Pysäköinninvalvonta

Pysäköintiä valvoo kaupungin pysäköinninvalvonta.

Virheellisestä pysäköinnistä määrätään pysäköintivirhemaksu.

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköinninvalvontalain nojalla saadaan pysäköintivirheestä määrätä pysäköintivirhemaksu. Pysäköintivirheitä ovat:

1) tieliikennelain tai sen nojalla annetun ajoneuvon pysäköintiä tai pysäyttämistä taikka pysäköintikiekon käyttöä koskevan säännöksen tai määräyksen vastainen menettely;

2) maastoliikennelain tai sen nojalla annetun moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäköintiä tai pysäyttämistä maa-alueella koskevan säännöksen tai määräyksen vastainen menettely;

3) pelastuslaissa säädetyn pelastustielle pysäköintiä koskevan kiellon vastainen menettely.

Pysäköintivirhemaksu saadaan myös määrätä moottorikäyttöisen ajoneuvon joutokäyntiä koskevan kiellon tai rajoituksen rikkomisesta (joutokäyntirikkomus).

Lähtökohtana on, että kuljettajan on tunnettava pysäyttämistä, pysäköintiä ja pysäköintikiekon käyttöä ja joutokäyntiä koskevat säännökset. Kuljettajan tulee myös tarvittavissa määrin ottaa selkoa kutakin pysäköintipaikkaa koskevista liikennemerkeistä ja muista järjestelyistä.

Lohjalla pysäköintivirhemaksu on suuruudeltaan 40 euroa. Maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa pysäköintivirhemaksupäätöksen tekemispäivästä tai tiedoksisaannista. Jollei maksua ole suoritettu määräajassa, pysäköintivirhemaksu on suoritettava korotettuna viivästysseuraamuksella, joka on 14 euroa.

Pysäköintivirhemaksupäätöksestä löytyy tilisiirtokuitti pankkiyhteystietoineen ja viivakoodeineen.

Jos pysäköintivirhemaksu on mielestäsi aiheeton, sinulla on oikeus tehdä pysäköinninvalvojalle kirjallinen oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta.

Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun pysäköintivirhemaksupäätös on kiinnitetty ajoneuvoon tai annettu muutoin tiedoksi.

Kuljettajan on pääsääntöisesti itse tehtävä oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksupäätöksestä. Jos päätös on annettu tiedoksi kotiin lähetetyllä kirjeellä, oikaisuvaatimuksen tekee ajoneuvorekisteriin merkitty haltija tai omistaja (joka useimmiten on ollut myös kuljettaja). Alaikäisen puhevaltaa käyttää eli oikaisuvaatimuksen tekee edunvalvoja, huoltaja tai muu laillinen edustaja (jolloin oikaisuvaatimuksen tekijä-kohtaan merkitään alaikäisen nimi c/o huoltajan nimi).

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä joko oikaisuvaatimuslomakkeella tai vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisessa oikaisuvaatimuksessa on vaatimusten ja tapahtumakuvauksen ohella mainittava asianumero, virhepäivä, auton rekisterinumero ja omat yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja koti-osoite päätöksen postittamista varten). Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa pysäköinninvalvontaan postitse, faksilla tai sähköpostilla. Oikaisuvaatimukseen tulee liittää kopiot kaikista dokumenteista, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä haluaa vedota.

Täytettävä ja tulostettava oikaisuvaatimuslomake

Oikaisuvaatimuksen voi myös käydä tekemässä henkilökohtaisesti Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksessa (kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja).

Virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon kuvaaminen

Pysäköinnintarkastajat ottavat kuvan virheellisesti pysäköidystä ajoneuvosta mahdollisia lisäselvityksiä varten. Valokuvauksesta löytyy merkintä asiakkaan pysäköintivirhemaksupäätöksestä.

Pysäköinnintarkastajien ottamat valokuvat virheellisesti pysäköidyistä ajoneuvoista eivät tietosuojavaltuutetun mukaan loukkaa tietosuojasäännöksiä.