Määräyksiä ja ohjeita

Lait ja asetukset

Rakennusjärjestys

Poikkeamiset

Suunnittelusta

Kosteudenhallinnasta

Suunnittelun pohjaksi tarvittava aineisto 

Naapureista

Rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyt

Töiden aloittamisoikeus

Lupien voimassaolo

Usein kysytyt kysymykset UKK

Lait ja asetukset

Alueiden käyttöä ja rakentamista ohjaa vuoden 2000 alussa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 132/1999.

Lain luvussa 18 määrätään rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuudesta seuraavasti:
rakennuslupa § 125
toimenpidelupa § 126
rakennuksen purkamislupa § 127
maisematyölupa § 128
ilmoitusmenettelyn käyttäminen § 129

Lakia täydentää maankäyttö-ja rakennusasetus MRA 895/1999 sekä Ympäristöministeriön kokoamat Rakentamisen määräykset.

Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella  määrää Valtioneuvoston asetus 157/2017 . Hulevesistä määrätään MRL 132/1999 luvussa 13 a.

Rakennusjärjestys

Kuntakohtaisella rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä. Ne koskevat esimerkiksi rakennuspaikkaa, rakentamistapaa, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, tarkemmin MRL 14 § . Lohjan rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.5.2015.

Rakennusjärjestyksen liitteinä on esitetty Uudenmaan liiton inventoinnin mukaiset kulttuuriympäristöt (Liite 1) ja Tytyrin kaivoksen toiminta-alueen kartta (alueelle ei saa sijoittaa maalämpökaivoja; liite 2)

Lohjalla luvanvaraisuudesta on vapautettu tietyt vähäiset toimenpiteet ja rakennelmat määrätyin ehdoin. Rakennusjärjestyksen 19-20 §§:n määräyksiä selventämään on laadittu erikseen tulkintaohjeet asemakaava-alueelle, haja-asutusalueelle sekä ranta-alueelle, joka sisältää myös tarkemman tulkinnan rantaan sijoitettavasta saunasta.

Huom! Sauna ja autosuoja vaativat aina rakennusluvan kaikilla alueilla.

Rakentamiseen liittyvää muuta ohjeistusta

POIKKEAMISET

Mikäli hankkeesi poikkeaa asema- tai rantakaavan tai rakennusjärjestyksen määräyksistä tai rakennuspaikkasi on rakennuskiellossa, varmista aina ensimmäiseksi rakennusvalvonnasta hankkeesi toteutusmahdollisuudet ja edellytykset. Rakennushankkeesi saattaa edellyttää kaavoituksen poikkeamisluvan / suunnittelutarveratkaisun käsittelyä ennen rakennusvalvonnan lupakäsittelyä. Joissain tapauksissa poikkeaminen voidaan käsitellä MRL 175 § mukaisena vähäisenä poikkeuksena rakennusluvan yhteydessä.

Haja – asutusalueella uudelle rakennuspaikalle rakentaminen edellyttää yleensä MRL 16 ja 137 § perusteella suunnittelutarveratkaisua. Ranta-alueilla, jossa ei ole vahvistettua rantakaavaa, edellyttää uuden päärakennuksen rakentaminen tai vähäistä suurempi laajentaminen MRL 72 ja 171-174 §  mukaisesti poikkeamislupaa. Ennakkoneuvontaa suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisluvista sekä tarkemmat ohjeet saat kaavoituksesta.

SUUNNITTELUSTA

Suunnittelutehtävien vaativuusluokka määräytyy Valtioneuvoston asetuksen mukaan Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 120 d § mukaisesti.

Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on esitetty Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 120 e §:ssä ja Ympäristöministeriön ohjeessa YM2/601/2015

-Lähes kaikkiin hankkeisiin tulee luvan hakuvaiheessa nimetä hankkeen kokonaisuudesta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävät on määritetty MRL 120 a § ja Valtioneuvoston asetuksessa.

-Rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä määrätään Ympäristöministeriön asetuksessa 12.3.2015/216 ja ohjeessa YM3/601/2015. Rakennuslupahakemukseen liitettävistä pääpiirustuksista löytyy em. täydentävä Pks-ravan ohje OHJE-ARK 11.

Rakennusten laajuustietojen laskemiseen löytyy ohjeita kaupungin omista ohjeista  sekä maksullisista Rakennustietosäätiön Rt- kortista RT 12-11055 ja Ympäristöministeriön ympäristöoppaasta 72.

-Määräyksiä ja ohjeita rakennusten energiatehokkuuteen liittyvistä asioista, esimerkiksi lupahakemukseen liitettävästä energiaselvityksestä, löytyy kootusti Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta ja Motivan sivuilta, josta löydät myös hyväksytyt energiatodistusten laatijat

KOSTEUDENHALLINNASTA

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017) 12 § edellyttää kosteudenhallintaselvityksen laatimista kaikissa luvanvaraisissa hankkeissa. Kosteudenhallintaselvityksen voi laatia rakennushankkeeseen ryhtyvä itse tai laadituttaa sen asiantuntijallaan. Kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta ja sisällöstä löytyy tarkempia ohjeita TOPTEN -rakennusvalvonnat tulkintakortista 117c 01

Saman asetuksen 13 §:n mukaan vastaava työnjohtajan on huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta ; sen pohjana voidaan käyttää Pks-ravan lomakkeita RAK02 ja RAK04, lomakkeisiin liittyviä ohjeita löytyy lomakkeesta RAK03

Hankkeen kosteudenhallinnan suunnittelusta ja toteutumisesta on raportoitava rakennusvalvonnalle Lupapisteeseen liitettävän Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportin avulla. Tarkastusraportin osien tulee olla liitettyinä Lupapisteeseen seuraavasti:

-rakennusluvan hakemista koskeva osa (1/4) lupaa hakiessa (huom ! Lohjalla kosteudenhallintaselvitystä ei tarvita liitteeksi lomakkeen tekstistä huolimatta)

– aloittamista ja erityissuunnittelua koskeva osa (2/4) aloituskokouksessa, lisäksi tulee isommissa hankkeissa esittää kosteudenhallintasuunnitelma

– rakennustyön toteutusta koskeva osa (3/4) rakennusvalvonnan työmaakatselmuksissa

– käyttöönotto- ja loppukatselmusvaiheita koskeva osa (4/4) loppukatselmuksessa ja osittaisessa loppukatselmuksessa

Pienissä hankkeissa käytetään Kosteudenhallinnan laadunvarmistusketjun tarkastusraportin osia 1/4 ja 4/4. Vaihtoehtoisesti voi laatia yksinkertaisen kosteudenhallintaselvityksen esim. pienten hankkeiden kosteudenhallintaselvityksen laadintamallin mukaisesti, jolloin kosteudenhallintakoordinaattori varmentaa kosteudenhallinnan toteutuksen tarkastamisen allekirjoituksellaan hankkeen tarkastusasiakirjaan.

SUUNNITTELUN POHJAKSI TARVITTAVAA AINEISTOA

Kaupungin karttapalvelusta löytyy opaskartan ja ilmakuvien lisäksi mm.  pohjavesialueiden rajaus, vv-laitoksen toiminta-alue, voimassa olevat kaavat määräyksineen ja mahdolliset rakentamistapaohjeet, tiedot rakennusrekisterissä olevista rakennuksista ( tiedot osittain puutteellisia, lue lisää rakennusrekisterin ylläpito ja huomioithan myös, että kaikkien rakennuspaikalla olevien rakennusten ja rakennelmien tiedot ovat tarpeen rakentamismahdollisuuksien selvittämiseksi), kiinteistöjen rajat, erilaisia luontoon ja ympäristöön liittyviä tietoja, lupatietoja

-Suunnittelun pohjaksi tarvittavaa kartta-ainestoa voit tilata kaupungin kartastopalvelusta karttatilaukset@lohja.fi tai puhelimitse  044 369 4456. Sieltä saat mm. dwg-kartat asemakaava-alueelta, haja-asutusalueelta saat ne maanmittauslaitokselta.

HÄVINNEET RAJAMERKIT

Jos rajamerkit ovat hävinneet, tulee rajankäynti olla suoritettuna ennen luvan hakemista ja asemapiirroksen piirtämistä.

Rakennuspaikan rajamerkkien puuttuminen estää sijainnintarkastamisen / -merkitsemisen.

Rajankäynti ei sisälly sijainnintarkastamisen / -merkitsemisen hintaan.

Haja-asutusalueella rajankäynnit suorittaa Maanmittauslaitos, asemakaava-alueilla Lohjan kaupungin kiinteistönmuodostus.

Rajankäynti on maksullinen toimenpide.

-Vesi-ja viemärilaitoksen toiminta-alueelle sijoittuviin hankkeisiin suunnittelun pohjaksi tarvittavan vesi-ja viemäriliitoslausunnon saat tilattua Lohjan kaupungin palvelutuotannon vesihuollosta

-Lohjan kaupungissa on käytössä korkeusjärjestelmä N 2000, joka otettiin käyttöön 1.1.2017 . Muutos aiempaan järjestelmään N60 on  +0,25 m eli Lohjan N 60 + 0,25 m= Lohjan N 2000

Alin suositeltava rakentamiskorkeus on korkeustaso, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita. ELY-keskukselta on saatu seuraaville järville alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet (N2000-korkeusjärjestelmässä) : Saukonpää + 117.20m, Enäjärvi +59.55 m, Antiainen +117.20 m.  Lisää rakentamiskorkeuksia Lohjan järvien rannoille löytyy  Uudenmaan ELY-keskuksen linkistä ja Lohjan rakennusjärjestyksen  27 §:stä.

-Lohjalla noudatetaan pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhdessä sopimia rakentamista koskevia määräysten tulkintaohjeita, Pks-ravan ja   TOPTEN -rakennusvalvonnat tulkintaohjekortteja mm. paloturvallisuudesta

Jätevesien käsittelystä löytyy ohjeistusta Lohjan omien ohjeiden lisäksi  Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta ja Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n sivuilta.
Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Linkki tekee kartoitus- ja neuvontakäyntejä lokakuun lopulle 2019. Linkki yhteystietoihin.

Maalämmön rakentaminen pohjavesialueille ei käytännössä ole Lohjalla sallittua eikä Tytyrin kaivoksen toiminta-alueelle. Lue lisää maalämmön rakentamisohjeista

-Rakennuspaikalle tehtävistä ajoliittymistä määrätään rakennusjärjestyksen 16 §:ssä. Alueen asemakaavassa saattaa myös olla liittymän sijoitukseen  ehtoja. Maanteille tehtävät ajoliittymät edellyttävät lupaa tienpitäjänä toimivan Ely-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti

Lohjan ympäristönsuojelumääräyksistä löytyy ohjeistusta jätevesien haittavaikutusten ehkäisemiseen ja kemikaalien varastointiin yms.

NAAPUREISTA

-Naapurin kuuleminen: Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille MRL 133 § mukaisesti.  Lupakäsittelijä lisää kuultavat naapurit yhteystietoineen Lupapisteeseen kohtaan LAUSUNNOT kun rakennuslupahakemuksen asiakirjat ovat sellaisessa kunnossa, että kuulemisen voi suorittaa. Hakija voi suorittaa kuulemiset lomakkeella tai sähköisesti Lupapisteen välityksellä mikäli tietää naapureiden sähköpostiosoitteet. Jokainen omistaja tulee kuulla erikseen. Poikkeamislupahakemuksen yhteydessä suoritettu kuuleminen ei poista velvollisuutta kuulla rakennuslupahakemuksen johdosta. Luvan hakijan suorittama naapurien kuuleminen on yleensä nopeampaa kuin kaupungin toimesta maksua vastaan tehtävä.

Kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, suoritetaan tienpitäjän kuuleminen Ely-keskuksen ohjeen mukaisesti.

-Naapurin suostumus: Tarvitaan mikäli halutaan rakentaa sallittua lähemmäs naapurin rajaa (kaava-alueet 4m, haja-asutus 5 m) tai poiketa jostain muusta naapurin etuun vaikuttavasta asiasta. Kirjallisesta  naapurin suostumuksesta tulee yksilöidysti selvitä mihin naapuri suostuu. Suostumuksen hankkiminen on luvan hakijan hoidettava aina itse, sitä ei tehdä viran puolesta.

MUUTA

 -Rakennusrasitteista ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä määrätään MRL 158-164 §§. Niiden perustamista haetaan erillisellä hakemuslomakkeella rakennusvalvonnalta ohjeen mukaisesti.

Töiden aloittamisoikeus: Lupaviranomainen voi MRL 144 §:n mukaisesti perustellusta syystä antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osittain tai kokonaan ennen  kuin sitä koskeva lupapäätös on saanut lainvoiman. Aloittamisoikeudesta päätetään em. lupapäätöksen yhteydessä. Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus niiden haittojen korvaamiseksi, joita päätöksen kumoaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa. Vakuuden suuruus määritellään tapauskohtaisesti. Aloitusoikeus voidaan myöntää myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Aloittamisoikeutta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella , joka liitetään hankkeelle liitteeksi Lupapisteessä. Lisäksi keskustelukenttään tulee laittaa viesti aloitusoikeuden hakemisesta.

Lupien voimassaolo määräytyy MRL 143 § mukaan ja tarkat päivämäärät lukevat päätöksessä. Voimassaoloa voidaan hakemuksesta maksua vastaan jatkaa oikeudellisten edellytysten täyttyessä työn aloittamista varten enintään kaksi vuotta ja  loppuun saattamista varten enintään kolme vuotta kerrallaan. Voimassaolon jatkamista haetaan ennen voimassaolon päättymistä Lupapisteen kautta.

Julkisivuremontti vaatii yleensä myös luvan. Lämmöneristeen lisääminen on aina luvanvarainen toimenpide

Sähkönjakelusta Lohjan alueella vastaa sähköverkkoyhtiö Caruna Oy. Tarvitsetko sähköliittymän? Tilaa liittymä täältä. Tietoa liittymistä ja hinnoista löydät Tuotteet ja hinnat – osiosta.

Ennen maankaivutöiden aloittamista on varmistettava, ettei kaivureitillä ole kaapeleita tai johtoja, jotka voivat vahingoittua töiden yhteydessä tai aiheuttaa työtapaturmia. Siksi aina on ennen kaivamista varmistuttava maanalaisista rakenteista. Tilaa maksuton kaapelinäyttö ja tarvittaessa kaivulupa.

Carunan kotisivuilta löytyy myös opastusta puunkaatoon sähköverkon läheisyydessä sekä ohjeita turvallisuuden huomioimiseen toimittaessa sähköverkon läheisyydessä. Myös tiedä ennen kuin toimit -esite antaa loistavaa tietoa toimimisesta sähköverkon läheisyydessä. Lisäksi kartoilla on nähtävissä alueittain sähkökatkotilanne ja sähköverkon maakaapelointihankkeet.

Omat sivut – palvelusta löydät mm. tietoa sähkönjakelun tilanteesta ja sähkönkulutuksesta

-Lupapisteen suunnitelmissa on uusimmilla ACAD ohjelmilla (2016 ja 2017) tulostettuna ilmennyt lupapisteessä tekstien ympärillä ylimääräisiä laatikoita, jotka eivät kuuluisi näkyä. Linkki korjausohjeeseen

-Lue myös vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin UKK

 

Aiheeseen liittyvää: