Aloitteen tekeminen

Kansalaisvaikuttaminen tarkoittaa halua ja kykyä vaikuttaa itseään koskeviin ja yhteisiin asioihin. Se on lailla taattu oikeus kaikille kuntalaisille ja kansalaisille. Kansalaiset voivat vaikuttaa toimimalla yhdistyksissä, yhteisöissä ja poliittisissa puolueissa, tekemällä aloitteita valtuustolle ja lautakunnille, käymällä keskustelua tiedotusvälineissä ja verkossa sekä äänestämällä vaaleissa. Kansalaisvaikuttaminen on osa tavallista elämää; vuoropuhelua ja toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Se on esimerkiksi arkista osallistumista oman lapsen koulun tai päiväkodin toimintaan, keskustelua omien terveyspalvelujen järjestämisestä tai osallistumista lähiympäristön talkoisiin.

Onko sinulla mielessäsi toteuttamiskelpoinen idea tai kehittämiskohde? Kerro se meille tekemällä aloite. Asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteet voivat koskea esimerkiksi kaupungin palvelujen parantamista. Kuntalaisaloite on virallinen ja säädelty menettely, jossa ehdotukset valmistellaan ja käsitellään perusteellisemmin kuin epäviralliset palautteet tai kannanotot. Kerro vapaamuotoisesti, mihin haluat vaikuttaa.

Aloitteesi voi olla vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää selkeästi, mitä aloitteella esität tai mihin haluat vaikuttaa sekä joitakin taustatietoja asiaa koskien. Ehdota aloitteessasi mahdollisia etenemistapoja ja keskeisimmät perustelut esityksellesi. Kerro myös yhteystietosi, vähintään nimi-ja osoitetietosi. Aloitteen voi tehdä myös kuntalaisaloite.fi-palvelussa, sähköpostilla tai paperilla. Kuntalaisaloite.fi-palvelusta löytyvät ohjeet sähköisen aloitteen tekemiseen.  www.kuntalaisaloite.fi

Voit lähettää aloitteen sähköpostitse Lohjan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@lohja.fi tai tuoda /lähettää paperisena Lohjan kaupungin kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja, käyntiosoite Karstuntie 4 (kaupungintalo Monkola, asiakaspalvelukeskus). Myös kuntalaisaloite.fi-palvelu toimittaa aloitteet kirjaamoon.

Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat tai ulkomaan kansalaiset voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Myös palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Huomioithan, että epäkohdista tai kehittämisideoista kannattaa keskustella myös asiasta vastaavan virkamiehen kanssa. Tätä kautta pienet, mutta tärkeät asiat etenevät monta kertaa nopeammin ilman virallista aloitetta. Vaikkapa pieni katutyö, ilmoitustaulu, ulkoroskis  tai vastaava aiheuttaa sinussa harmia tai haluat asiaan korjausta, ole rohkeasti yhteydessä asiasta vastaavaan viranhaltijaan asian korjaamiseksi /muuttamiseksi.

Lohjan  kaupungin kirjaamo ottaa vastaan ja kirjaa aloitteesi kaupungin päätöksentekojärjestelmään. Aloitteen johdosta tehtävät toimenpiteet saatetaan kuntalaiselle tiedoksi. Mikäli aloite edellyttää muodollista kuten esimerkiksi lautakunnan päätöstä, aloite ohjautuu valmisteltavaksi lautakunnan valmistelijalle ja edelleen päätettäväksi lautakuntaan. Aloitteet on valmisteltava kaupunginhallituksen käsiteltäväksi neljän kuukauden kuluessa vireille tulosta. Tässä käsittelyssä määritellään, onko aloite toteuttamiskelpoinen tai jatkovalmistelua edellyttävä.

Talousarviomäärärahoja edellyttävät aloitteet käsitellään lautakunnissa vuotuisen talousarviokäsittelyn yhteydessä  omana pykälänään ja yhdistelmä lautakuntakäsittelyistä tuodaan edelleen kaupunginhallitukseen ja valtuustoon hyväksyttäväksi. Oletuksena on, että aloitteet voidaan tällöin katsoa loppuun käsitellyiksi, oli kannanotto tarvittavaan määrärahaan myönteinen tai kielteinen. Myös talousarvioaloitteet on käsiteltävä ensimmäisen kerran neljän kuukauden määräajan kuluessa, jolloin voidaan todeta niiden jatkokäsittelyn tapahtuvan talousarvion valmistelussa.

Muita aloitteita koskevat yhdistelmät tuodaan valtuuston käsittelyyn vuosittain huhtikuussa. Myös niiden osalta lähtökohtana on, että mikäli asiasta annettu selvitys on riittävä, aloite katsotaan loppuun käsitellyksi vaikka siinä esitetty hanke ei olisi toteutunut.

Aluetoimikuntien aloitteet on yhdistetty kunnan asukkaiden tekemien aloitteiden yhdistelmään. Alueiden johtokunnan esittämät aloitteet esitellään omana asiakirjanaan.

Suomen Kuntaliiton uuden viestintäsuosituksen mukaan yksityisten aloitteentekijöiden nimiä ei tule julkaista internetissä ilman heidän suostumustaan. Kunnan jäsenten aloitteiden luettelo on muokattu suosituksen mukaiseksi. Kaupungin viranomaisten toimivalta käy ilmi Lohjan kaupungin hallintosäännöstä.

 

Aiheeseen liittyvää: