Tietosuoja ja henkilötietopyynnöt

Tällä sivustolla kerromme, miten käsittelemme henkilötietoja, mihin henkilötietojen käsittely perustuu ja miten voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi.

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja (esim. nimi, sähköpostiosoite, henkilötunnus tai puhelinnumero) voidaan käsitellä. Tietojen käsittelyssä Lohjan kaupunki noudattaa tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä yleisiä tietosuojaperiaatteita.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

 • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
 • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten (käyttötarkoitussidonnaisuus)
 • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden (tietojen minimointi)
 • päivitettävä aina tarvittaessa: epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä (tietojen täsmällisyys)
 • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten (säilytyksen minimointi)
 • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lohjan kaupunki noudattaa yleistä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetuksen tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa, lisätä henkilötietojen läpinäkyvyyttä sekä antaa rekisteröidyille enemmän keinoja hallita henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi siirtyminen palvelupohjaisempaan, asiakkaat paremmin huomioivaan digitaaliseen aikakauteen, asettaa vaatimuksia henkilötiedon käsittelylle.

Kansallinen tietosuojalaki (Tietosuojalaki 1050/2018 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®) täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Viranomaisena kaupungin toimintaan sovelletaan myös lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 – Ajantasainen lainsäädäntö – FINLEX ®).

Henkilötietojen käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely Lohjan kaupungissa perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseen. Näissä tilanteissa kaupunki ei tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojen käsittelyyn. Joissain palveluissa henkilötietojen käsittely kuitenkin perustuu kaupungille annettuun suostumukseen.

Tietosuojaan liittyvät oikeudet

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada (pääsy) tutustua tietoihinsa
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksiaan kaikissa tilanteissa. Se, mitä oikeuksia rekisteröity voi kulloinkin käyttää, riippuu siitä, millä perusteella kyseessä olevia henkilötietoja käsitellään. Rekisteröidyn oikeudet eri tilanteissa | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Voit tehdä henkilökohtaisen tarkastuspyynnön sekä henkilötietojen korjausvaatimuksen sähköisellä lomakkeella (vahva tunnistus). Lomakkeella sinua pyydetään yksilöimään pyyntösi mahdollisimman tarkasti. Mikäli et käytä sähköistä lomaketta, voit tehdä pyynnön myös Lohjan kaupungin asiakaspalvelussa (kuvallinen henkilötodistus tunnistusta varten).

Hyödynnä kaupungin asiakirjajulkisuuskuvausta tietopyyntösi kohdistamisessa tiettyyn tietovarantoon.

Lohjan kaupungin tietosuojavastaava:

 • Tietosuojavastaava: Santtu Päivinen
  puh. 040 6867005, tietosuojavastaava@lohja.fi

Henkilörekisterin tietojen tarkastamispyyntö:

Täytä e-lomake tästä

Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjausvaatimus:

Täytä e-lomake tästä

 

Aiheeseen liittyvää: