– Tien varrella on merkittävä määrä työpaikkoja.

Hyvä nimi ottaa huomioon kulttuuriarvot ja ihmisten tarpeet, vahvistaa kotipaikkatunnetta ja lisää viihtyisyyttä.

Nykyiset kuntien päättämät ja muutoin käytössä olevat tien- ja kadunnimet muodostavat osoite- nimistön perustan. Vakiintuneita nimiä ei ole syytä muuttaa ilman perusteita.

Jokainen erillinen tie, joka johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle, tulisi pääsääntöisesti nimetä omalla nimellään.

Ennestään rakentamattomilla alueilla otetaan huomioon paikallinen nimistö, sanasto, historia ja alueen luonne. Alueilla joissa on asukkaita jo ennestään, tulee etsiä sopivat ratkaisut yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Osoitenimelle asetettavat vaatimukset ovat:

Yksiselitteisyys

 • Nimen tulee sopia paikkaan, yksilöidä kohde ja erottaa se muista samankaltaisista.
 • Sama nimi ei voi olla kahdella tiellä tai kadulla.
 • Kuntarajan tuntumassa tulee välttää naapurikunnissa käytössä olevia osoitenimiä (ylikunnalliset palvelut).
 • Mikäli jokin nimi on jo käytössä monella eri tiellä, tai nimet ovat hyvin samankaltaisia, on tilanne korjattava.
 • Saman sanan eri taivutusmuotoja tulee välttää nimissä
 • Uusia saman alkuisia nimiä ei pidä ottaa käyttöön kuin erikoistapauksissa.
 • Samasta aiheesta johdettuja nimiä ei pidä ottaa käyttöön kaukana toisistaan.
 • Kunnanrajan ylittävän kadun tai tien tulisi jatkua saman nimisenä.
 • Tien nimessä voidaan käyttää täydentävää alueen nimeä esim. kylän, talon tms. nimeä. Täydentävää alueen nimeä ei tule käyttää, ellei se ole välttämätöntä kohteen paikantamiseksi ja yksilöimiseksi.

Käytännöllisyys ja merkintäkelpoisuus

 • Osoitenimen tulee olla selkeä, helposti oikeinkirjoitettava, helppo ääntää ja muistaa, kohtuuttoman pitkiä osoitenimiä tulee välttää.

Osoite pitää pystyä tunnistamaan osoitteeksi

 • Nimi pitää mieltää paikkaa tai osoitetta kuvaavaksi, kovin abstraktit nimet eivät ole hyviä osoitenimiä
 • Lohjalla tien- tai kadunnimen nimiosaan liittyy pääsääntöisesti loppuosa (katu, kuja, tie, puistotie, kaari, väylä, polku ym.). Raitti-sana (ruots. bygata, kyläkatu) loppuosana viittaa perinteisesti kylän halki kulkevaan tiehen. Sitä ei tule käyttää kaupunkimaisilla keskusta-alueilla, paitsi kevyen liiken- teen tien nimessä.
 • Ilman erityisiä syitä tien hallinnollista luokkaa ilmaisevaa termiä (esim. maantie, paikallistie, yksityistie, metsäautotie) ei tule sisällyttää teiden nimiin.

Osoite liittyy paikkaan

 • On eduksi, jos osoitenimi liittyy ympäröivään nimistöön, paikkaan tai alueeseen tai se voidaan tunnistaa tietylle alueelle kuuluvaksi. Tiennimi voi perustua myös muuhun alueen luonteeseen, perinteisiin ja historiaan sopivaan paikannimeen.
 • Tiettyyn teemaan liittyviä ryhmänimiä ei pidä olla 10–12 kpl enempää.

Osoitenimistön kieli

 • Kaikille uusille nimille annetaan yhtäaikaisesti rinnakkaisnimi suomeksi ja ruotsiksi.
 • Nimi ei saa olla harhaanjohtava, eikä hyvien tapojen vastainen kummallakaan kielellä.
 • Nimet tulee kirjoittaa nykyisten oikeinkirjoitussuositusten mukaisesti.
 • Nimistössä voidaan käyttää kyseisellä alueella käytettyä murteellista sanamuotoa

YK:n suositus muistonimistä:

Katu, aukio, puisto tai muu kohde voidaan nimetä henkilön mukaan tai muistoksi, mikäli henkilö ja hänen toimintansa on yleisesti tunnustettu muistamisen arvoiseksi ja henkilö liittyy merkittävällä ja positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta tai henkilö on syntynyt tai asunut merkittävän osan elämästään tai tehnyt merkittävän elämäntyön kyseisellä paikkakunnalla tai henkilö on kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt. Henkilön tulee nauttia kunnioitusta ja arvonantoa myös oman alansa, poliittisen viiteryhmänsä ja aikakautensa ulkopuolella.

Katua, aukiota, puistoa tai muuta kohdetta ei nimetä elossa olevan henkilön mukaan. Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta.

Katua, aukiota, puistoa tai muuta kohdetta ei nimetä toimivan liikelaitoksen, yrityksen tai julkisoikeudellisen yhteisön mukaan. Yrityksen tai yhteisön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaava- nimessä, mikäli se on samannimisenä toiminut usean sukupolven ajan samalla paikalla ja sillä on suuri paikallinen merkitys.

Yksinomaan henkilöiden muistoksi annettuja nimiä ei koota ryhmänimistöksi

 

Aiheeseen liittyvää: