N3 Saukkolan taajaman eteläinen alue

Saukkolan taajaman eteläisen alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Suunnittelualue käsittää Saukkolan taajamaan sijoittuvia liikennealueita (Turuntie, Kauppakuja) sekä näiden eteläpuolelle sijoittuvaa peltoaluetta.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.6.2017 § 104 Saukkolan kaupunginosan korttelin 20 osaan ja liikenne- sekä katualueille laaditun 11.5.2017 päivätyn N3 Saukkolan eteläisen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaava koskee 105. kaupunginosan Saukkola, maa- ja metsätalousaluetta sekä liikenne- ja katualuetta. Asemakaava koskee osia kiinteistöistä 444-550-1-166 ja 444-550-1-147. Asemakaavan muutoksella ja asemakaavalla muodostuu 105. kaupunginosa Saukkola, osa korttelista 20 sekä liikenne- ja katualuetta.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkää valituksen päätöksellään 11.5.2018. Päätöksestä ei valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Asemakaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella.

N3 Lainvoimaisuuskuulutus 4.7.2018
N3 Kaavakartta 11.5.2017
N3 Selostus 11.5.2017
N3 Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet 11.5.2017
N3 Lausunnot 11.5.2017


Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.5.2017 § 185 hyväksyä nähtävilläolleesta 105. Saukkola kaupunginosan korttelin 20 osaa ja liikenne- sekä katualuetta koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet
(11.5.2017).

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 7.6.2017 § 104 105. Saukkolan kaupunginosan korttelin 20 osaan ja liikenne- sekä katualueille laaditun 11.5.2017 päivätyn N3 Saukkolan eteläisen alueen asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaavaa koskee 105. kaupunginosan Saukkola, maa- ja metsätalousaluetta sekä liikenne- ja katualuetta. Asemakaava koskee osia kiinteistöistä 444-550-1-166 ja 444-550-1-147.

Asemakaavan muutoksella ja asemakaavalla muodostuu 105. kaupunginosa Saukkola, osa korttelista 20 sekä liikenne- ja katualuetta.

N3 Kaavakartta 11.5.2017
N3 Kaavaselostus liitteineen 11.5.2017


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 3.10.2016 § 327 105. kaupunginosan Saukkola asemakaavan- ja asemakaavan muutosehdotuksen N3 Saukkolan taajaman eteläinen alue ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavan N3 Saukkola SSO ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 5.1.2017-7.2.2017.

N3 Kuulutus 5.1.2017
N3 Kaavaehdotuskartta ja -määräykset 25.8.2016
N3 Kaavaselostus 25.8.2016
N3 Havainnekuva 25.8.2016
N3 Tiivistelmä valmisteluvaiheen lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet niihin 25.8.2016


Valmisteluvaihe

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 7.12.2015-15.1.2016.

N3 Kuulutus, 30.11.2015
N3 Kaavaluonnos, kartta ja määräykset, 17.11.2015
N3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.11.2015
N3 Kaavaselostus, 17.11.2015
N3 Havainnekuva, 17.11.2015
N3 Tiivistelmä luonnosvaiheen 2011 muistutuksista ja lausunnoista sekä vastineet, 17.11.2015
N3 Kaavapalaverin 2.9.2015 muistio (ELY)


Aloitusvaihe

N3 Kaavaluonnos, 18.3.2011
N3 Kaavaselostus, 18.3.2011
N3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 18.3.2011


Selvitykset

N3 Liikennejärjestelyt, luonnos (Trafix, 11.11.2015)
N3 Kaupallinen selvitys (Santasalo, 19.4.2012)
N3 Liikenneselvitys 2011

 

Aiheeseen liittyvää: