Keskustan osayleiskaava

Keskustan osayleiskaava on hyväksytty v. 2014 ja tullut voimaan v. 2016

Osayleiskaava-alueeseen kuuluvat ydinkeskusta ja ne lähiympäristön alueet, joihin kohdistuvat suurimmat muutos-paineet tai joiden toimivat keskinäiset yhteydet tulisi ratkaista – erityisesti keskustan, harjun ja järven väliset yhteydet. Rajaukseen kuuluvat Aurlahden, Moisionlahden, harjun laella kulkevan Vt 25:n sekä Porlan väliset alueet.  Keskeisimpinä tavoitteina on suunnitella ja osoittaa kaava-alueella:
• lisärakentamismahdollisuudet ja kehittämisen reunaehdot
• kävelykeskustan, monipuolisen liikerakentamisen ja asiointi-pysäköinnin mahdollisuudet
• liikenneverkon kehittäminen; auto- ja kevyt liikenne sekä kävelypainotteiset alueet
• palvelujen sijoittuminen; kaupalliset ja julkiset
• kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kokonaisuudet ja niiden kehittäminen
• Moision- ja Pappilanpeltojen kaupunkirakenne osana keskustaa. Luodaan yleiskaavallinen ratkaisu – osoitetaan rakentamiselle soveltuvat alueet, virkistysalueet, alueen katu-verkko ja taajamaliikenneradan asemaan liittyvät liikenne-ratkaisut jne.
• erityistä rakentamistapaa edellyttävät alueet (esim. pientalo-alueet, erityisen korkean tehokkuuden tontit tai alueet, joilla suojeluarvoja ja samanaikaisesti rakentamisen painetta)
• Ranta-alueiden kehittämisperiaatteet

Keskustan osayleiskaava karttapalvelussa


Voimaantulo

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 1.9.2016 hylännyt valitukset kaupunginvaltuuston 15.1.2014 tekemästä Lohjan keskustan osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä.

Lohjan keskustan osayleiskaava tulee voimaan tällä kuulutuksella 14.9.2016.

Kuulutus 14.9.2016
Kaavakartta 22.10.2013
Kaavaselostus 22.10.2013


Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustan osayleiskaavan 15.1.2014 § 3
Kaupunginhallitus hyväksi kaavaehdotuksesta saatujen lausuntojen ja muistutun vastineet 4.11.2013
Kaavakartta, merkintöjen selityksen ja -määräykset
Kaavaselostus
Lausuntojen tiivistelmä ja vastineet 22.10.2013


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi keskuntanosayleiskaavaehdotuksen 17.9.2012.Osayleiskaavaehdotus pidetään nähtävillä 15.10.-16.11.2012.Keskustan osayleiskaavasta järjestetään kaikille avoin esittely- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 17.10.2012 kello 18.00-20.00 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa, os. Karstuntie 3, Lohja.
Keskustan osayleiskaavaehdotus
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Luonnosvaiheen lausunnot ja niiden vastineet


Valmisteluun liittyvä muu aineisto

Tavoitteet (7M)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf
Pystyilmakuva (pdf)


Selvitykset

Moision- ja Pappilanpelto -tarkastelu 2013
Tärinäselvitys
Keskustan rakennusinventointi 27.2.2008
Ideoita keskustaa- jaman rantojen kehittämiseksi 8.9.2008
Moision- ja Pappilanpellon alueen maisemaselvitys (t Mb)
Kaupallinen selvitys (2,5Mt)
Liikenneturvallisuus- suunnitelma (5Mt)
Lohjan keskustan kaupunkikuvallinen selvitys 8.9.2008
Pysäköintiselvitys (22Mt) ja tiivistelmä- teksti
Lohjan keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys


Nykytilanneanalyysit

Katujen kunnossapitoluokitus
Liikenneverkko
Kevytliikenne
Viheralueet
Kaavatehokkuudet
Käyttötarkoitukset

 

Aiheeseen liittyvää: