Kaavaillat ja kaavoitukseen vaikuttaminen

Oletko kiinnostunut ajankohtaisista kaavoista tai muuten kaavoituksen tekemisistä? Tervetuloa kaavailtaan!

Kaavaillat

Kolmas kaavailta pidetään torstaina 6.6. klo 17.30-18.30 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa. Tilaisuudessa esitellään L119 Kittfallin teollisuus- ja liiketonttien asemakaavaa. Voit tutustua ehdotusvaiheen kaava-aineistoon ja selvityksiin kaavoittajan kanssa.

Kaavailta on asukkaille, toimijoille ja muille kaavoituksesta kiinnostuneille tarkoitettu vapaamuotoinen tilaisuus, jossa on mahdollisuus tutustua sillä hetkellä käsittelyssä olevien kaavojen aineistoon sekä tavata kaavoittajien lisäksi myös kaupungin muita asiantuntijoita, hankkeiden konsultteja ja vetäjiä. Kaavailloissa käsiteltävistä kaavoista tiedotetaan noin viikkoa ennen tilaisuutta verkkosivuilla ja paria päivää ennen Facebookissa.


Kaavoittaja tavattavissa

Tule tapaamaan kaavoittajaa torstaina 30.5. klo 13.00-15.00 pääkirjaston ryhmätyötilaan 2. kerrokseen! Voit kysyä mistä tahansa mieltäsi askarruttavista tai ajankohtaisista kaava-asioista. Kaavoittaja on tavoitettavissa samaan aikaan myös Teams-sovelluksella.

Liity Teams-kokoukseen napsauttamalla tästä

Kaavoittaja tavattavissa -torstait jatkuvat jälleen syksyllä, mistä tiedotetaan lähempänä.
Tervetuloa!


Asema- ja yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaavaa ja asemakaavaa valmisteltaessa varataan asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille tilaisuus joko kirjallisesti tai suullisesti lausua asiasta mielipiteensä. Kustakin kaavahankkeesta laaditaan vireille tulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavan tarkoituksesta sekä siitä, miten kaavan laadintaan voidaan vaikuttaa ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan.

Osallistun kaavoitukseen -opas keskittyy kuntien kaavoitukseen asukkaan näkökulmasta. Opas tekee kaavoituksen sisältöä ja sanastoa tutuksi sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen. Opas kuvaa niin kaavajärjestelmän kuin kaavoitusprosessin osapuolet ja vaiheet. Lisäksi opas johdattaa kaavamerkintöjen ymmärtämiseen sekä avaa ja selittää keskeiset lakipykälät.

Vaikutusmahdollisuuksiasi kannattaa käyttää, sillä elinympäristöllä on hyvinvoinnille suuri merkitys. Kuntalaisten osallistuminen on tärkeää myös siksi, että asukkaat ovat oman elinympäristönsä asiantuntijoita.

Vireillä olevat kaavat, joihin voit vaikuttaa nyt, löytyvät täältä.


Kaavaprosessin vaiheet

Kaavaprosessi muodostuu aloitus- valmistelu-, ehdotus- ja hyväksymisvaiheista. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja Lohjan kaupungin hallintosääntö luovat reunaehdot kaavojen laatimiselle.

Aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavaprosessin alustava aikataulu. Suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tiedotetaan niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos. Kaavan valmisteluvaiheen kaavakartassa ja muussa kaava-aineistossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittuminen. Suunnitteluratkaisu(t) esitetään kaavaluonnoksessa, joka on esillä mielipiteitä varten kaupungintalolla ja verkkosivuilla. Tällöin kiinnostuneilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ja tehdä kehittämisehdotuksia. Usein järjestetään yleisötilaisuus ja/tai kaavailta. Kirjalliset mielipiteet ja viranomaisten lausunnot toimitetaan kirjaamoon.

Ehdotusvaihe. Valmisteluvaiheen aineiston pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saatu palaute. Ehdotus on kaavoitusyksikön viimeistelty näkemys alueesta päätöksentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan kaavamerkintöineen ja -määräyksineen sekä kaavaselostuksen ja vastineet. Kaavaehdotus esitellään vetovoimalautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen päätöksellä asetetaan kaavaehdotus nähtäville. Kaavaehdotuksesta pyydetään lain edellyttämät ja muut tarvittavat asiantuntijalausunnot (esim. museoviranomainen) sekä kirjalliset muistutukset osallisilta.

Hyväksymisvaihe. Kaavan valmistelija laatii saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville. Jos muutoksia ei ole, tai ne ovat vähäisiä, kaava menee vetovoimalautakunnan kautta hyväksymiseen. Kaavamuutoksen ja vastineet hyväksyy kaupunginvaltuusto (lukuun ottamatta vähäisiä asemakaavamuutoksia, jotka voidaan myös hyväksyä kaupunginhallituksessa).

Kaavan hyväksymisestä ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallisessa lehdessä. Päätöksestä ilmoitetaan aina Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) sekä niille viranomaisille, kuntalaisille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan ollessa julkisesti nähtävillä.

Hyväksymispäätökseen tyytymätön voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava tulee voimaan valitusajan jälkeen kaupungin verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella.

Katso kaavaprosessia kuvaileva kaavio tästä. 


Lue lisää kaavoituksesta tästä.

 

Aiheeseen liittyvää: