Asuminen ja ympäristö

Hyppää mukaan Lohjan nauhakaupungin kehitykseen! Osayleiskaavassa suunnitellaan, millainen ympäristö Kirkniemestä Karnaisiin ja Nummenkylään ulottuvalla alueella on vuonna 2050.

NAUHAKAUPUNKI 2050 -kaavan tavoitteet

nauhakaupunki 2050 tavoitteet

Nauhakaupunki 2050 -kaavan päätavoitteiksi on valittu neljä eniten päivittämistä vaativaa maankäytön teemaa: täydentyvä asuminen, kestävä liikkuminen, tasapainoinen kaupan kehitys ja tulevaisuuden työpaikka-alueet. Työn lähtökohtina ovat ilmastonmuutoksen hillintä, luontoarvojen turvaaminen sekä Lohjan nauhataajaman kaupunkimaisen alueen, keskustan sekä Espoo-Salo -oikoradan tulevan asemanseudun eli Lohjansolmun alakeskuksen muodostuminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi monimuotoinen luonto, kaavan taloudellisuus, kestävä energiantuotanto ja palveluverkon tukeminen halutaan erityisesti tällä suunnitelmalla turvata.


Täydentyvä asuminen


Taajama täydentyy kestävästi
Tavoitteena on ohjata taajama-alueen kasvua kestävästi, yhdyskuntarakennetta tiivistäen ja täydentäen. Asumisen alueet tukeutuvat joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn. Tavoitteena on tarjota erilaisia asumismuotoja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Asumiselle painopisteet
Tavoitteena on ohjata asumisen painopisteitä, kasvua ja rakentamista kestävästi taajaman eri vyöhykkeille. Ratkaisu tukee alueiden palvelutason säilyttämistä ja säästää luontoa.

Taloudellinen toteuttamisjärjestys
Tavoitteena vaiheistaa etenkin asumiseen osoitettavien alueiden toteutumista. Vaiheistuksessa huomioidaan erityisesti taloudellinen kannattavuus sekä Lohjansolmun alakeskuksen toteutumisen vaikutukset. Työssä tutkitaan erilaisia väestönkasvun skenaarioita ja varmistetaan vähintään kaupunkistrategian mukainen kasvu.

Kestävä liikkuminen


Kestävien kulkumuotojen osuus kasvaa
Tavoitteena on tukea kaavaratkaisulla joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edistämistä. Tulevaisuudessa tavoitteena on mahdollistaa sujuva, yhden auton arki. Kaavassa osoitetaan joukkoliikenneyhteydet sekä pyöräilyn runkoreitit. Yhteydet ja reitit yhteensovitetaan asumisen ja palvelujen kanssa.

Lohjansolmu kytkeytyy osaksi taajamaa
Tavoitteena on kytkeä Lohjansolmun alakeskus luontevaksi osaksi Lohjan nauhataajamaa ja kehittää Lohjan keskustan ja Lohjansolmun välisiä liikenneyhteyksiä.

Tasapainonen kaupan kehitys


Lempolan ja Tynninharjun kaupan alueet
Tavoitteena on ohjata seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden eli Lempolan ja Tynninharjun alakeskusten kaupan mitoitusta ja laatua.

Keskustan elinvoimaisuus säilyy ja kasvaa
Lempolan ja Tynninharjun alakeskuksiin sijoittuvalla kaupalla on vaikutuksia keskustan elinvoimaisuuteen. Kaavaratkaisulla on tärkeää varmistaa keskustan elinvoimaisuuden säilymisen ja kehittymisen edellytykset.

Tulevaisuuden työpaikka-alueet


Työpaikka-alueiden kokonaiskuva
Työpaikkatarjonnalla voidaan lisätä Lohjan vetovoimaa. Tavoitteena on vahvistaa monipuolisen elinkeinorakenteen toimintaedellytyksiä ja kehittymismahdollisuuksia. Sitä varten tehdään työpaikka-alueiden kokonaistarkastelu ja profoiloidaan alueita erilaisiin tarkoituksiin.

Tulevaisuuden työpaikkarakentamisen
kehityssuunnat

Tavoitteena on kartoittaa houkuttelevien työpaikka- ja yritysalueiden potentiaalia. Suunnittelussa pyritään varautumaan tulevaisuuden tarpeisiin ja arvioimaan uusien avausten taloudellisia vaikutuksia.


Tarkempia asumisen tavoitteita on ohjata nauhakaupungin alueen kasvua kestävästi kaupunkirakennetta tiivistäen ja täydentäen. Asumisen alueet tukeutuvat joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn. Nauhakaupunki 2050 -kaavassa osoitetaan joukkoliikenneyhteydet sekä pyöräilyn runkoreitit. Tulevaisuudessa tavoitteena on mahdollistaa sujuva yhden auton arki. Kaupan määrää ja laatua pyritään ohjaamaan seudullisissa vähittäiskaupan suuryksiköissä eli Lempolan ja Tynninharjun alakeskuksissa. Tavoitteena on myös varmistaa keskustan elinvoimaisuuden säilyminen ja kehittyminen. Työssä kartoitetaan houkuttelevien työpaikka- ja yritysalueiden potentiaalia, minkä lisäksi tehdään työpaikka-alueiden kokonaistarkastelu ja profiloidaan alueita erilaisiin tarkoituksiin.