Kaavoituksen luvat ja rakennuskiellot

Sähköiset lomakkeet

Ohje poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen hakemista varten

Lupahakemus
Naapurien kuulemislomake
Asemapiirroksen mallikuva

Asemakaavan muutoshakemus

 


Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lohjalla käytössä on sähköinen Lupapiste logo jpg -asiointipalvelu.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti Lupapisteen kautta, noudattaen palvelun ohjeita tai kysymällä neuvoa hakemuksen keskustelu-osiosta. Jos haluat tavata lupavalmistelijaa, varaa aika etukäteen sähköpostilla tai puhelimitse.


Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa asemakaavasta tai muista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakentamisesta rantavyöhykkeelle, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös. Poikkeaminen voidaan myöntää vain erityisestä syystä rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kiellosta ja rajoituksista.

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle. Ratkaisu edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kun suunnittelet rakennushanketta suosittelemme ottamaan yhteyttä Lohjan rakennusvalvontaan lupapiste.fi -palvelun kautta. Kun rakennusvalvonta on todennut, että hanke edellyttää suunnittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä, hae lupaa ohjeiden mukaisesti.

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksen hakemista varten on laadittu ohje. Mikäli haluat jättää hakemuksen paperisena, lupahakemuksen ja naapurien kuulemislomakkeen voi tulostaa tältä sivustolta. Lisäksi lomakkeita lupien hakemiseen saa Monkolan asiakaspalvelupisteestä ja toimistosihteeriltä.

Kaavoituksen lupavalmistelija:
kaavoitusinsinööri Pertti Piirilä, pertti.piirila(at)lohja.fi, puh. 050 543 9357 puhelinaika ti ja to klo 9-11
toimistosihteeri Tuula Lintuniemi, tuula.lintuniemi(at)lohja.fi, puh. 044 3621600

Maksut perustuvat kaavoituksen taksaan.

 


Rakennuskiellot

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä (MRL §53). Ennen rakennuspaikan hankkimistä tai rakennushankkeen suunnittelun käynnistämistä on aina selvitettävä rakennuspaikkaa koskevat rakentamisrajoitukset ja tarvittavat luvat.

Rakennus- ja toimenpiderajoitus voi olla voimassa olevan yleiskaavan tai asemakaavan määräykseen perustuva tai erikseen alueelle päätetty.

Yleiskaavan laatimista ja muuttamista varten voi kunta määrätä alueelle rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen, joka voi olla voimassa kunnan päätöksillä 5 + 5 vuotta ja sen jälkeen Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksellä kunnan hakemasta erityisestä syystä vielä 5 vuotta. Asemakaavan laatimista ja muuttamista varten voi kunta määrätä alueelle rakennuskiellon, joka on voimassa 2 vuotta kerrallaan. Asemakaava-alueen laajentamista varten rakennuskielto voi kestää enintään 8 vuotta.


Anttilan kaupunginosa kortteli 34

Vetovoimalautakunnan lupajaosto on päätöksellään 13.9.2018 § 66 päättänyt, että Lohjan kaupungin Anttilan kaupunginosan korttelin 34 tontteja 444-001-0034-0001 ja 444-001-0034-0002 koskeva asemakaava ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 60 §:n mukaisesti ajanmukainen.

Päätöksen johdosta alueelle tulee voimaan rakennuskielto. Rakennuslupia ei voi myöntää ennen kuin asemakaavan muutos on tehty.

Päätös 13.9.2018
Kartta
Kuulutus 17.10.2018


Oinolan koulukeskuksen ympäristö

Vetovoimalautakunta on päätöksellään 24.1.2018  § 15 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon asemakaavan muuttamista, laajentamista ja kumoamista varten Oinolan koulukeskuksen ympäristön alueelle.

Rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Rakennuskielto on voimassa 2 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös 24.1.2018
Kartta
Kuulutus 31.10.2018


Lehmijärvi-Pullin osayleiskaavan alue. Kaupunginhallitus  on 19.12.2016 § 417 määrännyt liitekartassa rajatulle maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon yleiskaavan laatimista varten siten, että alueella A rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta.

Päätös 19.12.2016
Kartta


Vappulan kaupunginosan kortteleiden 1606-1618 kunnallistekninen rakennuskieltoKaupunginhallitus päätti 18.4.2017 (§ 123) jatkaa kunnallisteknistä rakennuskieltoa kolmella vuodella 1.2.2020 saakka.

Päätös 18.4.2017
Kartta


Lieviön-Paunin maaseutumaisema-alue. Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 (§ 239) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen yleiskaavan laatimista varten. Alue rajautuu länsi- ja pohjoisreunastaan vireillä olevan taajamaosayleiskaavan alueeseen.

Rakennuskielto ei ole voimassa alueella, jolla on lainvoimainen asemakaava tai ranta-asemakaava. Rakennuskielto ei koske myöskään rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vähäistä laajentamista, eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista. Toimenpiderajoitus ei koske metsän käsittelyä.

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus on voimassa 9.6.2020 tai siihen saakka kunnes osayleiskaavan hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Päätös 1.6.2015
Kartta