L16 Taimisto ja Tennari, lainvoimainen 5.8.2020

 Lohjan 4. kaupunginosa Hiidensalmi, kortteleiden 172 ja 178 sekä korttelinosan 188 asemakaavan muutos

Pääosin kaupungin omistuksessa oleva kaava-alue on keskustan välittömässä läheisyydessä Karstuntien ja Taimistonkadun välisellä alueella. Taimiston ja Tennarin kaavamuutoksen tavoitteena oli tutkia Sporttikeskus Tennarin kehittämistarpeet ja sen pohjoispuolisen viljelyaukean muutos osin Taimiston liikuntapuistoksi ja osin asuinrakentamiseen.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 27.5.2020 § 40  hyväksynyt L16 Taimisto ja Tennari, 4. kaupunginosa Hiidensalmen kortteleiden 172 ja 178, korttelin 188 osan sekä katu-, lähivirkistysalueiden asemakaavan muutoksen. Asemakaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella.

L16 Lainvoimaisuuskuulutus 5.8.2020
L16 Kaavakartta 15.4.2020


Hyväksymisvaihe

Valtuusto päätti hyväksyä 27.5.2020 § 40 4. Hiidensalmen kaupunginosan kortteleiden 172 ja 178, korttelin 188 osaa sekä katu- ja lähivirkistysalueille laaditun 26.3.2020 päivätyn Taimisto-Tennarin L16 asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Lohjan kaupungin 4. kaupunginosan Hiidensalmi, korttelit 172 ja 176 sekä virkistys- ja katualuetta.

L16 Kaavakartta 15.4.2020
L16 Kaavaselostus 15.4.2020
L16 Tiivistelmä ja vastineet 15.4.2020


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus on päättänyt 4.11.2019 § 343 hyväksyä 4. kaupunginosan Hiidensalmi asemakaavamuutosehdotuksen L16 Taimisto-Tennari 24.10.2019, ja siihen liittyvän tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavan muutos koskee: Lohjan kaupungin 4. kaupunginosa Hiidensalmi, kortteleiden 172 ja 178, korttelin 188 osa sekä katu- ja lähivirkistysaluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu: Lohjan kaupungin 4. kaupunginosa Hiidensalmi, korttelit 172, 173 ja 176 sekä katu- ja lähivirkistysaluetta.

Tonttijaolla muodostuvat: Korttelin 173 tontit 1-11.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 20.11-20.12.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Palautteet tulee esittää kirjallisesti osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

Kaava-aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 26.11.2019 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa 17:30-19:00.

L16 Kuulutus 20.11.2019
L16 Kaavakartta 24.10.2019
L16 Kaavaselostusluonnos ehdotusvaiheessa 24.10.2019
L16 Lausunnot ja mielipiteet valmisteluvaiheesta sekä vastineet
L16 Liikuntapuiston yleissuunnitelma, luonnos 5.9.2019, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
L16 Ympäristömeluselvitys 12.9.2019 Promethor


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 11.4.2018 § 61 asettaa asemakaavan muutoksen L16 Taimisto-Tennari valmisteluaineiston nähtäville.

Asemakaavan muutos on nähtävillä 9.5.-8.6.2018 MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 15.5.2018 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa 17:30-19:00.

L16 Kuulutus
L16 Valmsteluvaiheen luonnosvaihtoehdot
L16 Kaavaselostusluonnos
L16 Liikuntapuisto luonnokset FCG
L16 Liikuntapuisto – Asukaskyselyn raportti
L16 Saadut palautteet


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 17.3.2015 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä suunnittelun lähtökohdat tiedoksi.
Katso kuulutus tästä
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1 Suunnittelun lähtökohdat

Kaava-alueella voimassa olevat asemakaavat
AK0200 AK0200 määräykset
AK0322
AK444
AK445
AK459

Kaupunginvaltuusto käsitteli kesäkuussa 2015 Taimiston liikuntapuiston tarveselvityksen ja päätti, että liikuntapuiston suunnittelua jatketaan tarveselvityksessä esitetyn pohjalta, ja että hankkeen toteutus ja rahoitus ratkaistaan talousarvion ja investointiohjelman yhteydessä.


Selvitykset

Lohjan keskustan asemakaavamuutosten (16, L52 ja L63) liikenneselvitys
Taimisto-Tennarin alueen hulevesiselvitys 17.12.2015
Liite 1 Valuma-aluekartta
Liite 2 Yleissuunnitelmakartta
Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas ulkoilman hiukkaspitoisuusmittaukset, 2014
Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas kiertouunin päästömittaukset, 2014
Nordkalk Oy Ab Tytyrin tuotantolaitoksen kuilu-uunin päästömittaukset kierrätysöljyn polton aikana / Envimetria Oy 2013
Ympäristömelumittaukset 6.-20.9.2013 Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa / Envimetria Oy 2013
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, Sito 2011
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, täydennys, Sito 2013
Taimisto-Tennarin ideasuunnitelma, Lohjan kaupunki 2012
Nordkalk Oy:n aiheuttaman tärinän selvitys kaavoitusta varten, tärinän voimakkuus rakennusten vaurioitumisriskin sekä asumisviihtyvyyden kannalta, yhteenveto / Promethor Oy 2009
Ympäristötekninen maaperätutkimus / Golder Associates Oy 2007
Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen ympäristömeluselvitys / WSP 2011
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo, 2007
Pohjatutkimus ja rakennettavuusselvitys / Geotek Oy 2005
Hiidensalmen asemakaavan (L2) yhteydessä tehdyt selvitykset
Kaupunginvaltuuston 17.4.2013 hyväksymän taajamaosayleiskaavan selvitykset
Hiidensalmi – Tytyrin osayleiskaavan laadinnan aikana tehty meluselvitys, 2004

 

Aiheeseen liittyvää: