Tankkauspisteet

Lohjan ympäristönsuojelumääräysten öljysäiliöitä ja jakelualueita koskevilla säännöksillä pyritään torjumaan öljyvahinkoja ja niiden aiheuttamaa maaperän ja vesistöjen pilaantumsita.


Lohjan ympäristönsuojelumääräysten 12 §:ssä annetaan määräyksiä polttonesteiden ja muiden terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä. Näihin määräyksiin on kirjattu säännöksiä muun muassa polttonesteiden säilyttämisestä pohjavesialueilla ja niiden ulkopuolella sekä säiliöiden tarkastuttamisesta. Lisäksi ympäristönsuojelumärääysten 13 §:ssä annetaan määräyksiä polttoneisteiden jakelusta pohjavesialueilla ja veneasemilla. (Lohjan ympäristönsuojelumääräykset, pdf)

Ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset polttoneisteiden jakelulle koskevat pieniä tankkauspisteitä, joiden öljysäiliöiden yhteenlaskettu tilavuus on alle 10 m³. Tällaisia pieniä tankkauspisteitä on tavallisimmin maatiloilla ja maanrakennus- ja kuljetusyrityksillä.

Säiliötilavuudeltaan 10 m³ tai sitä suuremman tankkauspisteen rakentaminen edellyttää 1. kesäkuuta 2010 voimaan tulleen jakeluasema-asetuksen (Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristösuojeluvaatimuksista 444/2010) noudattamista ja saattaa edellyttää lisäksi ympäristöluvan. Myös säiliötilavuudeltaan alle 10 m³ tankkauspisteeltä voidaan vaatia ympäristölupaa, mikäli tankkauspiste sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja toiminnasta voidaan arvioida aiheutuvan pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Tämän vuoksi pohjavesialueella sijaitsevasta tankkauspisteestä tulee ilmoittaa Lohjan ympäristönsuojeluun ympäristölupatarpeen harkintaa varten.

Lisätiedot

Eija Kanninen
ympäristötarkastaja
eija.kanninen(a)lohja.fi
puh. 050 593 0758

Susanna Komulainen
ympäristötarkastaja
susanna.komulainen(a)lohja.fi
puh. 044 374 0773

 

Aiheeseen liittyvää: