L63 Laurentiustalo

Lohjan kaupungin kaupunginosat 1. Anttila ja 5. Pappila. Anttilan ja Tytyrin koulukortteli, Laurentius-talo


Lohjan kulttuurikeskustassa sijaitsevalle Anttilan ja Tytyrin koulujen alueelle on suunnitteilla uusi kou­lu/mo­ni­toi­mi­ja­ta­lo. Asemakaavamuutoksen valmistelu on käynnistynyt em. Laurentius-talolle ja sen ympäristölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteena oli tutkia mahdollisuus alueen kehittämiseen, ra­ken­nus­oi­keu­den lisäämiseen ja yhtenäisten pysäköinti- ja lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­den ai­kaan­saa­mi­seen Lohjan keskiaikaisen kirkon valtakunnallisesti merkittävän ra­ken­ne­tun kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tön reunassa. Samalla arvioitiin koulualueen viereisen samassa korttelissa olevan yksityisen asuinkerrostalotontin asemakaavan ajantasaistaminen. Päätökset kaupungin keskustan koulujen si­joit­tu­mi­ses­ta ja koulun alueen kehittämishankkeet ovat vaikuttaneet kaa­va­muu­tok­sen sisältöön.

Katso lisää tulevan monitoimijatalon kehittämisestä täältä


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 14.11.2018 § 133 hyväksynyt 24.10.2018 päivätyn 1. kaupunginosa Anttila kortteleihin 25 ja 162 ja katualueille sekä 5. kaupunginosa Pappila katu-, liikenne ja virkistysalueille laaditun L63 Laurentiustalon asemakaavan muutosehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus on tehnyt 27.2.2019 päätöksen asian käsittelyn raukeamisesta hallinto-oikeudessa, koska valittaja on peruuttanut valituksensa.

Kaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 6.3.2019.

L63 Lainvoimaisuuskuulutus
L63 Lainvoimaisuuskartta


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessa 14.11.2018 § 133 hyväksyä 1. kaupunginosa Anttila kortteleihin 25 ja 162 ja katualueille sekä 5. kaupunginosa Pappila katu-, liikenne- ja virkistysalueille laaditun 24.10.2018 päivätyn L63 Laurentiustalon asemakaavan muutosehdotuksen.

L63 Kaavakartta 24.10.2018
L63 Kaavaselostus 24.10.2018
L63 Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksesta sekä vastineet 24.10.2018
L63 Saapuneet lausunnot


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.6.2018 § 172 asettaa 1. kaupunginosan Anttila asemakaavamuutosehdotuksen L63 Laurentiustalo 23.5.2018 asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19/27 §:n mukaisesti.

Asemakaavamuutos koskee 1. kaupunginosan Anttila kortteleita 25 ja 162 ja katualueita, sekä 5. kaupungiosan Pappila katu-, rautatie- ja virkistysalueita.

Asemakaavan L63 Laurentiustalon ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 13.6.-29.6.2018 sekä 6.8.-24.8.2018 Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, Karstuntie 4, Lohja.

Asemakaavaehdotukseen on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 19.6.2018 klo 17.30-19.00 Lohjan pääkirjastolla.

L63 Kuulutus 13.6.2018
L63 Kaavaehdotus 23.5.2018
L63 Kaavaselostus 23.5.2018
L63 Saapuneet lausunnot
L63 Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 24.1.2018 § 13 asettaa 1. kaupunginosan Anttila asemakaavan muutoksen L63 Laurentiustalo valmisteluaineiston (Ehdotussuunnitelma ja vaihtoehtoiset asemapiirrokset VE1, VE2 ja VE3, 24.1.2018) nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan L63 Laurentiustalon valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 2.2-5.3.2018.

L63 Kuulutus 2.2.2018
L63 Ehdotussuunnitelma ja vaihtoehtoiset asemapiirrokset 24.1.2018 (tiedosto on iso, jollei linkki avaudu selaimessa, tallenna tiedosto nimellä omalle tietokoneelle hiiren oikealla näppäimellä)
L63 Kaavaselostusluonnos 24.1.2018


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 17.11.2016 § 124 kaupunginosien 1. Anttila ja 5. Pappila L63 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan vireilletulosta.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 23.11.-23.12.2016.

Kaupunki järjesti yleisötilaisuuden tiistaina 29.11.2016 klo 18:00-20:00 kaupungintalo Monkolassa, Karstuntie 4, Lohja. Tilaisuudessa esiteltiin myös suunnitteilla olevaa Laurentius-talon hanketta ja alueen historiaa.

L63 Kuulutus 23.11.2016
L63 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.11.2016
L63 Suunnittelun lähtökohdat 17.11.2016


Selvitykset

L63 Liikenneselvitys 12.6.2019, Sitowise
Lohjan keskustan asemakaavamuutosten (L16, L52 ja L63) liikenneselvitys 27.2.2018
L63 Kaupunkikuva- ja suojeluselvitys 14.5.2018
L63 Ympäristömeluselvitys 11.5.2018
L63 Rakennettavuusselvitys 30.4.2018
L63 Hulevesisuunnitelma
L63 Liikennesevitys

 

Aiheeseen liittyvää: