L50 Paloniemi I

Lohjan 28. kaupunginosa Paloniemi, asemakaava


Paloniemi sijaitsee noin 3-4 km etäisyydellä Lohjan keskustasta luoteeseen. Paloniemen alueelle laaditaan asemakaavoja useassa vaiheessa, voimassa olevassa Paloniemen osayleiskaavassa esitettyä alueen suunniteltua toteuttamisjärjestystä mukaillen.

I vaiheen asemakaava (L50) sijoittuu itä-länsi-suunnassa Paloniemen keskiosaan ja ulottuu Karstuntieltä Lohjanjärvelle. Suunnittelualueella on ranta-aluetta, maatalousaluetta ja metsäistä aluetta. Alueella on lisäksi mm. Paloniemen uimaranta, Hirmuholma, Paloniemen sairaalan alue rakennuksineen ja Kartanonmäen vanhainkodin alue. Alueen pinta-ala on noin 57 hehtaaria ja se on pääosin kaupungin omistuksessa.

Asemakaavan päätavoitteena oli mm. kehittää aluetta voimassa olevan suunnitteluvarauksen mukaisesti ympärivuotiseen loma-, matkailukeskus- ja hyvinvointikeskuskäyttöön.Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.5.2019 § 48 hyväksynyt L50 Paloniemi I, 28. kaupunginosan Paloniemi kortteleiden 900-905 sekä virkistys-, venevalkama-, erityis-, suojelu-, katu- ja liikennealueiden sekä vesialueiden asemakaavan.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on ilmoittanut päätöksellään 31.10.2019, että asian käsittely hallinto-oikeudessa on rauennut, koska valittaja on perunut valituksensa.

L50 Lainvoimaisuuskuulutus 6.11.2019
L50 Kaavakartta, -merkinnät ja määräykset 2.5.2019
L50 Kaavaselostus 2.5.2019
L50 Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä vastine


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2019 § 48 28. kaupunginosaan Paloniemi  laaditun, 2.5.2019 päivätyn asemakaavaehdotuksen L50 Paloniemi I.

Asemakaavalla muodostuu 28. kaupunginosan Paloniemi korttelit 900-905 sekä virkistys-, venevalkama-, erityis-, suojelu-, katu- ja liikennealueita sekä vesialuetta.

L50 Kaavakartta, -merkinnät ja määräykset 2.5.2019
L50 Kaavaselostus 2.5.2019
L50 Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä vastine


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 3.12.2018 § 368 hyväksyä 28. kaupunginosan Paloniemi asemakaavaehdotuksen L50 Paloniemi I (27.11.2018) asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Kaavaehdotus pidetään nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 17.12.-21.12.2018 ja 7.1.-1.2.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, Lohja. Ehdotusta koskevat muistutukset tulee lähettää nähtävilläoloaikana osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi

Kaavaehdotukseen on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 22.1.2019 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa klo 17:30-19:00.

– L50 Kuulutus 12.12.2018
– L50 Kaavakartta ja määräykset 27.11.2018
– L50 Kaavaselostus
– L50 Hotellin havainnekuvat
– L50 Hankkeen maankäyttöluonnos 20.11.2018, arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä
– L50 Hankkeen alueleikkauksia, arkkitehtitoimisto Antti Heikkilä
– Paloniemi I asemakaava L50, katujen ja liikennealueiden yleissuunnitelma. Sitowise
– Paloniemi I asemakaava L50, hulevesiselvitys, FCG
– Paloniemi I asemakaava L50, asiantuntijalausunto sulfidisavista. Ramboll
– Asiantuntijalausunto Paloniemen sairaalan asuntolarakennuksesta, arkkitehtitoimisto Kristin Karlsson
– Asiantuntijalausunto Paloniemen kunnalliskodin sivurakennuksesta, arkkitehtitoimisto Kristin Karlsson
– Tiivistelmä Paloniemi I asemakaavan (L50) valmisteluvaiheessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä
– Paloniemi I asemakaava L50, osallistyöpajan 12.11.2018 tuloksia
– Paloniemi I asemakaava L50, asemakaavan seurantalomake
– Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 12.12.2018

Muita Paloniemen alueelta laadittuja selvityksiä löytyy tämän sivun alaosasta kohdasta Selvitykset.


Työpaja

Tervetuloa osallistumaan Lohjan kaupungissa vireillä olevan Paloniemi I asemakaavan (L50) työpajaan.

Työpaja järjestetään maanantaina 12.11.2018 klo 18.00 alkaen Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa (Karstuntie 3, 08100 Lohja). Työpajan teemana on ylipäänsä tuleva virkistyskäyttö Paloniemi I asemakaavan alueella, yhtenä esimerkkinä uimaranta lievealueineen.

Järjestelyjen sujumiseksi työpajaan pyydetään ilmoittautumaan viimeistään perjantaihin 9.11. 2018 mennessä sähköpostitse: iiris.koivula@lohja.fi

Lisätietoja antaa tarvittaessa kaavoitusarkkitehti Iiris Koivula, puh. 0500 954923 tai sähköpostitse iiris.koivula@lohja.fi


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 21.3.2018 § 41 asettaa asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville.

Asiakirjat pidetään nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 11.4.2018-14.5.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina osoitteessa Karstuntie 4, Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 10.4.2018 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa 17:30-19:00.

L50 Kuulutus 11.4.2018
L50 Asemakaavan valmisteluvaihe ilmakuvalla
L50 Määräykset ja merkinnät
L50 Selostusraportti
L50 Näkymäkuva järveltä
L50 Viistoilmakuva
L50 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 10.4.2018
Aloitusvaiheessa saadut lausunnot


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 10.3.2016 asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 1.6.-1.7.2016 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikana.

Kaupunki järjestää yhteistyössä Karstu Paloniemi Routio aluetoimikunnan kanssa yleisötilaisuuden torstaina 9.6.2016 klo 18.00-20.00 Kanneljärven Opistolla, Karstuntie 537, Lohja. Tilaisuudessa esitellään vireille tulevaa asemakaavaa ja kerrotaan myös aluetoimikunnan toiminnasta.

L50 Kuulutus 1.6.2016
L50 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2016


Selvitykset

Paloniemi I asemakaava L50, katujen ja liikennealueiden yleissuunnitelma. Sitowise
Paloniemi I asemakaava L50, hulevesiselvitys, FCG
Paloniemi I asemakaava L50, asiantuntijalausunto sulfidisavista. Ramboll
Asiantuntijalausunto Paloniemen sairaalan asuntolarakennuksesta, arkkitehtitoimisto Kristin Karlsson
Asiantuntijalausunto Paloniemen kunnalliskodin sivurakennuksesta, arkkitehtitoimisto Kristin Karlsson

Paloniemen osayleiskaavaan Y3 liittyvät selvitykset:

KEKO B laskelma
Terveyttä kaikille, B-mielisairaalat 1950-luvulle, Teija Ahola 2015
Paloniemi oyk vesihuollon yleissuunnitelma 24.9.2015
Paloniemi oyk rakennusinventointi
Paloniemi oyk Natura kynnysarvio
Paloniemi oyk muinaisjäännösinventointi 2014
Paloniemi oyk maisemahistoriallinen selvitys
Paloniemi oyk luontoselvitys 28.10.2014
Paloniemi oyk liito-oravaselvitys 2015
Paloniemi oyk liikenneselvitys 29.8.2014
Paloniemi oyk lepakkoselvitys täydennetty ja päivitetty 2016
Paloniemi oyk hulevesiselvitys 2015
Paloniemi oyk energiatehokkuustarkastelu 29.8.2014
Paloniemi oyk arkeologinen inventointi 24.4.-5.5.2006

 

Aiheeseen liittyvää: