Asuminen ja ympäristö

NAUHAKAUPUNKI 2050

kuvituskuva

Vaihtoehdot ovat yleispiirteisiä suunnitelmia, jotka esittävät joukkoliikenteen, kaupan, asumisen, pyöräilyn ja työpaikka-alueiden pääratkaisut. Jokaisen teeman pohjana on oma selvityksensä. Näitä suunnitelmia tarkennetaan kaavan seuraavassa vaiheessa.

Vaihtoehdot A ja B perustuvat Helsingin ja Turun välisen Länsiradan eli entisen Espoo-Salo -oikoradan ja sen aseman rakentumiseen Lohjansolmuun, kun taas vaihtoehdossa C Hanko-Hyvinkää -rata muuntuu henkilöliikenteen käyttöön yhdistyen Länsirataan Nummenkylän pohjoispuolella. Väestönkasvutavoitteeksi on otettu kaikissa vaihtoehdoissa maltillinen noin 9000 uutta asukasta suunnittelualueella ja sen läheisyydessä vuoteen 2050 mennessä. Hyppää mukaan Lohjan nauhakaupungin kehitykseen!

y9koristekuva

Mikä on Nauhakaupunki 2050?

Nauhakaupunki 2050 on osayleiskaava, millä suunnitellaan pääpiirteissään, millainen Kirkniemestä Karnaisiin ja Nummenkylään ulottuvan alueen ympäristö on vuonna 2050. Työssä pohditaan muun muassa, missä asutaan, mihin kaupat sijoittuvat, mistä kulkevat joukkoliikenne- ja pyöräreitit, ja missä työpaikka-alueet sijaitsevat. Pyydämme suunnitteluun mukaan Lohjan asukkaita, yrittäjiä, yhdistyksiä ja muita kiinnostuneita!

Mistä on kyse?

nauhakaupunki 2050 tavoitteet

Nauhakaupunki 2050 päätavoitteiksi on valittu neljä eniten päivittämistä vaativaa maankäytön teemaa: täydentyvä asuminen, kestävä liikkuminen, tasapainoinen kaupan kehitys ja tulevaisuuden työpaikka-alueet. Löydät kaikki Nauhakaupunki 2050 -kaavan tavoitteet täältä tai kilkkamalla alla olevaa kuvaa.

Voit lukea lisää osallistumisesta ja kaavaprosessin vaiheista tästä. Kaavoituksen tasoissa kerrotaan muun muassa, mitä yleiskaava tarkoittaa, ja mikä on sen suhde asemakaavoihin ja maakuntakaavaan.


Uutiskirjeet

Nauhakaupunki 2050 -kaavan valmisteluvaiheesta voi antaa palautetta 8.-31.5.

Osayleiskaavasta on laadittu kolme vaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan asumisen, kaupan ja kestävän liikkumisen pääteeman osalta. Työpaikka-alueista on tässä vaiheessa kaavaprosessia laadittu yksi profilointi. Aiemmassa uutiskirjeessä mainitut selvitykset toimivat vaihtoehdoissa esitettyjen ratkaisujen pohjana. Vaihtoehtoihin kannattaa tutustua täällä.

Muijalan koulun 4. luokka osallistui kaavan laatimiseen kuuden työpajan muodossa, jotka järjestettiin oppitunneilla pääasiassa syksyllä 2023. Työpajoissa käytettiin useita erilaisia menetelmiä, joilla saatiin lasten näkemyksiä ja arvoja fyysiseen ympäristöön liittyen kartoitettua. Työpajojen töitä pääsee katsomaan kaupungintalo Monkolan (Karstuntie 4) 1. kerroksen pääaulassa toukokuun alusta elokuuhun.

Lapset visioivat, millainen on heidän tulevaisuutensa Lohja. Lasten julisteissa näkyvät kulutusyhteiskunnan arvot ja toive kauppakeskuksista ajanviettopaikkana. Heillä on vahva sosiaalinen omatunto, sillä kaikille halutaan samat mahdollisuudet. Harrastukset korostuvat lasten arjessa siinä, missä luonto tarjoaa paikan, jossa toimia, ja jolla on itseisarvoa.

Oppilaat piirsivät koulumatkansa kolmannessa työpajassa, kun taas neljännessä työpajassa he toimivat oppaina koulun lähiympäristössä. Lisäksi lapset asettivat mielipaikkansa kartalle sekä luonnostelivat Muijalaan uutta ympäristöä piirtämällä. Lapset lähiympäristönsä asiantuntijoina -selvitys löytyy kokonaisuudessaan täältä.

lempolan kauppapuisto
Lempolan kauppapuisto. Lohjan kaavoitus / Tuija Savela, 2017

Syksyn 2023 aikana tullaan käynnistämään useita kaavatyötä ohjaavia konsulttivetoisia selvityksiä, joista kaupan selvitys on ensimmäinen. Muita käynnistyviä selvityksiä on ainakin seuraavista teemoista: energia, kestävä liikkuminen, luonto ja työpaikka-alueet. Kaavoituksen omana työnä on jatkettu täydennysrakentamisen selvityksen laatimista. Kokoamme ja analysoimme parhaillaan kaavan lähtötietoja ja aloitusvaiheen palautteita. Kaavoitus järjesti työneuvottelun syyskuussa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa, minkä lisäksi olemme käyneet kuvaamassa nauhataajaman asuinalueita.

Syyskuussa on käynnistynyt kaupan selvitys, jonka päätavoitteena on kauppojen määrien ja sijaintien määritteleminen nauhataajaman alueelle. Kaupan liiketilojen laatua tarkastellaan päivittäistavarakauppojen, erikoiskauppojen, tavaratalojen ja tilaa vaativien kauppojen näkökulmasta. Selvitystä laatii konsultti, jota ohjaa Lohjan kaavoitus apunaan kaupungin yrityspalvelut. Selvitys on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä.

Kaupan selvityksessä kartoitetaan ensin nauhataajaman kauppojen ja niiden keskusten nykytilanne, jossa on mukana kauppaa mahdollistavien asemakaavojen ajantasaisuuden tarkastelu. Seuraavaksi työssä analysoidaan kaava-alueen kauppojen saavutettavuutta, kaupan yleisiä kehitysnäkymiä, kauppojen markkina-aluetta väestön ja ostovoiman osalta sekä kauppojen liiketilatarvetta vuosille 2035 ja 2050. Yleiskaavan lähtökohdat, joita ovat muun muassa Maankäyttö- ja rakennuslaki kaupan säädöksineen sekä Uudenmaan maakuntakaava, auttavat luomaan vaihtoehdot nauhataajaman kauppojen kehitykselle. Näiden vaihtoehtojen pohjalta laaditaan vaikutusten arviointi, mitä tulee Lohjan kauppoihin, seudulliseen kaupan verkkoon, kauppojen saavutettavuuteen sekä niiden kilpailumahdollisuuksiin.

Kaupan vaihtoehdoista valikoituu kaavaprosessin myötä lopulta yksi ratkaisu, joka viedään kaavaehdotukseen. Kaupan selvitys ja tasapainoisen kaupan kehityksen teema edesauttavat asemakaavojen sujuvuutta ja mahdollistavat toimivan nauhataajaman. Kaavalla on mahdollista parantaa yleisesti kaupan toimintaedellytyksiä.

Touko-kesäkuussa järjestettiin osayleiskaavan aloitusvaiheen kuuleminen. Pidettiin myös viisi asukastilaisuutta, joissa annettiin runsaasti palautetta erilaisista aiheista koskien nauhakaupungin eri osia. Yhteenveto saadusta palautteesta löytyy tämän linkin takaa.

Asukkaat antoivat tilaisuuksissa arvokasta palautetta ja mielipiteitä eri aiheista, luoden näin vahvan osallistumisen ja yhteisöllisyyden tunteen. Yksi keskustelua herättänyt aihe oli Lempolan kehittäminen – toiset asukkaat olivat huolissaan siitä, että Lempolan kaupat heikentäisivät keskustan elinvoimaisuutta, kun taas toiset näkivät sen kehitettävänä kaupallisena keskittymänä. Lisäksi alueen liikenneturvallisuuden parantaminen nousi esiin.

Joukkoliikenteen kehittämistä koskevassa palautteessa asukkaat toivoivat parempaa sujuvuutta ja kattavampia yhteyksiä. Erityisesti kiitettiin Virkkalasta Helsinkiin suuntautuvaa joukkoliikenneyhteyttä, mutta toisaalta ilmaistiin huolta siitä, että joukkoliikenteellä ei pääse kouluihin ja kauppoihin eikä riittävästi poikittaisliikennettä ole tarjolla. Asukkaat toivoivat tulevaisuudessa toimivia yhteyksiä  Routiolta Lohjansolmuun ja myös Lohjan keskustan ja Virkkalan kytkemistä henkilöjunaliikenteenverkkoon. Tämä korostaa muun muassa asukkaiden halua kehittää kestävää elämäntapaa.

Virkkalaa koskevassa palautteessa asukkaat korostivat Virkkalan elinvoimaisuutta säilyttämisen tärkeyttä ja toivoivat ratkaisuja Hanko-Hyvinkää-radalla tapahtuviin muutoksiin nykyisen katuverkon avulla. Lisäksi Inkoon mahdollinen tehdashanke nähtiin potentiaalisena alueen kehityksen vauhdittajana.

Routiolle toivottiin esteettömiä asuntoja ja parannuksia joukkoliikenteeseen, erityisesti Lohjan keskustan suuntaan. Myös Hiittisten alueen kehittäminen asumiseen tuotiin esiin.

Keskustan kehittämiseen liittyen asukkaat osoittivat kiinnostusta Pitkäniemen, Torin alueen ja Pentinkulman suunnitteluhankkeita kohtaan. Keskusteluissa korostuivat toiveet Pitkäniemen kulttuuriarvojen säilyttämisestä, vastustettiin Pentinkulman lisärakentamista ja pohdittiin keskustan pysäköintiratkaisujen kehittämismahdollisuuksia.

Asukkaiden mielenkiinnon kohteena oli myös yritysten pitovoiman parantaminen. He halusivat tukea ja vahvistaa olemassa olevia yrityksiä, lisätyöpaikkojen luomista ja teollisuusalueiden uudelleenjärjestelyjä pidettiin tärkeinä. Moottoritien näkyvyys nähtiin yhtenä tapana houkutella ja vahvistaa yritystoimintaa alueella.

Muina aiheina asukkaat toivoivat lisää pyöräteitä ja niiden parantamista, keinoja houkutella uusia asukkaita Lohjalle sekä olemassaolevien virkistysalueiden säilyttämistä.  Lohjansolmun asemanseudun suunnittelun sijaan tulisi elävöittää Virkkalaa.

Lohjan kaupungin kaavoitus haluaa kiittää lämpimästi kaikkia asukkaita, jotka osallistuivat aktiivisesti kaupungin järjestämiin infotilaisuuksiin! Rohkaisemme asukkaita jatkossakin osallistumaan kaavoitukseen ja tuomaan arvokkaan panoksen Lohjan kaupungin kehittämiseen.

Seuraava uutiskirje ilmestyy elo-syyskuussa, ja sen aiheena ovat aloitusvaiheesta tulleet lausunnot. Keräämme kaava-alueen lähtötietoja elo-syyskuussa muun muassa asumisesta, työpaikoista ja luontoarvoista. Täydennysrakentamisen selvitystä edistetään omana työnä. Syyskuussa käynnistämme myös konsulttivetoisia selvityksiä, joista ensimmäisinä lähtevät liikkeelle kaupanselvitys ja energiaselvitys.


Kaavaprosessin virallinen sivusto:


Haluatko olla perillä asioiden etenemisestä?

Nauhakaupunki 2050 uutiskirje

Uutiskirje ilmestyy noin joka toinen kuukausi. Täyttämällä yhteystietosi kuulet työn etenemisestä säännöllisesti.

Tutustu sähköpostituslistan tietosuojaselosteeseen. Jättämällä sähköpostiosoitteesi annat suostumuksen liittää sinut Y9 Taajamaosayleiskaavan sähköpostituslistalle. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä tietosuojaselosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.