Townhouse-teema

Townhouse-rakennuksia kutsutaan usein kaupunkipientaloiksi. Ne ovat perinteisesti olleet toisissaan kiinni olevia 2-3-kerroksisia pientaloja, eräänlaisia omakotitalon, kerrostalon ja rivitalon välimuotoja.


Townhouse Lohjalla

Mäntylän päiväkodin tontin (L39) ja L16 Taimisto-Tennarin asemakaavamuutosten yhteydessä on tutkittu mittakaavaltaan Lohjalle ja ko. alueille sopivaa uudenlaista asumista yhteistyössä Aalto-yliopiston townhouse-projektin kanssa, jonka teemoihin kaava-alueet luontevasti sopivat.

Tavoitteena on tutkia uudenlaista asumista ja kehittää sekä tutkia juuri Lohjalle sopivaa kohtuuhintaista ja energiatehokasta ns. kaupunkipientalo eli townhouse‐tyyppiä.

Keväällä 2015 käynnistyneessä yhteistyössä hankkeelle on luotu toimintamalli. Aalto-yliopiston välityksellä on saatu myös Pientaloteollisuus ry mukaan kehittämään mahdollista yhteistyötä teemasta kiinnostuneiden jäsenyritysten kanssa. Hankkeessa on mukana myös Aalto-yliopistossa arkkitehdin tutkintoon liittyvän diplomityön tekijä.

Tarkoituksena on, että Aalto-yliopiston tutkimuksen ja diplomityön tekijän työn kautta luodaan konsepti, joka olisi mahdollisesti monella tavalla Lohjan kokoiseen kaupunkiin toteutettavissa oleva perussuunnitelma, jota voidaan hyödyntää sekä kaavoituksen laadinnassa että rakennussuunnittelussa.

Aalto yliopiston vuodella 2016 valmistunut Townhouse loppuraportiin voit tutustua täältä

Asumismieltymyskysely

Vuonna 2016 valmistunut asumismieltymyskyselyn raportti. 

Kaavoituksen keväällä 2016 julkaisema Harava- nettikysely asumismieltymysten kartoittamiseksi oli käynnissä 27.1.-25.2.2016, ja siihen pääsi vastaamaan Lohjan kaupungin nettisivuilta. Tietoa asumismieltymyksistä kerättiin selvittämällä mm. vastaajien elämäntilannetta ja asumisen kustannuksia, aiempaa ja nykyistä asumista sekä suosikkiasunnon tyyppiä. Asumistoiveiden suhteen selvitettiin asuinalueen ja elämäntyylin, arvostusten sekä asuin-ja pihatilojen merkitystä asunnon valinnassa.
Vastaajilta kysyttiin myös kiinnostuksesta uusiin asumisen muotoihin ja pyydettiin kehittämistoiveita.

Kyselyn sisältö tukeutui Aalto-yliopiston raportin Uusi suomalainen unelmakoti?: Asukasnäkökulma townhouse-asumiseen yhteydessä tehtyyn asumispreferenssikyselyyn. Lohjan kyselystä saatavaa tietoa hyödynnetään Lohjalla uuden asuntokonseptin kehittämisessä sekä kaava-alueiden suunnittelussa osana suunnittelun lähtökohtia. Kyselyyn vastanneita aiheesta kiinnostuneita henkilöitä kutsuttiin mukaan 23.3.2016 pidettyyn Mäntylän kaava- alueen asukastyöpajaan.


Kaavahankkeista järjestettiin 6.5.2015 Lohjan pääkirjastolla yleisötilaisuus, jossa esiteltiin myös kaavoihin liittyvää townhouse-teemaa.

6.5.2015 yleisötilaisuuden ohjelma ja hankkeen esittely

Mikä on Townhouse ? / tutkija Matti Kuittinen, Aalto‐yliopisto
Tutkimus asumismieltymyksistä / tutkija Eija Hasu, Aalto‐yliopisto

Kaavatyön aikana on järjestetty townhouse-teemaan ja Taimiston liikuntapuistoon liittyviä yleisökyselyitä Harava-palvelussa ja työpajoja.


Talopaletti- opas esittelee ratkaisumalleja urbaaniin pientaloasumiseen

Talopaletti-hankkeessa on tavoiteltu entistä monipuolisempia asumisvaihtoehtoja perinteisten omakotitalojen sekä kerros- ja rivitalojen rinnalle. Pientaloteollisuuden käynnistämässä ja koordinoimassa hankkeessa on tuotettu yhteensä 20 uudenlaista kaupunkipientalon ratkaisumallia, jotka on ryhmitelty kuuteen eri kategoriaan. Ne soveltuvat tiiviiseen kaupunkiympäristöön ja tuovat pientaloasumisen entistä useamman ulottuville. Townhouse-muunnelmat on yksi kuudesta kategoriasta.

Hankkeen päätoteuttajana on ollut Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Asuntosuunnittelun tutkimusryhmä. Ratkaisumallit on rakennettu arkkitehtiopiskelijoiden ja alan toimijoiden yhteisen ideoinnin avulla sekä analysoimalla jo toteutettuja kotimaisia ja kansainvälisiä kohteita.

Tutustu oppaseen klikamalla kuvaa. Opas on julkaistu 5.4.2016.


 

Aiheeseen liittyvää: