Gunnarlan YL-6 -tontti

Gunnarlan YL-6 -tontti haussa päiväkodin rakentamista varten joko ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi. Hakuaika alkoi ti 9.1.2024 klo 10:00:00 ja tontti on edelleen haettavana.

13.12.2023 Gunnarlan YL-6 -tontti

Lohjan kaupunki tarjoaa haettavaksi YL-6 -tonttia Gunnarlan kaupunginosassa jatkuvassa haussa joko ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi päiväkodin rakentamista varten asemakaavan mukaisesti.

Hakemukset, tonttipalvelut@lohja.fi, käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, ts. ajallisesti ensimmäisenä kelpoisen hakemuksen jättäneelle kaupunki tekee hakemuksen mukaisesti myynti- tai maanvuokrauspäätöksen, yleinen päätöksentekovaraus huomioiden.

Hakemuksen tulee olla sellainen, että se on sellaisenaan laitettavissa lautakunnan kokouksen esityslistan ja myös pöytäkirjan mukana julkisille nettisivuille. Omakätistä allekirjoitusta ei tarvitse / ei pidä olla.

YL-6 -tontti, korttelin 704 tontti 1, sijaitsee Gunnarlan kaupunginosan uudella alueella Paisterinteenkadun varrella: opaskartta ja tarkka sijainti sekä toukokuun 2021 ilmakuva. Voit vaihtaa eri kartta-aineistoja vasemman puolen valikoista.

Tontin pinta-ala on 5779 m² ja rakennusoikeus on 2312 k-m² (e = 0.40) kerrosluvulla II (enintään 2 muttei pakottavasti). Autotallien/katosten rakentamisen sallivan rakennusalan, at, raja on katkoviivana ohjeellinen. Erillisiä rakentamistapaohjeita ei ole tähän kortteliin 704. Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen yhteyshenkilö on varhaiskasvatusjohtaja Anu Koivumäki. Rakentamisvelvollisuuden määrä on lähtökohtaisesti 1387 k-m².


Huomaa erityisesti asemakaavassa tontin nuolimerkinnät (rakennusalan sivu, johon rakennus on pääosin rakennettava kiinni) sekä Muinaismerenkatua että pohjoispuolista kevyen liikenteen väylää vasten. Huomaa myös ajoneuvojen liittymäkielto Muinaismerenkadun puolella. Ajoneuvoliittyminen kevyen liikenteen väylien puolilta ei ole mahdollista, vaan ainoastaan Paisterinteenkadun puolelta.

Koko Gunnarlan alue on pohjavesialuetta, joten maalämpö ei käytännössä ole mahdollinen. Olemassa oleva puusto kuuluu kauppaan / maanvuokraoikeuteen. Julkista liikennettä ei tällä alueella ole.

Koko asemakaava on tässä ja sen määräykset erikseen ovat tässä sekä tonttikartta (ote) on tässä. Kartta- ja paikkatietomateriaaleja voi tilata maksusta erikseen; yhteystiedot ovat täällä. Lohjan kaupungin käyttämä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Tarkka asemakaavan mukainen käyttötarkoitusmerkintä on YL-6:

Katutöiden yhteydessä tehtyjä yleisluontoisia maaperätietoja on seuraavasti: pohjatutkimuspisteet, leikkaus A-B, leikkaus C-D ja perustamisolosuhdelausunto (tontti on alueella 1). Tämä kortteli 704 YL-6 -tontti on leikkausten B ja C välissä.

Tontin hinta on 165 000 € tai 8250 € 1. kalenterivuoden maanvuokrana (71,37 €/k-m²). Maanvuokra-aika on noin 40 vuotta. Esimerkki toisen tontin maanvuokrauspäätöksestä ja maanvuokrasopimuksesta löytyy täältä sekä toisen tontin myyntipäätöksestä ja kauppakirjasta täältä.

Luovutussopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6.2013. Päätökseen sisältyy mm. määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen on pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin edelleenluovutuksen kielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot.

Maanvuokrauksessa huomaa lisäksi erityisesti maanvuokraoikeuteen ja maanvuokralaisen rakennuksiin liittyvät Lohjan kaupungille tulevat kiinnitysvakuudet ja niiden etusijat:  24 800 € on 1. sijalla aina maanvuokrasopimuksen loppuun saakka ja 82 500 € on 2. sijalla rakentamisvelvollisuuden täyttämisen toteamiseen asti. Maanvuokrasopimus ei tarkoituksella sisällä mitään mainintoja maanvuokrauksen omaksiostosta. Se on kuitenkin toistaiseksi mahdollista samalla hinnalla kuin nykyinen uusluovutushinta. Maanvuokra on maanvuokraa, ei osamaksua. Omaksiosto vaatii erillisen lyhyen hakemuksen kaupungille ja kaupungin toisen päätöksen aikaisintaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Luovutuspäätöksen tekevän kaupunkikehityslautakunnan esittelijä on kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo. Kaupunkikehityslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin, heinäkuuta lukuunottamatta. Tiedossa olevat kokouspäivät ovat täällä. Valmisteluikkuna sulkeutuu viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

Mikäli luovutussopimusta ei ole tehty viimeistään 12 kuukautta luovutuspäätöksen lainvoimasta, palautuu tontti yleiseen hakuun ilman mitään hyvitystä tai vastaavaa valitulle tontinhakijalle. Toisaalta tontista luopumisesta ei ole mitään seuraamuksia valitulle tontinhakijalle itse tontinluovutuspäätöksen osalta. Toki suunnitteluun, maaperätutkimuksiin yms., rakennuslupaan ja vastaaviin valitun tontinhakijan käyttämät kustannukset yms. jäävät sille itselleen.

Rakennuslupa on haettavissa ja maaperätutkimukset tehtävissä yms. suoraan luovutuspäätöksellä tontinhakijan vastuulla ja kustannuksella. Malli tämän tontin ensimmäisestä luovutuspäätöksestä ja samalla mm. maanvuokrasopimuksesta on tässä. (Hakijan perui tuon päätöksen mukaisen hakemuksensa 11.12.2023.) Kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, on tarpeen vasta sitten, kun rakennuslupa on myöntövaiheessa ja itse rakentaminen on alkamassa. Näin ollen maanvuokraakaan ei mene hukkaan.

Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella on käytössä Lupapiste ja yleisesti rakennusluvasta on tietoja täällä. Puiden kaataminen tulee käsiteltäväksi rakennusluvassa tai erillisessä maisematyöluvassa rakennusvalvontaviranomaisella. Tontin lohkomismaksu, 1510 € (vuoden 2024 taksa; ei tule alvia) tulee hakijan maksettavaksi, myös maanvuokrauksessa.

Vuoden 2024 taksan mukaan veden liittymismaksu on 5,10 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 6,55.€/k-m² eli yhteensä 11,65.€/k-m². Em. tulevat asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden tai sen mahdollisesti ylittävän kerrosalan mukaan; ei mahdollisen vähäisemmän rakennettavan kerrosalan mukaan. Sadevesiviemärin liittymismaksu on 1,03 €/maa-m².

Kuntatekniikka on valmiina.

Tuleva tontinluovutuspäätös ei millään tavoin sisällä mitään päätöstä eikä lupausta siitä, että Lohjan kaupunki hankkii tontilla tarjottavia palveluja.

Katso myös yleistä tietoa yleisten- ja palvelutonttien luovuttamisesta täältä.        Gunnarlan YL-7 -tontti

Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksella. Gunnarlan YL-7 -tontti

Rakentamisen ja asemakaavan lisätiedot suoraan rakennusvalvonnasta, lupa-arkkitehti Sini Honkonen: yhteystiedot ovat tässä.

Muut lisätiedot: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 – 374 3599 tai tonttipalvelut@lohja.fi .

Gunnarlan YL-6 -tontti.

Gunnarlan YL-7 -tontti

 

Aiheeseen liittyvää: