Jätteen poltto

Kaikki mikä palaa ei sovellu poltettavaksi. Lohjan ympäristönsuojelumääräysten ja Länsi-Uudenmaan jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräysten mukaan jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty.Ympäristönsuojelumääräysten mukaan jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty.

Poltettaessa jäte ei häviä, vaan muuttaa muotoaan. Sinänsä myrkyttömät jätteet voivat muuntua poltettaessa erittäin myrkyllisiksi yhdisteiksi.

Varsinkaan huonosti palava, palamaton tai märkä jäte ei pala täydellisesti, vaan palamisessa muodostuu myrkyllisiä savukaasuja. Nämä savukaasut sisältävät pienhiukkasia, häkää, hiilivetyjä ja muita terveydelle haitallisia yhdisteitä, joista osa ärsyttää hengitysteitä ja osa on syöpävaarallisia. Pienpoltossa muodostuvat savut voivatkin heikentää erityisesti hengitys- ja sydänsairaiden elämänlaatua.

Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisystä annetaan säännöksiä Lohjan ympäristönsuojelumääräyksissä (§ 11): ympäristönsuojelumääräysten mukaan jätteiden poltto on pääsääntöisesti kielletty. Jätteiden hävittäminen polttamalla kielletään myös Uudenmaan jätehuoltolautakunnan jätehuoltomääräyksissä (§ 15).

Jätteiden polttaminen kiinteistön tulipesässä

Kiinteistön lämmitykseen käytettävässä tulipesässä voidaan polttaa yhdessä muiden kiinteiden polttoaineiden kanssa pieniä määriä kiinteistöllä syntynyttä puhdasta pahvia ja paperia sekä käsittelemätöntä puuta, joka ei sisällä liimaa, maalia, lakkaa, kyllästysaineita eikä muita haitallisia aineita. Polttamisen edellytyksenä on, että palamisolosuhteet ovat hyvät ja ettei poltosta aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Muiden jätteiden polttaminen kiinteistön tulipesässä on kielletty. Esimerkiksi muovin polttaminen on kielletty, sillä kotioloissa ei saavuteta muovin täydelliseen palamiseen tarvittavia olosuhteita ja palamisen yhteydessä pääsee muodostumaan myrkkykaasuja. Myöskään ”soveltuu poltettavaksi” -merkillä varustettuja muovipakkauksia ei tule kotioloissa polttaa, sillä kyseiset muovit on tarkoitettu poltettavaksi jätteenpolttolaitoksissa, joissa on tasaiset ja korkeat palamislämpötilat sekä savukaasujen puhdistuslaitteistot.

Jätteiden polttaminen avopolttona

Taajaan rakennetulla alueella on oksien, risujen ja lehtien sekä muiden jätteiden avopoltto kielletty. Puutarhajätteet suositellaan kompostoimaan omalla kiinteistöllä, mutta niitä voi myös oikein lajiteltuina viedä ilmaiseksi Rosk’n Rollin jäteasemille, ohje jäteoppaassa.

Haja-asutusalueella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä, sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa. Muiden jätteiden, kuten maatalousmuovin tai pilaantuneiden rehupaalien, polttaminen on kielletty.

 

Aiheeseen liittyvää: