Pappilankorpi

 

 

 

 

 

Pappilankorven alueella on vapaana yksi liiketontti (K) ja 3 teollisuustonttia (T) yhteispinta-alaltaan n. 2,0 ha. Kunnallistekniikka on valmiina. Rakennusoikeus on tehokkuusluvun 0,50 mukainen. T tonttien hinnat ovat 9,00 – 11,00 € / m² ja K tontin 22,00€/m².

Lisätietoja :  maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400

 

Alue  kortteli  tontti  osoite  käyt.
tark.
 p-ala
teh.luku
rak.oik.
  k-m² 
hinta
€/m² 
rak.velvote
%        k-m² 
Pappilankorpi 562 1 Takasenkatu K 24769 0.50 12385 22  40      4954
   553 18 Hemmolankatu TT MYYTY 0.50 7092 MYYTY  35       2482
559 3 Hemmolankatu T MYYTY 0.50 2060 MYYTY  20         412
560 3 Hemmolankatu T MYYTY 0.50 2694 MYYTY 20         539
560 13 Hemmolankatu T MYYTY 0.50 4750 MYYTY 20          950

 

Pappilankorpi 562

Korttelin 562 tontti luovutetaan vain yhtenä kokonaisuutena (24 769 m²).

K-12 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Kaava-alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella.Kaava-alueelle ei saa sijoittaa sellaista toimintaa, josta aiheutuu vaaraa tai selvää riskiä pohjavedelle. Korttelialueilla, jotka sijaitsevat tärkeällä pohjavesialueella, tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojeluun.Korttelialueilla ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. Öljysäiliöt on suojattava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen. Teollisuuden lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäi- semättömällä materiaalilla.Tiealueet ja niiden vierialueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla siten, että pohjaveden likaantuminen estetään.Alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty.Sade- ja sulamisvedet on johdettava öljynerotuskaivojen kautta. Korttelialueilla on kiinnitettävä erityistä huomiota olemassa olevan puuston säilyttämiseen. Rakennuspaikan ne osat, joita ei käytetä autopaikoitukseen ja kulkuteinä on säilytettävä luonnontilaisina tai istutettava. K-korttelialueella voidaan jokaiselle tontille rakentaa yksi kiinteistöjen hoidon kannalta välttämätön asunto. Asunnosta on oltava välitön yhteys sen yksiomaisessa käytössä olevan rakennuspaikan osaan, jonka pinta-alan on oltava vähintään 1 m² jokaista huoneistoalan 1 m² kohden, kuitenkin vähintään 40 m².Rakennukset on sijoitettava vähintään 4 metrin etäisyydelle rajasta.

Kortteliin on laadittava erillinen sitova tonttijako.

  

 

Pappilankorpi 553

TT-3 Teollisuusrakennusten korttelialue.
Alueella saa olla vain laitoksen toiminnalle välttämätön määrä asuntoja ja autopaikkoja on osoitettava 1 autopaikka kahta työntekijää kohden.Siellä missä rakennusalaa ei erikseen ole määrätty, ei rakennusta saa sijoittaa 4m lähemmäksi tontin rajaa.

   

 

Pappilankorpi 559

T-10
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Korttelialueilla, jotka sijaitsevat tärkeällä pohjavesialueella, tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojeluun. Korttelialueilla ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. Öljysäiliöt on suojattava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin määrä. Teollisuuden lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköin- tiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Tiealueet ja niiden vierialueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla siten, että pohjaveden likaantuminen estetään. Alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakennukset on perustettava niin. ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen. Sade- ja sulamisvedet on johdettava öljynerotuskaivojen kautta. Korttelialueilla on kiinnitettävä erityistä huomiota olemassa olevan puuston säilyttämiseen. Rakennuspaikan ne osat, joita ei käytetä autopaikoitukseen ja kulkuteinä on säilytettävä luonnontilaisina tai istutettava. T-korttelialuilla voidaan jokaiselle rakennuspaikalle rakentaa yksi kiinteistön kannalta välttämätön asunto. Asunnosta on oltava välitön yhteys sen yksinomaisessa käytössä olevan rakennuspaikan osaan, jonka pinta-alan on oltava vähintään 1m² jokaista huoneistoalan 1m² kohden, kuitenkin vähintään 40 m².T-kortteleissa on varattava 1 autopaikka/ 3 työntekijää.

 

 

Pappilankorpi 560

T 10
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.Korttelialueilla, jotka sijaitsevat tärkeällä pohjavesialueella, tulee kiinnittää erityistä huomiota pohjavesien suojeluun. Korttelialueilla ei saa irrallaan säilyttää tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. Öljysäiliöt on suojattava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn suurin määrä. Teollisuuden lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköin- tiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Tiealueet ja niiden vierialueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla siten, että pohjaveden likaantuminen estetään. Alueella tulee välttää pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä. Jätevesien imeyttäminen maaperään on kielletty. Rakennukset on perustettava niin. ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen. Sade- ja sulamisvedet on johdettava öljynerotuskaivojen kautta.Korttelialueilla on kiinnitettävä erityistä huomiota olemassa olevan puuston säilyttämiseen. Rakennuspaikan ne osat, joita ei käytetä autopaikoitukseen ja kulkuteinä on säilytettävä luonnontilaisina tai istutettava.T-korttelialuilla voidaan jokaiselle rakennuspaikalle rakentaa yksi kiinteistön kannalta välttämätön asunto. Asunnosta on oltava välitön yhteys sen yksinomaisessa käytössä olevan rakennuspaikan osaan, jonka pinta-alan on oltava vähintään 1m² jokaista huoneis- toalan 1m² kohden, kuitenkin vähintään 40 m².T-kortteleissa on varattava 1 autopaikka/ 3 työntekijää.