Yleiset- ja palvelutontit

Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat haettavana yhtiöille ja yksityisille ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi

Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat

 

 

 

 

Nyt: Gunnarlan YL-tontin määräaikainen haku ti 17.5.2022 klo 14:00 saakka

Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat, Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit, ja niiden niiden tiedot ilmenevät alla olevasta taulukosta sekä taulukon allaolevista tontti/rakennuspaikkakohtaisista linkeistä.

Hakemus

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee lyhyesti kertoa toiminnan luonteesta, rakentamisen määrästä, laadusta ja aikataulusta. Omakätistä allekirjoitusta ei tarvitse / tule olla. Hakemuksen tulee olla sellainen, että se on sellaisenaan laitettavissa lautakunnan kokouksen esityslistan mukana julkisille nettisivuille sen jäädessä myös nettipöytäkirjaan. Mahdollinen ei-julkinen tieto tulee esittää omalla erillisellä dokumentillaan.

Hakijataho, oleva yhtiö | perustettava yhtiö | yms. kannattaa harkita tarkkaan, sillä tahon muuttuminen vaatii kaupungilta uuden luovutuspäätöksen, jotta lainhuuto / maanvuokraoikeuden kirjaus on saatavissa valtion maanmittauslaitokselta ilman ylimääräistä viivästystä. Luovutusmuoto, kauppa tai maanvuokraus, on hakijan täysin vapaasti valittavissa.

Hakemukset voi toimittaa Lohjan kaupungille joko mieluiten tiedostona tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostissa osoitteella Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja tai tuomalla, kuoreen merkintä ’Tonttipalvelut’, kaupungintalon asiakaspalveluun Karstuntie 4, 08100 Lohja, virastotyöpäivinä, ma – to klo 8:00 – 16:00 ja pe/arkiaattoina klo 8:00 – 15:00; poikkeukset ovat mahdollisia, mm. kesälomakaudella.  

Liittymismaksut veteen, viemäriin ja huleveteen

Kuntatekniikan liittymismaksut määräytyvät tontin / rakennuspaikan asemakaavan rakennusoikeuden perusteella tai sen mahdollisesti ylittävän rakennettavan todellisen rakennusoikeuden mukaan (ei alittavan rakennusoikeuden mukaan). Toistaiseksi taksan mukaan veden liittymismaksu on 5,00 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 6,42 €/k-m² eli yhteensä 11,42.€/k-m². Sadevesiviemärin liittymismaksu on 1,01 €/maa-m².

Tarkat tiedot liittymisistä ovat saatavilla Vesihuollosta.

Kartta- ja paikkatietomateriaalit sekä kuntatekniikan liitoslausunnot

Nämä ovat rakennuslupaprosessia ja hoituvat sen sisällä. Kartta- ja paikkatietomateriaaleja voi maksusta toki tilata erikseen; yhteystiedot ovat täällä. Liitoslausunnoista voi taas kysyä erikseen täältä. Yleistä tietoa vesi- ja viemärilaitoksesta on täällä sekä edellä linkistä ’Vesihuollosta.’ Katso myös alempana linkit rakennusvalvontaan ja -lupaan. Myös osoitenumero tulee rakennuslupaprosessin sisällä. Joskus myös osoitekatu määräytyy vasta rakennusluvassa sen riippuessa ajoneuvoliittymän suunnasta. Lohjan kaupungin käyttämä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Päätöksenteko ja luovutussopimus

Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettavissa aikaisintaan, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli tavanomaisesti 29 päivää kaupunkikehityslautakunnan päätöspäivästä. Luovutuspäätös on voimassa 12 kuukautta sen lainvoimaisuuden päivästä eli noin 13 kuukautta päätöspäivästä. Esittelijä on kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo. Kaupunkikehityslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin, heinäkuuta lukuunottamatta. Tiedossa olevat kokouspäivät ovat täällä. Valmisteluikkuna sulkeutuu viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

Mahdollinen poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta ja/tai muista määräyksistä vaatii lähtökohtaisesti erillisen kaavoitusviranomaisen lainvoimaisen poikkeamisen ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä tulee katsottavaksi tapauskohtaisesti eikä poikkeaminen välttämättä onnistu. Tarkemmat tiedot voi kysyä suoraan kaavoittajalta. Poikkeamisen hakemisen vastuu ja kustannukset ovat tontin/rakennuspaikan hakijalla.

Alkutilanteen 1. kalenterivuoden vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja sen jälkeen maanvuokra sitoutuu tavanomaisesti elinkustannusindeksiin (1951 = 100). Luovutuspäätös, kauppa tai maanvuokraus, sisältää valtuutuksen tehdä maaperätutkimukset yms., sekä hakea rakennuslupaa (sekä tilanteen mukaan myös hakea poikkeamista | saada päätös poikkeamisesta) ennen luovutussopimuksen allekirjoittamista. Kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, on tarpeen vasta sitten, kun rakennuslupa on myöntövaiheessa ja itse rakentaminen on alkamassa. Näin ollen maanvuokraakaan ei mene hukkaan.

Luovutussopimusten pääehdot

Luovutussopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6.2013. Uudet ehdot tulevat voimaan hakemuksille, jotka saapuvat kaupungille 1.5.2023 alkaen. Käytännössä ainut ero on uutuutena varausmaksu, joka on osa kauppahintaa tai maanvuokraa. Katso kohta 4. uusissa ehdoissa. Uudet ehdot eivät tule voimaan 1.5.2023, kun niiden perustana olevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.12.2022 § 158 on tehty valitus hallinto-oikeuteen maapoliittiseen ohjelmaan, ei näihin luovutusehtoihin, liittyen. Vanhat ehdot kaupunginhallituksesta 3.6.2013 ovat edelleen voimassa. [Päivitys 31.1.2023]

Päätökseen sisältyy mm. määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen on pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin/rakennuspaikan edelleenluovutuksen kielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot. Huomaa lisäksi erityisesti maanvuokraoikeuteen ja maanvuokralaisen rakennuksiin liittyvät Lohjan kaupungille tulevat kiinnitysvakuudet ja niiden etusijat: pienempi vakuus (3x alkuvuosivuokra) on 1. sijalla aina maanvuokrasopimuksen loppuun saakka ja suurempi vakuus (10x alkuvuosivuokra) on 2. sijalla rakentamisvelvollisuuden täyttämisen toteamiseen asti. Vakuudet pyöristyvät ylöspäin seuraavaan sataan euroon.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen, myös maanvuokrauksessa. Puusto katsotaan tapauskohtaisesti. Luovutuspäätöksestä luopumisesta itsessään ei ole hakijalle mitään seuraamuksia: tontti / rakennuspaikka palautuu yleiseen hakuun. Hakijan tekemät maaperätutkimukset yms., suunnittelu ja mahdolliset rakennusvalvonnan toimet yms. jäävät kuitenkin hakijan vastuulle kuin myös mahdollisen poikkeamisen hakemiset kulut.

Maanvuokrasopimus ei tarkoituksella sisällä mitään mainintoja maanvuokrauksen omaksiostosta. Se on kuitenkin toistaiseksi mahdollista samalla hinnalla kuin nykyinen uusluovutushinta allaolevan taulukon mukaisille tonteilla ja rakennuspaikoilla. Maanvuokra on maanvuokraa, ei osamaksua. Omaksiosto vaatii erillisen lyhyen hakemuksen kaupungille ja kaupungin toisen päätöksen aikaisintaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Rakennusvalvonta ja -lupa

Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella on käytössä Lupapiste ja yleisesti rakennusluvasta on tietoja täällä. Puiden kaataminen tulee käsiteltäväksi rakennusluvassa tai erillisessä maisematyöluvassa rakennusvalvontaviranomaisella. Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Yleistä

Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksella. Luovutuspäätös ei millään tavoin sisällä, eikä se voikaan sisältää, mitään päätöstä eikä lupausta siitä, että Lohjan kaupunki hankkii tontilla / rakennuspaikalla tarjottavia palveluja.

 

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400, tai kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen, p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat.

 

Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit

Alue Kortteli Tontti / rak. paikk. Osoite Käyttö-
tarkoitus
Pinta-ala
Rakennus- oikeus
k-m²
Hinta
1. kalenteri- vuoden maanvuokra € Rak._velv.
%    k-m²
Haikari 418 13 Laguksenkatu P-1 2911 873 100.273 5014 80      698
  440 3 Kaivoslammenkatu P-5 6501 2275 261.313  13.066 80    1820
Ojamonkangas 452 1 Lempinkatu YO/YO-1 2623 787 75.000 3750
 
Jönsböle 2303 10 Marilankuja YL 6320 1896 110.000 5500
Saukkola 17 1 Jokitie YL 3803 1141 30.000 1500

 

Allaolevissa linkeissä karttajärjestelmään voit vaihtaa eri aineistoja vasemman puolen valikoista.
HAIKARI kortteli 440

Haikarin alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan Ojamon pohjoispuolella Lohjanjärven tuntumassa, etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 2 km. Maaperä on vaihtelevaa kalliosta saveen. Läheisen vedenottamon vuoksi paalutus ei ole mahdollista ja paalutus on kielletty asemakaavassa, kuin myös maalämpö. Julkista liikennettä on jonkun verran Ojamonharjuntietä pitkin. Kaukolämpö kulkee tontin juuri etelä/lounaisrajan ulkopuolella; siitä lisätiedot Lohjan Energiahuolto Oy Loher / Markus Tamminen.

Tonttikartta (ote)

Maaperästä on tarkemmin täällä (tämä tontti on suurimmalta osin rakennettavuusselvityksen alueella 3, koillisnurkka-alueella 4 ja itäosan kaistale alueella 2).

 Asemakaava | Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat PystyilmakuvaHAIKARI kortteli 418

Haikarin alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan Ojamon pohjoispuolella Lohjanjärven tuntumassa, etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 2 km. Tontin 13 alueella oleva muuntamo johtoineen jää tontille. Maaperä on enimmäkseen pehmeää savea, mutta läheinen vedenottamo käytännössä estää sekä paaluttamisen että maalämmön. Julkista liikennettä on jonkun verran Ojamonharjuntietä pitkin. Kaukolämpö kulkee melko lähellä korttelin 440 eteläpuolella; siitä lisätiedot Lohjan Energiahuolto Oy Loher / Markus Tamminen.

Tonttikartta (ote)

Maaperästä on tarkemmin täällä (tämä tontti on suurimmalta osin rakennettavuusselvityksen alueella 4 ja kaakkoisnurkaltaan alueella 2).

 Asemakaava | Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat PystyilmakuvaOJAMONKANGAS

Ojamonkankaan alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan, etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 3,5 km. Maaperä on enimmäkseen harjun kupeen hiekkaa. Tontin sijainti on hyvien katuyhteyksien varrella Tynninharjun kaupallisten palveluiden läheisyydessä. Julkista liikennettä on jonkun verran Ojamonharjuntietä pitkin. Viereisellä tontilla on kaupungin oman toiminnan tukiasuntoja. Huomaa johtorasitealue tontin koillis/itäosassa (on oikeasti putkia ja johtoja). Pohjavesialue estää maalämmön. Kaukolämpö kulkee eteläpuolisen korttelin 440 pohjoisosassa; siitä lisätiedot Lohjan Energiahuolto Oy Loher / Markus Tamminen.

Tonttikartta (ote)

 Asemakaava  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat  PystyilmakuvaJÖNSBÖLE

Rakennuspaikka sijaitsee n. 3,8 km:n päässä Virkkalan keskustasta. Alueella on pilaamatonta täyttöä/puhdasta jätettä; tästä on oheinen tutkimus. Julkista liikennettä ei ole. Rakennuspaikan epätasaisuus vaatii sekä täyttöä että kaivamista. Huomaa johtorasitealue rakennuspaikan luoteis/pohjois/koillisosissa (on oikeasti putkia ja johtoja).
MAATUTKIMUSRAPORTTI 14.10.2016

Rakennuspaikkakartta (ote)

Asemakaava | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat    PystyilmakuvaSAUKKOLA 

Saukkolan alue sijaitsee 110 tien tuntumassa n. 30 min. matkan päässä sekä Lohjalta että Salosta. Rakennuspaikan maaperä on kohtalaista rakennettavuudeltaan. Asemakaavan osoittamalla johto/putkialueella ei ole johtoja eikä putkia. Julkista liikennettä ei juuri ole.

Rakennuspaikkakartta (ote)

Asemakaava | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat  Pystyilmakuva
 

 

 

 


Päivitys ke 14.9.2022 ja ti 1.11.2022:

Seuraavat Gunnarlan kaupunginosan tontit menevät samantien jatkuvaan hakuun ja hakemusten jättöaika alkoi ti 1.11.2022 klo 10:00 [Lohjan kaupungin sähköpostijärjestelmän aikaa]. Aiemmin jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon. Nämä tiedot ovat olleet saatavilla hakemusten tekemistä varten hyvissä ajoin ke 14.9.2022 alkaen.

Korttelin 704 YL-6 -tonttiin tuli samantien kaupungin ensisijaisen käyttötarkoituksen mukainen hakemus, joten se ei ole enää haettavissa.

Päivitys ke 12.10.2022 klo 10:30: kuntatekniikka on virallisesti valmistunut jo ke 12.10.2022. Alueella voi siis nyt liikkua normaalisti.

Kuntatekniikka valmistuu marraskuun 2022 alussa (varauksella). Kuntatekniikan töiden ollessa käynnissä alueelle ei oman, eikä muidenkaan, turvallisuuden vuoksi pidä mennä. 

Hakemukset, tonttipalvelut@lohja.fi, käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, ts. ajallisesti ensimmäisenä ja hakemuksen jättäneelle kaupunki tekee hakemuksen mukaisesti myynti- tai maanvuokrauspäätöksen, yleinen päätöksentekovaraus huomioiden. Viimeistään ma 14.11.2022 jätetty hakemus ehtii käsittelyyn kaupunkisuunnittelulautakunnan seuraavaan mahdolliseen kokoukseen ti 22.11.2022:ksi, josta luovutuspäätös on, ilman epäjatkuvuuksia, lainvoimainen to 22.12.2022.

Tässä tilanteessa hyvin lyhyt perushakemus riittää.

Alue Kortteli Tontti Osoite Käyttö-
tarkoitus
Pinta-ala
Rakennusoikeus
k-m²
Hinta
1. kalenteri- vuoden maanvuokra € Rak._velv.
%       k-m²
Gunnarla 700 1 Gunnarlankatu PL 4323 1297 MENNYT   MENNYT 60       778
  704 1 Paisterinteenkatu YL-6 5779 2312 MENNYT   MENNYT 60     1387

 

Opaskarttalinkit: kortteli 700 ja kortteli 704. Tarkemman sijainnin karttalinkit: kortteli 700 ja kortteli 704. Tonttijakokartat: kortteli 700 ja kortteli 704.

Gunnarlan rivitalotontit AsemakaavaToukokuu 2021Asemakaava | Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit

Korttelin 700 tontin 1 asemakaavan käyttötarkoitus on PL:

Korttelin 704 tontin 1 asemakaavan käyttötarkoitus on YL-6:

Merkintä PL sallii käytännössä melkein kaiken muun toiminnan kuin tavallisen asumisen ja teollisen toiminnan. Kaupungin lähtökohta on, että ensisijaisesti tämän PL-tontin toiminta ei ole palveluasumista. *) Tekninen päivitys 7.12.2022 klo 16:00: em. vaatimus on poistunut. Merkintä YL-6 on hyvin rajattu jo itsessään; kaupungin ensisijaisuus on juuri noille merkinnän mukaisille käyttötarkoituksille, käytännössä päiväkodille. Lohjan kaupungin varhaiskasvatuksen yhteyshenkilö on varhaiskasvatuspäällikkö Anu Koivumäki.

*) Katso saman alueen aiempi Y-tontin luovutuspäätös ikäihmisten palveluasumiselle, kaupunkisuunnittelulautakunta 1.6.2022 § 70.

Korttelissa 700 tontin 1 sisäinen rakennusala on katkoviivana ohjeellinen. Tekninen päivitys 22.9.2022 klo 14:01: korttelin 700 PL-tontin 1 ajoneuvoliittymän suunnittelu ja toteutus kevytväylän yli varsinaiselle ajorajalle on tontin rakentajan vastuulla; asia tulee tarkasti katsottavaksi rakennusluvassa. Huomaa tontin länsipuolen liittymäkielto asemakaavassa.

Korttelin 704 tontilla 1 varsinaisen rakennusalan ja at-rakennusalan välinen viiva on katkoviivana myös ohjeellinen. Huomaa kuitenkin nuolimerkinnät, joiden osoittamiin linjoihin rakennus on pääosin rakennettava kiinni. Huomaa myös erillinen puurivi. Huomaa myös ajoneuvojen liittymäkielto Muinaismerenkadun puolella. Ajoneuvoliittyminen pp-väyliltä ei myöskään ole mahdollista. Viereisen korttelin 705 läheinen Jääkauden aukio tulee kaupungilla toteutettavaksi sen korttelin 705 tontin rakentamisen jälkeen.

***

Koko Gunnarlan alue on pohjavesialuetta, joten maalämpö ei käytännössä ole mahdollinen. Kaukolämpöverkkoa ei ole. Olemassa oleva puusto kuuluu kauppaan / maanvuokraoikeuteen. Julkista liikennettä ei tällä alueella ole: kaikki yhteydet ovat Lohjan keskustasta.

Katutöitä varten tehtyjä yleisluontoisia maaperätietoja on seuraavasti: pohjatutkimuspisteet, leikkaus A-B, leikkaus C-D ja perustamisolosuhdelausunto . Nämä molemmat korttelit ovat alueella 1. Kortteli 700 on linjalla A ja kortteli 704 on linjojen B ja C välissä.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä. Tarkat asemakaavan tulkinnan tiedustelut tulee kysyä sieltä.

Katso myös yleiset lisätiedot ja ohjeet tämän sivun yläosasta poikkeamista ja hakemuksen jättämistä lukuunottamatta.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400 tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Gunnarlan Y- tai PL-tontti.

Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit