L44 Pappilankorpi I

15. Gruotilan kaupunginosan puisto-, katu, liikenne- ja raidealueiden ja 24. Ventelän kaupunginosan liikenne- ja raidealueen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako osaan korttelia 360

Suunnittelualue sijoittuu Lohjanharjuntien itäpuolelle Nummentien, Suitiantien ja Ratakadun liittymän tuntumaan. Kaavan tavoitteena oli tutkia rakentumattomien puistoalueiden tarve ja käyttötarkoitusten muuttamismahdollisuudet liikekäyttöön sekä selkeyttää kaupunginosien aluejakoa.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.8.2018 § 87 hyväksynyt L44 Pappilankorpi I, 15. Gruotilan kaupunginosan puisto-, katu-, liikenne- ja raidealueen sekä 24. Ventelän kaupunginosan liikenne- ja raidealueen asemakaavan ja asemakaavamuutoksen sekä tonttijaon.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.

Kaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 10.10.2018.

L44 Lainvoimaisuuskuulutus 10.10.2018
L44 Lainvoimainen kaavakartta 10.10.2018


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 15.8.2018 § 87 15. Gruotilan kaupunginosan puisto-, katu-, liikenne- ja raidealueelle sekä 24. Ventelän kaupunginosan liikenne- ja raidealueelle laaditun 20.6.2018 päivätyn Pappilankorpi I L44 asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen sekä tonttijaon.

Asemakaava ja asemakaavan muutoksella sekä tonttijaolla muodostuu kaupunginosan 15. Gruotila, osa korttelia 360, tontti 7 ja katualuetta sekä kaupunginosa 16. Pappilankorpi, liikenne-, raide- ja suojaviheraluetta.

L44 Kaavakartta 20.6.2018
L44 Kaavaselostus 15.8.2018


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.4.2018 § 96 hyväksyä 15. kaupunginosan Gruotilan ja 24. kaupunginosan Ventelän asemakaavan ja asemakaavanmuutosehdotuksen L44 Pappilankorpi I 21.3.2018 ja siihen liittyvän tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville.

Asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 18.4.2018-21.5.2018 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 15.5.2018 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa 17:30-19:00.

L44 Kuulutus 18.4.2018
L44 Kaavakartta 21.3.2018
L44 Tonttijakokartta 13.3.2018
L44 Kaavaselostus 21.3.2018
L44 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2018


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.9.2017 § 31 merkitä 15. kaupunginosan Gruotila, 16. kaupunginosan Pappilankorpi ja 24 kaupunginosan Ventelä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L44 Pappilankorpi, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman
tiedoksi ja asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston (Maankäyttökaaviot VE1-5) ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 20.9.2017-19.10.2017.

Kaava-aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 11.10.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17:30-19:00.

L44 Kuulutus 20.9.2017
L44 Maankäyttökaaviot VE 1-5 13.9.2017
L44 Kaavaselostus 13.9.2017
L44 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.9.2017
L44 Saapuneet lausunnot 13.9.2017


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 25.8.2016 § 88 Lohjan 16. kaupunginosan Pappilankorpi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (L44 Pappilankorpi)  osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat (25.8.2016) tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L44 Pappilankorpi, osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 14.9. – 13.10.2016.

L44 Kuulutus 14.9.2016
L44 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2016
L44 Suunnittelun lähtökohdat 25.8.2016

 

Aiheeseen liittyvää: