Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutos (Espoo-Salo –oikorata)


Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sijoittuu Lohjan kaupungin entisen Nummi-Pusulan kunnan alueelle, moottoritien lähiympäristöön. Kaava-alue rajautuu lännessä noin kilometrin etäisyydelle Tavolantiestä länteen. Itäreunassa kaava-alue rajautuu lähelle Talpelantietä ja Orosmäen tunnelia, jotka rajautuvat kaava-alueen ulkopuolelle.

Osayleiskaavan muuttamisen tavoitteena on Espoo–Salo-oikoradan toteutumisen edistäminen. Väylävirasto laatii parhaillaan ratalain mukaista Espoo–Salo-oikoradan (ESA) yleissuunnitelmaa. ESA-oikorata on osa Helsinki–Turku nopeaa junayhteyttä eli ns. Tunnin juna -hanketta. Osayleiskaavamuutoksella on tarkoitus osoittaa vireillä olevan yleissuunnitelman mukainen tarkentunut ratalinjaus ja huomioida radasta aiheutuvat ympäristövaikutukset.

Osayleiskaava on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva yleiskaava. Kaavoitusohjelmassa  on esitetty kaavan alustava aikataulu. Osayleiskaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena.

Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan alueelle on määrätty rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten. Sivuston alaosassa lisätietoja rakennuskiellosta.

Yleiskaavoittaja: Kaisa Leppikangas | kaisa.leppikangas(at)lohja.fi | p. 044-374 4419
Yleiskaavasuunnittelija: Tiitus Kuisma | tiitus.kuisma(at)lohja.fi | p. 044-374 0148


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto päätti 17.8.2022 § 89 hyväksyä Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutoksen.

Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutoksen alueelle vetovoimalautakunnan päätöksellä 18.12.2019 § 190 asetettu rakennuskielto kumoutuu tällä kuulutuksella.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu. Kaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 12.10.2022

Y7 Lainvoimaisuuskuulutus 12.10.2022
Y7 Kaavakartta 13.6.2022
Y7 Kaavamerkinnät ja -määräykset, suomi 13.6.2022
Y7 Kaavamerkinnät ja -määräykset, ruotsi 13.6.2022

Y7 Kaavaselostus 13.6.2022


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti 17.8.2022 § 89 hyväksyä Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutoksen.

Kaava-alueella on voimassa rakennuskielto kaavan keskeneräisyyden vuoksi. Kiellon voimassaolo jatkuu, kunnes kaavan hyväksymispäätös tulee lainvoimaiseksi. Tarkemmat tiedot rakennuskiellosta sivun alalaidassa.

Y7 Kaavakartta 13.6.2022
Y7 Kaavamerkinnät ja -määräykset, suomi 13.6.2022
Y7 Kaavamerkinnät ja -määräykset, ruotsi 13.6.2022
Y7 Kaavaselostus 13.6.2022
Y
7 Ehdotusvaiheen palautteet ja vastineet 13.6.2022


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 (184 §) hyväksyä Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutosehdotuksen (kaavakartta ja -määräykset, kaavaselostus) asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon 9.1.–7.2.2020 nähtävillä olleesta osayleiskaavan muutosluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä.

Osayleiskaavan muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 17.8. – 15.9.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Osayleiskaavan muutosehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa nähtävillä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Suosittelemme ensi sijaisesti sopimaan neuvonnasta ja mahdollisista tapaamisista kaavoittajan kanssa erikseen. Lisäksi kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa torstaina 20.8 klo 17.00 – 18.30.

Osallistujia pyydetään varautumaan erityisjärjestelyihin ja odottamaan omaa vuoroaan.

Kaavan ehdotusvaiheen ratkaisuihin voi tutustua myös videolla kaupungin nettisivuilla. 

Lisätiedot ja ajanvaraukset: yleiskaavasuunnittelija Kaisa Leppikangas kaisa.leppikangas(at)lohja.fi, p. 044 374 4419

Y7 Kuulutus 12.8.2020
Y7 Kaavakartta, ehdotus (8.6.2020)
Y7 Kaavaselostus, ehdotusvaihe (3.6.2020)
Y7 Yhteenveto osayleiskaavan muutosluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet (19.5.2020)
Y7 Saadut lausunnot (valmisteluvaihe)
Y7 ja Y8 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (28.5.2019)

Osayleiskaavamuutoksen ehdotusvaiheessa valmistunut selvitys:
Y7 ja Y8 Luontoselvitysten täydennys (Ramboll 12.5.2020)

Tutustu ehdotusvaiheen kaavaratkaisun esittelyvideoon tästä linkistä.

Osayleiskaavan ehdotusvaiheessa valmistuneet selvitykset:


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta on kokouksessaan 18.12.2019 § 189 päättänyt asettaa Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutoksen (Espoo–Salo-oikorata) nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §). Suunnittelualue sijaitsee entisen Nummi-Pusulan kunnan eteläosassa, E18-moottoritien lähiympäristössä. Muutos ei koske voimassa olevan osayleiskaavan Haarjärven liittymän pohjoispuolella sijaitsevaa osaa.

Osayleiskaavan muuttamisen tavoitteena on ESA-oikoradan eli ns. Tunnin junan toteutumisen edistäminen. Muutoksella on tarkoitus osoittaa vireillä olevan yleissuunnitelman mukainen tarkentunut ratalinjaus sekä huomioida radan aiheuttamat vaikutukset. Muutosalue on rajattu siten, että se sisältää varsinaisen rata-alueen lisäksi alueen, jolla on radasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja sitä kautta maankäytölle aiheutuvia rajoituksia.

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 9.1.–7.2.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat.

Valmisteluaineistosta voi antaa nähtävilläoloaikana palautetta kirjallisesti osoitteeseen: Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/Kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute(at)lohja.fi.

Yleiskaavasuunnittelija on tavattavissa kolmena torstaina 16.1., 23.1. ja 30.1. klo 9–11 ja 12–15 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

Aineistoon ja kaavaluonnokseen voi tutustua myös kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa tiistaina 28.1.2020 klo 17:30–19:00. Kaavaillan esitys (28.1.2020)

Y7 Kuulutus 8.1.2020
Y7 Kaavakartta ja määräykset (luonnos 18.12.2019)
Y7 Kaavaselostus (18.12.2019)
Y7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (18.12.2019)


Rakennuskielto

Y7 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavan muutoksen alueelle vetovoimalautakunnan päätöksellä 18.12.2019 § 190 asetettu rakennuskielto on kumoutunut kaavan tultua lainvoimaiseksi 12.10.2022.Vetovoimalautakunta päätti 18.12.2019 § 190 Nummi-Pusulan eteläosien osayleiskaavamuutoksen alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisesta rakennuskiellosta yleiskaavan laatimista varten siten, että rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista eikä maatalouden tuotantorakennuksia. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta tai siihen asti, kunnes kaava on lainvoimainen. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella vetovoimalautakunnan 18.12.2019 § 190 päätös määrättiin tulemaan voimaan ennen kuin se oli saanut lainvoiman.

Y7 Lainvoimaisuuskuulutus 12.10.2022

Päätös 18.12.2019
Kartta
Kuulutus 8.1.2020


Selvitykset

Y7 ja Y8 Luontoselvitysten täydennys (Ramboll 12.5.2020)

Valtatie 1 Muurla-Lieviö – Liito-oravaseuranta (Silvestris 2019)

Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien osayleiskaavan ja osayleiskaavan muutoksen luontoselvitys (Envibio 2003)
Sammatin ja Nummi-Pusulan sekä Nummen kirkonkylän kulttuuriympäristöjen inventointi. (Henrik Wager 15.12.2003.) (otteet)
Nummi-Pusulan eteläosien ja Sammatin pohjoisosien osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi. (Mikroliitti Oy 2003)

Väyläviraston selvityksiä:

Espoo-Salo -oikoradan linjausvaihtoehdot, Rakennus- ja maisemahistoriallinen selvitys (Stadionark 2010)

Espoo‐Salo – Ratalinjan arkeologinen inventointi (Museovirasto 2017)

Helsinki–Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset (Sito 15.11.2017)
Helsinki–Turku nopean ratayhteyden saukkoselvitys (Sitowise 5.3.2018)
Espoo–Lohja–Salo oikorata, lajisto- ja luontokohteiden erillisselvitykset ratajaksoilla OT2–OT3 (Ramboll 30.9.2019)
Helsinki-Turku nopean ratayhteyden lepakkoselvitys (Sitowise 11.11.2019)
ESA-radan yleissuunnitelma, Liikennemeluselvityksen menetelmän kuvaus – Lohja, tekninen raportti (Sitowise 30.3.2020)

Pienvesikohteiden paikkatieto- ja maastotarkastelu, Helsinki-Turku nopea junayhteys – Pienvesiselvitys (Ramboll 2021)


Linkkejä

Espoo–Salo-oikorata (Väylä) https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata
Video: Espoo–Salo-oikoradan läpilento (Väylä) https://www.youtube.com/watch?v=z3uND81hkQc


 

Aiheeseen liittyvää: