Muijalan kaavarunkoLataa Muijalan kaavarunko tästä

Kaavarunkoa on tarkoitus käyttää ohjelmoitaessa tulevien vuosien asemakaavoitusta – vaiheita ja aluerajauksia- Muijalaan. Kaavarunko ei ole maankäyttö – ja rakennuslain mukainen kaavataso, ennemminkin käytännön työkalu vailla välittömiä juridisia vaikutuksia. Kaavarungon maankäyttömuodot ovat pääpiirteissään alueella voimassa olevan taajamaosayleiskaavan mukaiset. Kaavarunko antaa yhden mahdollisen hahmon voimassa olevan osayleiskaavan ratkaisuille.

Kaavarungon vaikutukset alkavat konkretisoitua, mikäli alueelle laaditaan asemakaavanmuutoksia tai asemakaavoja, joiden suunnitteluratkaisuihin se voi vaikuttaa. Lohjan kaavoitusohjelmassa on uusi asemakaava L68 Muijala I.

Alueen maankäyttöä on tarkoitus kehittää edelleen vahvana linja-autoliikenteen laatukäytävänä sekä pitemmällä tähtäimellä Muijalaan aiotulla mahdollisella asemanseudulla. Kaavarunkotason suunnittelussa tarkasteltiin suunnitteluratkaisuja tavoitteena mm. suunnitellun asemanseudun toteutumisedellytysten kannalta riittävän tehokas maankäyttö ja sen sovittaminen paikallisiin oloihin ja alueella jo toteutuneeseen rakenteeseen.

Alueen rakennetta on tarkoitus kehittää vaiheittain siten, että ensi vaiheessa maankäytön kehitys voi tukeutua linja-autoliikenteen laatukäytävään ja toisessa vaiheessa mahdolliseen raideliikenteeseen. Voimassa oleva osayleiskaava mahdollistaa sen, että alueen asukasmäärät kasvavat pitkällä aikajänteellä huomattavasti nykyisestä. Monet kaavarungossa alueelle esitetyn suunnitteluratkaisun keskeiset elementit ovat alueella toteutettavissa, vaikka raideliikenteen asema ei Muijalaan toteutuisikaan.

Kaavarungossa alueelle tutkittu uusi asuinrakentaminen painottuu siten, että se vahvistaa suunnittelualueen kahta keskusta, joista toinen kehittyisi Muijalan koulun ja päiväkodin tuntumaan ja toinen mahdollisen tulevan raideliikenteen aseman lähiympäristöön.


Kaavarungon on laatinut Arkkitehtitoimisto AJAK. Konsulttityötä on ohjannut tilaajaorganisaatiosta ohjausryhmä, jossa kaavoituksen edustajien lisäksi ovat työskennelleet kaupungin katupäällikkö, maankäyttöinsinööri ja ympäristöpäällikkö.

 

Aiheeseen liittyvää: