Kiinteistön­muodostus

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuten kadut ja puistot muodostetaan yleisiksi alueiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Jos toimitus koskee sellaista maa-aluetta, jota kaupunki ei ennestään omista ja joka on ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kaduksi, siirtyy maa-alue toimituksessa kaupungin omistukseen. Jos toimitus koskee muuta asemakaavassa yleiseksi osoitettua aluetta, on kaupungin hankittava alue ensin omistukseensa.

Tonttijako
Maankäyttö- ja rakennuslain 78 §:n mukaan rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin, milloin se on maankäytön järjestämiseksi tarpeen. Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijaon sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Valmisteltaessa erillistä tonttijakoa on kuultava tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä myös vastapäisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 §:n mukaan tonttijako on laadittava siten, että

1. jokainen tontti rajoittuu katualueeseen; erityisestä syystä tontti voi kuitenkin rajoittua muuhunkin yleiseen alueeseen, jonka kautta tontille on järjestettävissä ajokelpoinen yhteys;

2. tontit muodostetaan sen muotoisiksi ja suuruisiksi kuin rakentamisen, tonttien käytön ja niiden teknisen huollon kannalta on tarkoituksenmukaista.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädettyä ei sovelleta, jos tontin ajokelpoinen yhteys ja tekninen huolto voidaan järjestää tonttijaossa osoitettavana ja kiinteistötoimituksessa enintään kahta tonttia varten perustettavana rasitteena 1 kohdassa tarkoitetun tontin kautta.

Entisen rakennuskaavan alueella sitova tonttijako tulee laadittavaksi, mikäli kaavaa muutetaan ja kaavanmuutoksessa määrätään alueelle laadittavaksi sitova tonttijako.

Maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa.

Rakennuslupaa ei saa myöntää:

1. rakennuskortteliin tai sen osaan, johon asemakaavassa on edellytetty laadittavaksi sitova tonttijako, ennen tonttijaon hyväksymistä;
2. sitovan tonttijaon mukaiselle tontille ennen sen merkitsemistä kiinteistörekisteriin; eikä
3. kortteliin, jolla erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen.

Mikäli yksityinen maanomistaja on hakenut tonttijaon muuttamista, peritään sen laatimisesta taksan mukainen maksu, joka 1.6.2019 alkaen on 640 euroa 1-2 tonttia ja seuraavat tontit 210 euroa/kpl.

Tonttijakojen laatiminen:
toimitusinsinööri Satu Törnroos puh.044 374 3792

Tonttijakojen hyväksyminen: kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen.

Kiinteistötoimitukset

Kiinteistöjen lohkomiset, rajankäynnit ja rasitetoimitukset asemakaava-alueella (lukuun ottamatta Sammatin, Röylän ja Ristenin alueita) suorittaa Lohjan kaupungin toimitusinsinööri.

Uudenmaan maanmittaustoimiston Lohjan toimipiste suorittaa kiinteistötoimitukset Sammatin, Röylän ja Ristenin asemakaava-alueilla, joissa on ohjeellinen tonttijako, sekä haja-asutus alueilla.
Valtakunnallinen asiakaspalvelu 029 530 1100.

Asemakaava-alueilla, joilla on sitova tonttijako, lohkomisella muodostetaan rakentamiskelpoisia tontteja. Ohjeellisen tonttijaon asemakaava-alueella rakennuspaikat lohkotaan tiloiksi ilman tonttijakoa.

Tontin/tilan lohkomiset

Tontin ja tilan lohkominen tulee vireille maanmittauslaitoksen myöntämän määräalalainhuudon perusteella. Mikäli tontin alueen omistaja omistaa osan tonttijaon mukaisesta tontista ja ostaa loppuosan tontin alueesta, tontin lohkominen myös tässä tapauksessa tulee vireille määräalalainhuudon perusteella. Maanmittauslaitos toimittaa lainhuudon kaupungille. Asianosaiselle ilmoitetaan vireille tulleesta lohkomisesta ja sen arvioidusta suoritusajankohdasta.

Muissa tapauksissa tontin ja tilan lohkominen tulee vireille kiinteistön omistajan hakemuksesta.

Tonteilla, joiden kohdalla asemakaavaa on muutettu esim. kadun levittämiseksi tai kadunkulman pyöristämiseksi on voimassa rakennuskielto siihen saakka, kun tontti on lohkottu. Maksu lohkomisesta on näissä tapauksissa 25 % taksan mukaisesta maksusta. Tällaisen lohkomisen yhteydessä pyritään yleensä samalla sopimaan katualueen hankkimisesta kaupungin omistukseen.

Tonttien lohkomisesta ja muista kiinteistötoimituksista perittävät maksut hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.3.2022. Tontin lohkomisesta perittävä maksu on 1.4.2022 alkaen
alle 2000 m²:n tontilla 1180 euroa,
2001-5000 m²:n tontilla 1450 euroa ja
yli 5000 m²:n tontilla 1600 euroa.
Saman omistajan samassa korttelissa olevan kahden tai useamman AO-tontin lohkomisesta alennetaan maksua 10 %:lla.

Lohkomisesta (ohjeellinen tonttijako) perittävä maksu on 1.4.2022 alkaen
alle 2000 m²:n  kiinteistöltä 1350 euroa,
2001-10000 m²:n kiinteistöltä 1640 euroa ja
yli 10000 m²:n kiinteistöltä 1790 euroa.
Saman omistajan samassa korttelissa olevan kahden tai useamman tontin lohkomisesta alennetaan maksua 10 %:lla.

Tonttien ja tilojen lohkomiset asemakaava-alueilla sekä kiinteistörekisteritiedot:
toimitusinsinööri Satu Törnroos 044 374 3792
kartoittaja Tiina Jukari 044 369 4402
kiinteistörekisterin pitäjä, kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen 044 374 3793.

Yleisen alueen lohkomiset

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuten kadut ja puistot muodostetaan yleiseksi alueiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Jos toimitus koskee sellaista maa-aluetta, jota kaupunki ei ennestään omista ja joka on ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kaduksi, siirtyy maa-alue toimituksessa kaupungin omistukseen. Jos toimitus koskee muuta asemakaavassa yleiseksi osoitettua aluetta, on kaupungin hankittava alue ensin omistukseensa.

Yleisen alueen lohkomiset:
toimitusinsinööri Liisa Piippo 044 3694405

Lomakkeita: Kiinteistötoimitushakemus 2018               Tonttijaonmuutoshakemus 2018

Ansökan om fastighetsförrättning2018