Haja-asutuksen jätevedet

Viemäriverkostojen ulkopuolella kiinteistön talousjätevesien käsittelystä vastaa kiinteistönomistaja.


Haja-asutusalueen jätevesien käsittelylle on asetettu vaatimuksia ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla hajajätevesiasetus (157/2017). Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa, kuten esimerkiksi haitallisia muutoksia naapuruston juomavesikaivojen tai lähivesien vedenlaadulle. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo Lohjalla, ettei haja-asutuksen jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumista.

Kiinteistön omistajalla on oltava kiinteistönsä jätevesijärjestelmästä selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys ja ohjeet säilytetään kiinteistöllä ja esitetään pyydettäessä valvontaviranomaiselle. Selvitys voi olla vapaamuotoinen tai voit käyttää valmista lomaketta, joka löytyy täältä (Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä).

 • Ei tarvitse uusia 31.10.2019 mennessä, jos:
 • Jätevesijärjestelmä tulee uusia
 • Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamista voi hakea Lohjan ympäristönsuojelusta 31.10.2019 jälkeen

Jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia 31.10.2019 mennessä, jos:

 • kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella
 • kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistöstä
 • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen
 • kiinteistö liitetään jätevesiverkostoon
 • kiinteistönhaltija/-t ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat kiinteistöllä vakituisesti. Ikävapautusta ei sovelleta vapaa-ajan asuntoihin.
 • kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä (vähäisen jäteveden kohde)
 • kiinteistöllä on nykyiset vaatimukset täyttävä ja viranomaisen hyväksymä jätevesijärjestelmä

Jätevesijärjestelmä tulee uusia

Herkillä alueilla 31.10.2019 mennessä, jos:

Kiinteistö on rakennettu ennen vuotta 2004 ja se sijaitsee ranta-alueella tai luokitellulla pohjavesialueella.

 • ranta-alueella tarkoitetaan enintään 100 metrin etäisyyttä vesistöstä. Kiinteistön etäisyys vesistöön määritetään mittaamalla etäisyys jätevesiä muodostavan rakennuksen seinästä rantaviivaan.
 • kiinteistön mahdollisen sijainnin pohjavesialueella voi tarkistaa tästä

Muilla kuin herkillä alueilla:

 • jos jätevesijärjestelmä ei toimi ja siitä aiheutuu terveys- tai ympäristöhaittaa
 • rakennetaan vesikäymälä
 • vesi- ja viemärilaitteistoja korjataan tai muutetaan
 • tehdään rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö. Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai uusimiseen tarvitaan aina lupa. Linkki rakennusvalvontaan
  Hakemukset ja neuvontapyynnöt tehdään Lupapiste-asiointipalvelussa

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamista voi hakea Lohjan ympäristönsuojeluviranomaiselta 31.10.2019 jälkeen (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 156d§)

Kiinteistönomistajan on mahdollista hakea poikkeamista talousvesien käsittelyvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueilla. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta voidaan pitää huomattavan vähäisenä tai edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Poikkeaminen on tarkoitettu vain erikoistapauksiin ja sitä voi hakea, jos kiinteistö ollaan liittämässä jätevesiviemäriverkostoon lähivuosina tai jätevesijärjestelmän uudistamisen kustannukset ovat kohtuuttoman korkeat. Myös kiinteistön haltijan korkea ikä, pitkäaikainen työttömyys tai pitkäaikaissairaus voi olla perusteena poikkeuksen myöntämiselle. Jos kiinteistön omistus vaihtuu tai jätevesien määrä lisääntyy, myönnetty poikkeuslupa raukeaa. Kaikissa edellä mainituissa poikkeustapauksissa jätevesijärjestelmän on oltava käyttökuntoinen eikä jätevesistä saa aiheutua pilaantumista.

Poikkeamista käsittelyvaatimuksista ranta- ja pohjavesialueilla voi hakea 31.10.2019 jälkeen.
Poikkeamispäätöksestä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Sosiaalinen suorituseste poikkeamisen perusteena (päivitetty 12.2.2020)

Mikäli haette poikkeamista sosiaalisen suoritusesteen (esim. pitkäaikainen työttömyys tai sairaus) perusteella (lomake 3D), asiassa tulee pyytää sosiaalitoimen lausuntoa. Tällöin olkaa ystävällisesti yhteydessä Lohjan aikuissosiaalityön ajanvaraukseen ja puhelinneuvontaan. Puhelinneuvonnasta saatte lisätietoja ja teille varataan aika sosiaalitoimeen lausunnon saamiseksi. Ottakaa lomake 3 D ja siihen liittyvät tulo- ja menoselvitykset mukaanne sosiaalitoimeen.

Lohjan aikuissosiaalityön ajanvaraus ja puhelinneuvonta:
Puh. 044 374 3999, ma-pe klo 9-12

Poikkeamislupahakemuslomake liitteineen:
– Jätevesi poikkeamiskaavake  Word (täytettävä) / pdf
– Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus  Word (täytettävä) / pdf
– Liite 3A Jätevesien vähäisyys  Word (täytettävä) / pdf
– Liite 3B Liittäminen viemäriverkkoon  Word (täytettävä) / pdf
– Liite 3C Elämäntilanteet  Word (täytettävä) / pdf
– Liite 3 D Varallisuus  Word (täytettävä / pdf

Ohjeet lomakkeiden täyttöön:

 1. Täytä ensin lomake (Poikkeamislupahakemus jätevesien käsittelystä). Hakukaavakkeeseen täytetään kiinteistön perustiedot ja valitaan syy, millä poikkeusta haetaan.
 2. Ensimmäiseksi liitteeksi tulee liittää kiinteistön asemapiirros (Liite 1).
 3. Toiseksi liitteeksi tulee liittää kuvaus olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä. Näitä tulee olla yhtä monta kuin on erillisiä purkupaikkoja kiinteistöllä. Eli näitä täytetään yksi kutakin jätevesijärjestelmää kohti (esimerkiksi asuinrakennuksessa ja erillisessä saunarakennuksessa voi olla erilliset jätevesijärjestelmät, joilla on omat purkupaikat) (Liite/Liitteet 2).
 4. Kolmanneksi liitteeksi täytetään (poikkeamissyy-lomake), jotka ovat jaoteltu neljään (A-D) ympäristönsuojelulain mukaisesti. Koska poikkeus täytyy hakea jätevesikäsittelyjärjestelmä kohtaisesti, pitää perustelut olla jokaiselle liitteen 2 järjestelmälle (Liite/Liitteet 3).
  A = jätevesien vähäisyys (Liite 3A)
  B = kiinteistön liitäminen viemäriverkostoon (Liite 3B)
  C = kiinteistön haltijan korkea ikä ja muut elämäntilanteet (Liite 3C)
  D = kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin rinnastuva sosiaalinen suoritusaste (Liite 3D)
 5. Toimita poikkeamishakemus kaikkine liitteineen Lohjan ympäristönsuojeluun 31.10.2019 jälkeen. Vajain tiedoin saapuvia hakemuksia ei voida käsitellä. Hakemuksesta annettu päätös on voimassa enintään 5 vuotta.
Linkkejä

Lisätiedot

Jaana Tikkanen
ympäristötarkastaja
jaana.tikkanen(a)lohja.fi
Puh. 044 374 3598

 

Aiheeseen liittyvää: