Vohloisten ranta-asemakaava


Ranta-asemakaava käsittää Lohjan Vohloisissa kiinteistöt Vohloisten kartano 444-460-1-1, Vohloisten ranta 444-460-1-244 ja Saarikko 444-460-1-225. Ranta-asemakaavan alue suunnitellaan pääosin loma- ja matkailukäyttöön voimassa olevan osayleiskaavan sekä alueelle aiemmin laaditun ja kumotun ranta-asemakaavan pääosin osoittamien suuntaviivojen mukaisesti. Kumottuun ranta-asema-kaavaan nähden rannan tuntumaan sijoittuvan rakentamisen painopistettä siirretään olemassa olevien rakennusten viereen. Ranta-asemakaavan tavoitteissa on mahdollistaa alueelle ympärivuotista yhteisrantaista loma-asumista ja sitä tukevia vapaa-ajan palveluita.

Ranta-asemakaavaa laativa konsultti:
Pertti Hartikainen, Karttaako Oy | p. 09-1481943, 0400-425390 | phartikainen(at)kolumbus.fi

Yhteyshenkilö kaupungilla:
Kaavasuunnittelija Tiitus Kuisma | p. 044-3740148 | tiitus.kuisma(at)lohja.fi


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.6.2019 § 68  hyväksynyt 24.9.2018 päivätyn Vohloisten ranta-asemakaavan. Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 24.6.2021. Kaava saa lainvoiman kuulutuksella 4.8.2021.

Lainvoimaisuuskuulutus 4.8.2021


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.6.2019 § 68 Vohloisten ranta-asemakaavan.

Kaavakartta ja -määräykset 24.9.2018
Kaavaselostus, täydennetty 10.5.2019
Saapuneet lausunnot
Yhteenveto ehdotusvaiheen lausunnoista ja vastineet 10.5.2019
Yhteenveto ehdotusvaiheen muistutuksista ja vastineet 10.5.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2018
Valmisteluvaiheen lausunnot
Yhteenveto ja vastineet valmisteluvaiheen lausuntoihin 24.9.2018
Yhteenveto ja vastineet valmisteluvaiheen mielipiteisiin 24.9.2018
Luonto- ja maisemaselvitys 2017
Arkeologinen inventointi 2007
Helperin toimituskartta v. 1960


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 20.3.2019 § 47 asettaa Vohloisten ranta-asemakaavan ehdotuksen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Ranta-asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 4.4.- 8.5.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja sekä kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavoitus.
Muistutukset tulee lähettää nähtävilläoloaikana osoitteeseen: kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus PL 71, 08101 Lohja.

Lisätiedot: Karttaako Oy/Pertti Hartikainen, puh. 0400 425390, phartikainen(at)kolumbus.fi tai yleiskaavoittaja Teija Liuska-Eloranta, puh. 044 374 4418, teija.liuska-eloranta(at)lohja.fi

Kuulutus 3.4.2019
Kaavakartta ja –määräykset 24.9.2018
Kaavaselostus 24.9.2018, täyd. 26.2.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2018
Valmisteluvaiheen lausunnot
Yhteenveto ja vastineet lausuntoihin 24.9.2018
Yhteenveto ja vastineet mielipiteisiin 24.9.2018


Valmisteluvaihe

Ranta-asemakaavaluonnos ja muu kaavan valmisteluaineisto pidetään MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 16.3.-16.4.2018 kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.lohja.fi/kaavoitus.

Kaavaluonnosta ja muuta valmisteluaineistoa koskeva palaute tulee lähettää 16.4.2018 mennessä kaavan laativalle konsultille osoitteeseen phartikainen@kolumbus.fi tai Karttaako Oy, Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki.

Lisätiedot: Pertti Hartikainen, 0400-425390, phartikainen@kolumbus.fi.

Kuulutus 15.3.2018
Kaavakartta 12.3.2018
Kaavaselostus 12.3.2018


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 11.5.2017 § 54. Vohloisten ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa ranta-asemakaavan vireilletulosta.

Ranta-asemakaavan Vohloinen osallistumis- ja arvioitisuunnitelma pidetään nähtävillä 31.5.-13.6.2017. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Kuulutus 31.5.2017
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017


Selvitykset

Luonto- ja maisemaselvitys 2017
Arkeologinen inventointi 2007
Helperin toimituskartta 1960

 

Aiheeseen liittyvää: