Rakennuskiellot

Rakennuskiellot karttapalvelussa

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä (MRL §53). Ennen rakennuspaikan hankkimistä tai rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä on aina selvitettävä rakennuspaikkaa koskevat rakentamisrajoitukset ja tarvittavat luvat.

Rakennus- ja toimenpiderajoitus voi olla voimassa olevan yleiskaavan tai asemakaavan määräykseen perustuva tai erikseen alueelle päätetty.

Yleiskaavan laatimista ja muuttamista varten voi kunta määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen, joka voi olla voimassa kunnan päätöksillä 5 + 5 vuotta ja sen jälkeen Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksellä kunnan hakemasta erityisestä syystä vielä 5 vuotta. Asemakaavan laatimista ja muuttamista varten voi kunta määrätä alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa 2 vuotta kerrallaan. Asemakaava-alueen laajentamista varten rakennuskielto voi kestää enintään 8 vuotta.


N2 Oinolan koulukeskuksen ympäristö

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.12.2021 § 55 jatkaa 24.1.2022 saakka voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa asemakaavan muuttamista, laajentamista ja kumoamista varten Oinolan koulukeskuksen ympäristön alueella kaksi vuot­ta. Kielto on voimassa 24.1.2024 saakka. Rakennuskielto ei koske ra­ken­nus­ten korjaus – ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asun­toon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Päätös 16.12.2021
Kuulutus 19.1.2022
Kartta 16.12.2021


Oinolan koulukeskuksen ympäristö

Vetovoimalautakunta on päätöksellään 18.12.2019 § 199 päättänyt jatkaa 24.1.2020 saakka voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaista rakennuskieltoa asemakaavan muuttamista, laajentamista ja kumoamista varten Oinolan koulukeskuksen ympäristön alueella kaksi vuotta. Kielto on voimassa 24.1.2022 saakka. Rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus – ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista. Vetovoimalautakunta on päättänyt määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös 18.12.2019
Kartta
Kuulutus 8.1.2020 


Anttilan kaupunginosa kortteli 34

Vetovoimalautakunnan lupajaosto on päätöksellään 13.9.2018 § 66 päättänyt, että Lohjan kaupungin Anttilan kaupunginosan korttelin 34 tontteja 444-001-0034-0001 ja 444-001-0034-0002 koskeva asemakaava ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaisesti ajanmukainen.

Päätöksen johdosta alueelle tulee voimaan rakennuskielto. Rakennuslupia ei voi myöntää ennen kuin asemakaavan muutos on tehty.

Päätös 13.9.2018
Kartta
Kuulutus 17.10.2018


Oinolan koulukeskuksen ympäristö

Vetovoimalautakunta on päätöksellään 24.1.2018  § 15 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon asemakaavan muuttamista, laajentamista ja kumoamista varten Oinolan koulukeskuksen ympäristön alueelle.

Rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Rakennuskielto on voimassa 2 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös 24.1.2018
Kartta 
Kuulutus 31.10.2018 

Aiheeseen liittyvää: