Gunnarlan YL-tontti

Gunnarlan YL-7 -tontti haussa ikäihmisten päiväaikaisen hoivan palveluasumiselle ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi. Haku on nyt päättynyt [ti 17.5.2022 klo 14:01].

Gunnarlan YL-7 -tontti

Haku on nyt päättänyt. Lohjan kaupunki kiittää kaikkia hakemuksen jättäneitä. Tämä sivu jää olemaan tieto- ja todistevarastona toistaiseksi [päivitys ti 17.5.2022 klo 14:01]. Arvonnan tulos ja sen mukainen päätösesitys tulee julkiseksi kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen ke 1.6.2022 esityslistan tullessa julki ke 25.5.2022 iltapäivästä tänne [ke 8.6.2022 alkaen pöytäkirja: päätös tuli lainvoimaiseksi to 30.6.2022].

Gunnarlan YL-7 -tontti

Lohjan kaupunki tarjoaa haettavaksi YL-tonttia Gunnarlan kaupunginosassa määräaikaisessa haussa ti 17.5.2022 klo 14:00 saakka, joko ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi ensisijaisesti ikääntyneiden kevyemmälle päiväaikaisen hoivan palveluasumiselle

14.3.2022 [ja 29.3.2022 yhden karttalinkin päivitys]

YL-tontti, korttelin 705 tontti 1, sijaitsee Gunnarlan kaupunginosan uudella alueella Kiviselänkadun varrella: opaskartta ja tarkka sijainti sekä toukokuun 2021 ilmakuva. Voit vaihtaa eri kartta-aineistoja vasemman puolen valikoista.

Tontin pinta-ala on 4863 m² ja rakennusoikeus on 1945 k-m² (e = 0.40) kerrosluvulla II (enintään 2 muttei pakottavasti). Autotallien/katosten rakentamisen sallivan rakennusalan, at, raja on katkoviivana ohjeellinen. Erillisiä rakentamistapaohjeita ei ole tähän kortteliin 705.

Huomaa erityisesti asemakaavassa tontin nuolimerkinnät (rakennusalan sivu, johon rakennus on pääosin rakennettava kiinni) Jääkauden aukiota vasten. Huomaa myös ajoneuvojen liittymäkielto Muinaismerenkadun puolella. Jääkauden aukio tulee kaupungilla toteutettavaksi tämän tontin rakentamisen jälkeen. Aukion tuleva ulkoasu on jossain määrin sovitettavissa tämän tontin rakennuksen ulkonäköön. Ajoneuvoliittyminen Jääkauden aukiolta ja pp-väyliltä ei ole mahdollista.

Koko Gunnarlan alue on pohjavesialuetta, joten maalämpö ei käytännössä ole mahdollinen. Olemassa oleva puusto kuuluu kauppaan / maanvuokraoikeuteen. Julkista liikennettä ei tällä alueella ole.

Koko asemakaava on tässä ja sen määräykset erikseen ovat tässä sekä tonttikartta (ote) on tässä. Lohjan kaupungin käyttämä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Tarkka asemakaavan mukainen käyttötarkoitusmerkintä on YL-7:

Gunnarlan YL-7 -tontti

Katutöiden yhteydessä tehtyjä yleisluontoisia maaperätietoja on seuraavasti: pohjatutkimuspisteet, leikkaus A-B, leikkaus C-D ja perustamisolosuhdelausunto (tontti on alueella 1). Tämä korttelin 705 YL-7 -tontti on leikkausten B ja C välissä korttelista 716 pohjoiskoilliseen.

Tontin hinta on 190 000 € tai 9500 € 1. kalenterivuoden maanvuokrana. Maanvuokra-aika on kuin pitkä asumisen maanvuokra-aika, noin 50 vuotta.

Luovutussopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6.2013. Päätökseen sisältyy mm. määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen on pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin/rakennuspaikan edelleenluovutuksen kielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot.

Maanvuokrauksessa huomaa lisäksi erityisesti maanvuokraoikeuteen ja maanvuokralaisen rakennuksiin liittyvät Lohjan kaupungille tulevat kiinnitysvakuudet ja niiden etusijat:  28 500 € on 1. sijalla aina maanvuokrasopimuksen loppuun saakka ja 95 000 € on 2. sijalla rakentamisvelvollisuuden täyttämisen toteamiseen asti. Maanvuokrasopimus ei tarkoituksella sisällä mitään mainintoja maanvuokrauksen omaksiostosta. Se on kuitenkin toistaiseksi mahdollista samalla hinnalla kuin nykyinen uusluovutushinta. Maanvuokra on maanvuokraa, ei osamaksua. Omaksiosto vaatii erillisen lyhyen hakemuksen kaupungille ja kaupungin toisen päätöksen aikaisintaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Lohjan kaupunki luovuttaa tontin ensisijaisesti ikääntyneiden asumiselle ja nimenomaan ikääntyneiden kevyemmälle päiväaikaisen hoivan palveluasumiselle. Useampien tasa-arvoisten hakemuksen välillä valinta tehdään arpomalla. Muussa tapauksessa tontinluovutus on sille hakijalle, jonka käyttötarkoituksen Lohjan kaupunki katsoo tarkoituksenmukaisimmaksi. Luovutustapa, kauppa / maanvuokraus, ei vaikuta em. seikkoihin. Lohjan kaupunki varaa itselleen oikeuden hylätä kaikki hakemukset tai käyttötarkoitukseltaan epäselvät hakemukset.

Luovutuspäätöksen tekee Lohjan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta kokouksessaan, alustavasti ke 1.6.2022 vt. maankäyttöjohtaja / elinvoimajohtaja Pekka Puistosalon esittelystä. Kokouksen ke 1.6.2022 päätös on tavanomaisessa järjestyksessä lainvoimainen to 30.6.2022 (ei oikaisuvaatimuksia eikä kaupunginhallituksen otto-oikeutta). Luovutuspäätös on em. oletuksilla voimassa pe 30.6.2023 saakka. Mikäli luovutussopimusta ei ole tehty viimeistään tuolloin, palautuu tontti yleiseen hakuun ilman mitään hyvitystä tai vastaavaa alkuperäiselle valitulle tontinhakijalle. Toisaalta tontista luopumisesta ei ole mitään seuraamuksia valitulle tontinhakijalle itse tontinluovutuspäätöksen osalta. Toki suunnitteluun, maaperätutkimuksiin yms., rakennuslupaan ja vastaaviin valitun tontinhakijan käyttämät kustannukset yms. jäävät sille itselleen.

Rakennuslupa on haettavissa ja maaperätutkimukset tehtävissä yms. suoraan luovutuspäätöksellä tontinhakijan vastuulla ja kustannuksella. Malli toisen tontin päätöksestä on tässä. Kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, on tarpeen vasta sitten, kun rakennuslupa on myöntövaiheessa ja itse rakentaminen on alkamassa. Näin ollen maanvuokraakaan ei mene hukkaan.

Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella on käytössä Lupapiste ja yleisesti rakennusluvasta on tietoja täällä. Puiden kaataminen tulee käsiteltäväksi rakennusluvassa tai erillisessä maisematyöluvassa rakennusvalvontaviranomaisella. Tontin lohkomismaksu, 1450 € (ei tule alvia) tulee hakijan maksettavaksi, myös maanvuokrauksessa.

Toistaiseksi taksan mukaan veden liittymismaksu on 4,90 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 6,29.€/k-m² eli yhteensä 11,19.€/k-m². Em. tulevat asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden tai sen mahdollisesti ylittävän kerrosalan mukaan; ei mahdollisen vähäisemmän rakennettavan kerrosalan mukaan. Sadevesiviemärin liittymismaksu on 0,99 €/maa-m².

Gunnarlan alueen tämän kohdan kuntatekniikka valmistuu 30.6.2022. Töiden ollessa käynnissä alueelle ei oman, eikä muidenkaan, turvallisuuden vuoksi pidä mennä.

Tuleva tontinluovutuspäätös ei millään tavoin sisällä mitään päätöstä eikä lupausta siitä, että Lohjan kaupunki hankkii tontilla tarjottavia palveluja.

Vapaamuotoiset hakemukset ti 17.5.2022 klo 14:00 mennessä joko sähköpostilla tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostilla Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja.

Hakemusten tulee olla sellaisia, että ne ovat sellaisinaan laitettavissa lautakunnan kokouksen esityslistan mukana julkisille nettisivuille. Omakätistä allekirjoitusta ei tarvitse / ei pidä olla.

Katso myös yleistä tietoa yleisten- ja palvelutonttien luovuttamisesta täältä.        Gunnarlan YL-7 -tontti

Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksella. Gunnarlan YL-7 -tontti

[Viereisen korttelin 704 YL-6 -tontti (2312 k-m²: 165 000 €) ja kauempana oleva korttelin 700 PL-tontti (1297 k-m²: 220 000 €) tullevat hakuun loppuvuodesta 2022. YL-6 -tontti saattaa jäädä kaupungin omaan käyttöön. Asemakaava on sama kuin edellä.]

Rakentamisen ja asemakaavan lisätiedot suoraan rakennusvalvonnasta, lupa-arkkitehti Sini Honkonen: yhteystiedot ovat tässä.

Muut lisätiedot: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 – 369 4400 ja/tai etunimi.sukunimi (a) lohja.fi tai tonttipalvelut@lohja.fi .

Gunnarlan YL-7 -tontti

 

Aiheeseen liittyvää: