Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaava


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 16.1.2019 § 5 hyväksynyt Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavaehdotuksen.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.

Osayleiskaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 13.3.2019.

Y4 Kuulutus 13.3.2019
Y4 Kavakartta- ja määräykset, lainvoimainen 13.3.2019

Alueen rakennuskielto on poistunut osayleiskaavan tultua lainvoimaiseksi.


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti 16.1.2019 § 5 hyväksyä Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavaehdotuksen.

Y4 Kaavakartta 19.12.2018
Y4 Kaavaselostus 19.12.2018
Y4 Saadut lausunnot
Y4 Yhteenveto ehdotusvaiheen palautteesta ja vastineet 19.12.2018
Y4 Viranomaisneuvottelun muistio 4.1.2108


Ehdotusvaihe uudelleen

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.8.2018 § 392 päättänyt asettaa Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden tarkistetun osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville MRA 32 §:n mukaisesti.

Aineisto pidetään nähtävillä 13.9.2018-12.10.2018 välisen ajan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa (Karstuntie 4, 08100 Lohja). Muistutukset tulee lähettää nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen: Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute(at)lohja.fi.

Y4 Kuulutus 12.9.2018
Y4 Kaavakartta määräyksineen, tarkistettu osayleiskaavaehdotus 20.6.2018
Y4 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet 20.6.2018 (kaavaselostuksen osio 6)
Y4 Tarkistettu ehdotusvaiheen osayleiskaavaratkaisu ja vaikutukset 20.6.2018 (kaavaselostuksen osio 7)
Y4 Kaavaselostuksen osiot 1-5
Y4 Saadut lausunnot


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.12.2017 (§394) päättänyt asettaa Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ehdotusvaiheen kuulemista varten MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti.
Osayleiskaavaehdotuksessa on MRL 44 § mukaisesti määrätty, että osayleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena AO-, AOM-, AM- ja RA -alueilla.

Aineisto pidetään nähtävillä 10.1.2018-16.2.2018 välisen ajan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa (Karstuntie 4, 08100 Lohja). Muistutukset tulee lähettää nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen: Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute@lohja.fi.

Y4 Kuulutus (10.1.2018)
Y4 Kaavakartta määräyksineen (22.11.2017)
Y4 Kaavaselostus (22.11.2017)
Y4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty (22.11.2017)
Y4 Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot

Y4 Liikenneselvitys, raportti (2.10.2017, täyd. 24.10.2017)
Y4 Rakennusinventointi, raportti (19.1.2016)
Y4 Rakennusinventointi, kohdekartat (19.1.2016)
Y4 Liito-oravaselvitys (31.5.2016)
Y4 Lepakkoselvitys (15.11.2016)

Y4 Yhteenveto vuorovaikutustilaisuudesta Muijalan koululla 27.8.2015

Osayleiskaavasta on laadittu erillinen emätilatarkastelu (nähtävillä kaupungintalo Monkolassa, lisätiedot kaavoittajalta).


Ehdotusvaiheen valmistelu

Osayleiskaavan suojelukysymyksiin voi tutustua kaavaillassa 11.10.2017 pääkirjaston Järnefelt-salissa 17:30-19:00

Osayleiskaavaehdotuksen valmistelu on käynnissä (osayleiskaavaluonnoksista saatujen palautteiden läpikäynti, selvitysten täydentäminen).

Osayleiskaavaluonnosten nähtävilläolon jälkeen on laadittu rakennusinventointi, liito-oravaselvitys, lepakkoselvitys ja liikenneselvitys.

Y4 Liikenneselvitys, raportti (2.10.2017, täyd. 24.10.2017)
Y4 Rakennusinventointi, raportti (19.1.2016)
Y4 Rakennusinventointi, kohdekartat (19.1.2016)
Y4 Liito-oravaselvitys (31.5.2016)
Y4 Lepakkoselvitys (15.11.2016)


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 9.6.2015 päättänyt asettaa Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavan luonnosvaihtoehdot 1 ja 2 sekä niihin liittyvän valmisteluaineiston nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30 §) varten.

Luonnosvaihtoehdot ja muu valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 20.8.-30.9.2015 välisen ajan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa (Karstuntie 4, 08100 Lohja). Aineistoon voi tutustua myös kaupungin internet-sivuilla (www.lohja.fi/kaavoitus). Valmisteluaineistosta voi antaa nähtävilläoloaikana palautetta kirjallisesti osoitteeseen: Lohjan kaupunki, Ympäristötoimi/Kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: ymparistotoimi@lohja.fi.

Osayleiskaavoituksesta järjestetään avoin vuorovaikutustilaisuus Muijalan koululla (os. Takaniityntie 26, 08680 Lohja) torstaina 27.8.2015 klo 18.30 alkaen.

Y4 Kuulutus
Y4 Osayleiskaavaluonnos, VE1 (kartta)
Y4 Kaavamääräykset, VE1
Y4 Osayleiskaavaluonnos, VE2 (kartta)
Y4 Kaavamääräykset, VE2

Kaavaselostuksen osat:
0 Perustiedot
1 Suunnittelun lähtökohdat
2 Tavoitteet
3 Osayleiskaavaratkaisu ja vaikutukset

Osayleiskaavoitusta varten on laadittu erillinen emätilatarkastelu
Viranomaisneuvottelu 13.11.2014, muistio
Yhdistysten tilaisuus 28.10.2014, muistio

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökset 19.5.2015 ja 9.6.2015 aineistoineen:
www.lohja.fi -> Kaupunki ->Päätöksenteko -> Esityslistat ja pöytäkirjat -> Kaupunkisuunnittelulautakunta

Suunnittelualueella voimassa ollutta rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta yleiskaavan laatimista varten on jatkettu kaupunginhallituksen päätöksellä 1.6.2015 (§ 239). Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta tai jos osayleiskaava valmistuu aikaisemmin, kunnes osayleiskaava on saanut lainvoiman. Rakennuskielto


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 10.12.2013 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tiedoksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitettiin alkuvuodesta 2014 poistamalla viittaus maankäyttö- ja rakennuslain pykälään (§44) osayleiskaavan käyttämisestä suoraan rakennusluvan perusteena (kaupunkisuunnittelulautakunta 25.2.2014). Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan liiton mukaan MRL:n 44§:ää ei voi soveltaa Uudellamaalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.4.-8.5.2014. Samanaikaisesti järjestettiin asukaskysely internetissä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua koko kaavatyön ajan Lohjan ympäristötoimen kaavoitusyksikössä ja kaupungin internet-sivulla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Rakennuskieltoalue

Asukaskyselyn 9.4.-8.5.2014 tulokset:
Karttavastaukset teemoittain
Monivalintakysymykset_koonti
Tiivistelmä vastauksista


Selvitykset

Y4 Liikenneselvitys, raportti (2.10.2017, täyd. 24.10.2017)
Y4 Rakennusinventointi, raportti (19.1.2016)
Y4 Rakennusinventointi, kohdekartat (19.1.2016)
Y4 Liito-oravaselvitys (31.5.2016)
Y4 Lepakkoselvitys (15.11.2016)
Luontoselvitys (1.10.2014)
Maisemaselvitys ( 29.8.2014)
Arkeologinen inventointi (28.-31.7.2014)
Ote Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelosta 2007
Maankäytön rakenne 2013-2037_A3.pdf
Merkkien selitykset_A4

 

Aiheeseen liittyvää: