Elintarvikehuoneisto kotona

Vaatimuksia elintarvikkeiden valmistukselle

Elintarvikelain mukaan elintarvikehuoneiston perustaminen kotiin on tietyin ehdoin mahdollista.  Lähtökohtana on, että asumisesta ei saa aiheutua vaaraa elintarviketurvallisuudelle. Riskien arvioiminen, niiden hallitseminen ja elintarvikelainsäädännön tunteminen sekä noudattaminen ovat toimijan vastuulla, siis toimija on vastuussa tuotteidensa elintarviketurvallisuudesta. Mikäli toiminta tulee olemaan ammattimaista ja säännöllistä, tulee huoneisto rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi, eli tehdä ilmoitus.

Ennen toiminnan aloittamista on toimijan laadittava omavalvontasuunnitelma, missä kuvataan toimintaan liittyvät elintarviketurvallisuusriskit ja keinot näiden riskien hallitsemiseksi. Suunnitelmassa on tavanomaisten elintarviketurvallisuusriskien lisäksi esitettävä keinot mm. siitä, miten toimija varmistaa, etteivät perheenjäsenten mahdolliset sairastumiset aiheuta elintarvikehygieenistä vaaraa ja millä käytännön toimilla varmistetaan gluteeni- allergeeniturvallisuus. Jos toiminnassa käytetään oman kaivon vettä, on veden laatu varmistettava säännöllisillä laboratoriotesteillä. Veden laadun on täytettävä Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (2001/401) mukaiset laatuvaatimukset ja -suositukset. Omavalvontaan liittyvä dokumentointi ja talousveden tutkimustulokset tulee esittää valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Mikäli tuotevalikoimaan kuuluu kylmäsäilytystä vaativia tuotteita, tulee varata riittävästi kylmätilaa niiden säilyttämiseen. Valmistuksessa tulee noudattaa hyvän hygienian mukaisia toimintatapoja. Lemmikkieläimiä ei saa päästää tiloihin, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita. Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004 liitteen II, luvussa III on esitetty yksityisenä asuntona käytettävien tilojen, joissa elintarvikkeita säännöllisesti valmistetaan markkinoille saatettavaksi, vaatimukset.

Valmiiksi pakattuina myytäviin/luovutettaviin elintarvikkeisiin on tehtävä säädösten edellyttämät pakkausmerkinnät ja lisäksi maininta siitä, että tuote on valmistettu kotona. Pakkaus- ja muiden toimintaan liittyvien kontaktimateriaalien on oltava elintarvikekäyttöön soveltuvia.

Ennen toiminnan aloittamista on hyvä tutustua säädöksiin ja ohjeisiin:

Elintarvikevalvonta

Linkki lisätietoihin

 

Aiheeseen liittyvää: