Muijala

Uusi, loppuvuonna 2023 varattavaksi tulevien 40 pientalotontin asemakaava-alue sijaitsee Muijalan kaupunginosassa, Lohjan nauhataajamassa, noin 10 kilometrin etäisyydellä Lohjan keskustasta ja noin 4-5 kilometrin etäisyydellä Lempolan kaupallisista palveluista. Päivittäistavarakauppa on alle 2 km päässä. Alue sijaitsee Muijalan koululta n. 500 m kaakkoon Muijalannummentien eteläpuolella.

Asemakaavaa laadittaessa on periaatteena ollut luoda edellytykset viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saavutettavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Tavoitteena on ollut, että alueella tai sen lähiympäristössä tulee olla riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.

Klikkaa ja tutustu – ja tee varaus!

Alue on kaavoitettu asuinalueeksi, pääosin pientaloasumiseen. Se vahvistaa Lohjan pohjoista kaupunkitaajamaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueen toiminnallisuuteen: liikkumiseen, palveluihin, virkistykseen ja työpaikkoihin. On syvennytty luonnon- ja kulttuuriympäristön esteettisyyteen ja laatuun sekä turvallisuuteen.

Erityisessä tarkastelussa ovat olleet vaikutukset terveellisyyteen. Kaavan ja sen mukaisen rakentamisen ja asumisen tuottamiin mahdollisiin ympäristöhäiriöihin ja vaikutuksiin ympäristön puhtauteen kuten pohjaveden ja maaperän pilaantumiseen sekä vaikutukset ilmanlaatuun. Virkistysalueiden määrään, niiden saavutettavuuteen ja niiden alueelliseen jatkuvuuteen kiinnitettiin huomiota.

Katso ohje varauksen tekemisestä

 

 

Aiheeseen liittyvää: