Kiinteistön­muodostusKiinteistötoimitukset
Kiinteistöjen lohkomiset, rajankäynnit ja rasitetoimitukset asemakaava-alueilla (lukuun ottamatta Sammatin, Karjalohjan, Nummi-Pusulan, Röylän ja Ristenin alueita, joissa on ohjeellinen tonttijako) suorittaa Lohjan kaupungin toimitusinsinööri.

Maanmittauslaitos suorittaa kiinteistötoimitukset Sammatin, Karjalohjan, Nummi-Pusulan, Röylän ja Ristenin asemakaava-alueilla, joissa on ohjeellinen tonttijako, sekä haja-asutus alueilla.
Valtakunnallinen asiakaspalvelu 029 530 1100.

Asemakaava-alueilla, joilla on sitova tonttijako, lohkomisella muodostetaan rakentamiskelpoisia tontteja. Ohjeellisen tonttijaon asemakaava-alueella rakennuspaikat lohkotaan tiloiksi ilman tonttijakoa.

Tonttijako
Maankäyttö- ja rakennuslain 78 §:n mukaan rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin, milloin se on maankäytön järjestämiseksi tarpeen. Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijaon sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Valmisteltaessa erillistä tonttijakoa on kuultava tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä myös vastapäisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 §:n mukaan tonttijako on laadittava siten, että

1. jokainen tontti rajoittuu katualueeseen; erityisestä syystä tontti voi kuitenkin rajoittua muuhunkin yleiseen alueeseen, jonka kautta tontille on järjestettävissä ajokelpoinen yhteys;

2. tontit muodostetaan sen muotoisiksi ja suuruisiksi kuin rakentamisen, tonttien käytön ja niiden teknisen huollon kannalta on tarkoituksenmukaista.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädettyä ei sovelleta, jos tontin ajokelpoinen yhteys ja tekninen huolto voidaan järjestää tonttijaossa osoitettavana ja kiinteistötoimituksessa enintään kahta tonttia varten perustettavana rasitteena 1 kohdassa tarkoitetun tontin kautta.

Entisen rakennuskaavan alueella sitova tonttijako tulee laadittavaksi, mikäli kaavaa muutetaan ja kaavanmuutoksessa määrätään alueelle laadittavaksi sitova tonttijako.

Maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n mukaan rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa.

Rakennuslupaa ei saa myöntää:

1. rakennuskortteliin tai sen osaan, johon asemakaavassa on edellytetty laadittavaksi sitova tonttijako, ennen tonttijaon hyväksymistä;
2. sitovan tonttijaon mukaiselle tontille ennen sen merkitsemistä kiinteistörekisteriin; eikä
3. kortteliin, jolla erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen.

Mikäli yksityinen maanomistaja on hakenut tonttijaon muuttamista, peritään sen laatimisesta taksan mukainen maksu, joka 1.1.2024 alkaen on 700 euroa 1-2 tonttia ja seuraavat tontit 233 euroa/kpl.

Tonttijakojen laatiminen:
toimitusinsinööri Liisa Piippo puh. 044 369 4405

Tonttijakojen hyväksyminen: kaupungingeodeetti Rita Pihlaja.

Tontin/tilan lohkomiset

Tontin ja tilan lohkominen tulee vireille maanmittauslaitoksen myöntämän määräalalainhuudon perusteella. Mikäli tontin alueen omistaja omistaa osan tonttijaon mukaisesta tontista ja ostaa loppuosan tontin alueesta, tontin lohkominen myös tässä tapauksessa tulee vireille määräalalainhuudon perusteella. Maanmittauslaitos toimittaa lainhuudon kaupungille. Asianosaiselle ilmoitetaan vireille tulleesta lohkomisesta ja sen arvioidusta suoritusajankohdasta.

Muissa tapauksissa tontin ja tilan lohkominen tulee vireille kiinteistön omistajan hakemuksesta.

Tonteilla, joiden kohdalla asemakaavaa on muutettu esim. kadun levittämiseksi tai kadunkulman pyöristämiseksi on voimassa rakennuskielto siihen saakka, kun tontti on lohkottu. Maksu lohkomisesta on näissä tapauksissa 25 % taksan mukaisesta maksusta. Tällaisen lohkomisen yhteydessä pyritään yleensä samalla sopimaan katualueen hankkimisesta kaupungin omistukseen.

Tonttien lohkomisesta ja muista kiinteistötoimituksista perittävät maksut hyväksytty kaupunkikehityslautakunta 7.11.2023 § 148. Tontin lohkomisesta perittävä maksu on 1.1.2024 alkaen

TOIMITUKSET
1 § Kiinteistönmuodostamislain (KmL) 4 luvun mukaisesta lohkomisesta suoritetaan:


A. Tontin lohkominen

 1. kun tontin pinta-ala on enintään 2000 m²____________________________________1230,00 €
 2. kun tontin pinta-ala on 2001 – 5 000 m² _____________________________________1510,00 €
 3. kun tontin pinta-ala on yli 5 000 m² ________________________________________ 1660,00 €
 4. kun AO-tontin lohkominen johtuu tontinosan liittämisestä asemakaavanmuutoksella yleiseen alueeseen, peritään 25 % lohkomismaksusta.
 5. saman omistajan, samassa korttelissa olevan kolmen tai useamman AO-tontin
  lohkomisesta alennetaan maksua 10 %

B. Lohkominen (ohjeellinen tonttijako)

 1. kun kiinteistön pinta-ala on enintään 2000 m² _______________________________ 1405,00 €
 2. kun kiinteistön pinta-ala on 2001 – 10 000 m² ________________________________1700,00 €
 3. kun kiinteistön pinta-ala on yli 10 000 m² ____________________________________1865,00 €
 4. saman omistajan, samassa korttelissa olevan kolmen tai useamman AO-kiinteistön
  lohkomisesta alennetaan maksua 10 %
 5. jos määräala liitetään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön maksu määräytyy
  määräalan pinta-alan mukaan.

2 § Lohkomisen yhteydessä suoritettava kiinnitysten käsittely, tontinosan lunastaminen, rasitteen käsittely ja tilusvaihto

Päätös (KmL 28 §) kiinteistön vapauttamisesta kiinnityksistä 295,00 €


Tonttien ja tilojen lohkomiset asemakaava-alueilla sekä kiinteistörekisteritiedot:
toimitusinsinööri Liisa Piippo 044 369 4405
toimitusinsinööri Melissa Forsström 040 686 7398
kartoittaja Tiina Jukari 044 369 4402
kiinteistörekisterin pitäjä, kaupungingeodeetti Rita Pihlaja 040 686 7429

Yleisen alueen lohkomiset

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuten kadut ja puistot muodostetaan yleiseksi alueiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Jos toimitus koskee sellaista maa-aluetta, jota kaupunki ei ennestään omista ja joka on ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kaduksi, siirtyy maa-alue toimituksessa kaupungin omistukseen. Jos toimitus koskee muuta asemakaavassa yleiseksi osoitettua aluetta, on kaupungin hankittava alue ensin omistukseensa.

Yleisen alueen lohkomiset:
toimitusinsinööri Liisa Piippo 044 369 4405
toimitusinsinööri Melissa Forsström 040 686 7398

Lomakkeita: Kiinteistötoimitushakemus | Tonttijakohakemus

 

Aiheeseen liittyvää: