Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusrekisterin tietosisällön parantamisprojekti käyntiin 2.12.2019

Kiinteistöillä suoritettavan tarkistustyön toteutuksesta ym. kerrotaan tarkemmin projektin aloittamistiedotteessa
Rakennusrekisterin tarkastelu maastossa on toistaiseksi keskeytetty koronavirustilanteen vuoksi (päivitetty 2.4.2020)

Ohjeita

Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennusvalvontaviranomaisen yhtenä tehtävä on luvattoman rakentamisen ja rakennetun ympäristön hoidon valvonta MRL 166-170 §§ mukaisesti. Tätä tehdään tarpeen mukaan yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Rakennuksen omistajalla on MRL 166 §:n mukainen velvollisuus pitää rakennus ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Tämä velvollisuus koskee kaikkia rakennuksia ja on riippumaton alueen kaavoituksesta.

Jos kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, voi rakennusvalvontaviranomainen määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, määrätään rakennus purettavaksi tai kielletään sen käyttäminen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että valvonnassa kiinnitetään huomiota rakennuspaikan yleisilmeeseen ja rakennusten julkisivun kuntoon. Ympäristön siisteyden osalta roskaantuminen eli lähinnä romujen varastointi, tieliikenteestä poistettujen ajoneuvojen säilyttäminen ja polttopuiden määrä ovat arvioitavia asioita. Esimerkiksi polttopuita sallitaan säilytettäväksi enintään kahden lämmityskauden verran. Isomman määrän varastointi ei ole sallittua edes peitettynä.

Rakennuksen tai sen osan käyttäminen luvassa määrätyn käyttötarkoituksen vastaisesti on kielletty. Tilojen käyttöä valvotaan ja huomiota kiinnitetään myös kaupungin maa-alueiden käyttämiseen varastointiin tai muuhun käyttöön.

Yleistä valvontaa kohdistuu myös rakentamisvaiheessa oleviin kohteisiin. Niiden osalla huomioita kiinnitetään mm. rakennusaikaiseen suojaukseen ja siihen, että työmaa pysyy omalla tontilla eikä levittäydy sen ulkopuolelle. Purkukohteissa kiinnitetään huomiota niiden aiheuttamaan pölyyn ja tärinään.

Kunnallistekniikan kanssa yhteistyössä valvottavia kohteita ovat tonttien ajoliittymien ojarummut, rakennusjärjestyksen 16 § mukainen ajoliittymälle sallittu leveys ja ajoliittymien lukumäärä.

Tontin omistajien/haltijoiden on lisäksi huolehdittava siitä, että puut, pensaat tai muut istutukset eivät aiheuta haittaa liikenteen näkyvyydelle katualueella. Tarvittaessa kehotetaan poistamaan häiritsevät oksat / istutukset.

Sen sijaan naapureiden väliset puiden ja pensaiden oksa-/ juuririidat eivät kuulu rakennusvalvonnalle, vaan ovat naapuruussuhdelain 26/1920 piiriin kuuluvia asioita.

Rakennuspaikan omistaja/haltija vastaa MRL 103 e § perusteella siitä, että sade- ja sulamisvedet (hulevesi) hoidetaan hallitusti. Niitä ei saa johtaa naapurikiinteistön puolelle eikä katualueelle.

Näitä valvotaan ja näihin puututaan

  • luvatta rakentaminen
  • luvan / määräysten vastaisesti rakentaminen
  • tilojen/ rakennusten luvan vastainen käyttö
  • vaaralliset, esimerkiksi sortumisvaarassa olevat rakennukset
  • ympäristöhaittaa aiheuttavat
  • merkittävät ympäristöä rumentavat
  • liian lähelle rajaa/rakennuksia/rantaa rakennetut
  • luvaton varastointi
  • vesien johtaminen naapurin puolelle

Näihin ei puututa; rakennusvalvonnalla ei ole toimivaltaa näissä asioissa

Lue myös usein kysytyt kysymykset UKK

Rakennetun ympäristön valvonnassa painopistealueina ovat rakennusten turvallisuus, terveellisyys ja viihtyisä ympäristö. Tätä valvontatyötä tehdään rakennusvalvonnan muun päivittäisen työn yhteydessä sekä rakennusvalvontaan tehtyjen erillisten kirjallisten ilmoitusten perusteella.

Toimenpidepyyntö/ ilmoitus

Toimenpidepyyntö/ilmoitus -lomakkeella voit ilmoittaa toimenpiteitä vaativasta havainnostasi. Toimenpidepyyntö / ilmoitus tehdään viranomaiselle sähköpostitse (kirjaamo@lohja.fi) tai postitse.

Viranomainen ei käsittele nimettömiä pyyntöjä / ilmoituksia muutoin kuin poikkeuksellisesti, jos valvottava intressi on merkittävä. Myöskään kaupungin toiselle viranomaiselle toimitettuja nimettömiä kirjelmiä ei tutkita.

Toimenpidepyynnöt / ilmoitukset luokitellaan valvottavien intressien merkittävyyden mukaan. Jos kyseessä on yleisen edun kannalta merkittävä asia, siihen puututaan kenen hyvänsä tekemän pyynnön / ilmoituksen perusteella ja luonnollisesti myös viranomaisten omien havaintojen perusteella, vaikka kukaan ei ole siitä ilmoittanut. Jos kyseessä sen sijaan on naapuriasia, joka tyypillisesti haittaa vain yhtä naapuria, valvontatoimenpiteet käynnistetään vain sellaisen tahon ilmoituksesta, jolla olisi valitusoikeus tontille myönnettävästä luvasta.

Viranomaiselle tehty kirjallinen toimenpidepyyntö / ilmoitus on julkinen heti, kun se on saapunut kirjaamoon

Huomioitavaa on, että rakennusvalvonta ei ratko naapureiden riitoja vaan valvoo rakennetun ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä yleisen edun näkökulmasta.  

Luvaton rakentaminen

Mikäli lupakäsittelyä edellyttäviä rakentamistoimenpiteitä on tehty luvatta, johtaa se aina toimenpiteisiin. Mikäli rakennustyöt ovat käynnissä, tehdään töiden keskeyttämisestä MRL 180 §:n mukainen viranhaltijapäätös, joka toimitetaan asianosaisille. Keskeyttämispäätöksen pysyttäminen käsitellään vetovoimalautakunnan lupajaostossa. Asiasta ilmoitetaan myös poliisille. Keskeyttämispäätöksestä ja sen käsittelystä veloitetaan taksan 12 § mukaiset maksut.

Luvatta rakentaminen voi johtaa jopa siihen, että luvatta tehty edellytetään purettavaksi. Vähintäänkin luvatta rakennetuille on haettava asianmukaiset luvat jälkikäteen. Aina kun lupia haetaan jälkeenpäin, tulee selvitettäväksi luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen ja rakennetun osan määräystenmukaisuus. Usein se edellyttää ulkopuolisen riippumattoman tahon tekemää MRL 150 c § mukaista tarkastusta/selvitystä. Tarkastuksen tekijä tulee hyväksyttää etukäteen rakennusvalvonnassa. Erittäin vaativassa hankkeessa voidaan joutua turvautumaan MRL 150 d § mukaiseen erityismenettelyyn.

Em. seikkojen vuoksi lupien käsittely jälkikäteen tulee hakijalle aina merkittävästi kalliimmaksi kuin etukäteen.

Anna palautetta

Kaupungin palautejärjestelmän kautta voit antaa meille palautetta valvonnan onnistumisesta koskien vaaraksi olevia huonokuntoisia rakennuksia, luvatonta rakentamista ja rakennetun ympäristön kuntoa.

Rakennusrekisterin ylläpito

Ympäristön valvonnan ja lupakäsittelyn yhteydessä tarkistetaan ja täydennetään rakennus- ja huoneistotietoja omistajilta pyydettävien tietojen mukaisesti. Rakennusvalvonta on MRL 147 §:ssä  velvoitettu huolehtimaan siitä, että näitä väestötietolain 661/2009 edellyttämiä tietoja ylläpidetään. Etenkin vanhempien rakennusten osalta tiedot ovat usein hyvinkin puutteellisia ja ristiriitaisia johtuen mm. erilaisista käyttöjärjestelmistä ja aikaisemmista tulkinnoista. Esimerkiksi maatalouden rakennuksia ei ole rekisteröity, koska niiden verotus on hoitunut eri tavalla. Rakennustietojen oikeellisuus vaikuttaa kiinteistöveroon ja mahdollisuuteen rakentaa/tehdä rakennelmia.  Viimeistään rakentamisen lupia haettaessa tiedot on tarkistettava. Oikeiden tietojen toimittaminen ennakkoon nopeuttaa varsinaista lupakäsittelyä.  Näet omien rakennustesi tiedot kaupungin karttapalvelusta. Hae omistamasi kiinteistö kiinteistötunnuksella tai osoitteella (hakukohta karttapalvelun sivulla vasemmalla ylhäällä). Valitse siten vasemmalla olevasta valikosta mieleisesi kartta pohjaksi (oletuksena on pohjakartta, mutta voit halutessasi vaihtaa sen esim. ilmakuvaksi tai osoitekartaksi). Klikkaamalla kartalla kiinteistösi kohtaa saat oikealle näkyviin rekisterissä olevat rakennukset. Lisätiedoista on nähtävissä yksityiskohtaiset tiedot kustakin rakennuksesta.

Mikäli rakennusten tiedoissa on virheitä/puutteita, voit ilmoittaa oikaisutarpeesta meille www.lupapiste.fi – palvelun kautta. Opastusta siihen löytyy ohjeessa rakennusrekisterin tietojen tutkimiseen ja yksityiskohtaisemmassa ohjeessa Lupapisteen käyttö rekisterinkorjaukseen.

Rakennusrekisterin tietosisällön parantaminen projektina

Ympäristön valvonnan ja lupakäsittelyn yhteydessä suoritettavan rakennusrekisterin tarkistus- ja täydennystyön lisäksi suoritetaan 2.12.2019 alkaen systemaattista tarkistusta erillisenä projektina. Lisätietoa siitä löytyy projektin aloittamistiedotteesta.

 

Aiheeseen liittyvää: