Päätöksenteko

Päätöksenteko tapahtuu kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa, lautakunnissa ja niiden alaisissa jaostoissa, joiden kokousasiakirjat ja luottamushenkilöiden yhteystiedot löydät viereisen valikon kautta. Viereisestä valikosta löytyy myös hallintokalenteri, jossa on listaus kuluvan vuoden kokouspäivistä kaikkien toimielimien osalta.

Päätöksenteko on julkista

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisölle avoimia. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupungintalo Monkolassa osoitteessa Karstuntie 4. Koronapandemian aikana kaupunginvaltuuston kokouspaikka on vaihdellut. Kokouspaikka ilmoitetaan esim. kokouskuulutuksessa kaupungin kotisivuilla sekä kokouksen esityslistalla. Kokoukset kuvataan suorana verkkolähetyksenä, voit seurata lähetystä livenä kaupungin YouTube-kanavasta. Kokouksen jälkeen lähetys on nähtävissä 14 vuorokauden ajan kaupungin YouTube -kanavalta.

Luottamuselinten kokousten jälkeen kaikista päätöksistä laaditaan yhteenveto, joka lähetetään paikallisille tiedotusvälineille ja julkaistaan tiedotteena kaupungin Facebook-sivuilla.

Kokousten pöytäkirjat julkaistaan viereisestä valikosta löytyvällä esityslistat ja pöytäkirjat –sivustolla, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan ( Kuntalaki 140 §). Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana päivänä. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä tietoverkossa. Päätökset julkaistaan muutoksenhakuohjeineen.

Viranhaltijapäätöspöytäkirjat löytyvät viereisen valikon kautta. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoista julkaistaan ne päätöspöytäkirjat, joita koskee kuntalain mukainen kunnan jäsenen muutoksenhakuoikeus.

Huom! Viranhaltijapäätöksissä saattaa olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteet sisältävät tällöin salassa pidettäviä tietoja tai tietoja joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisuuden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike/tai ammattisalaisuuden. Viranhaltijapäätöksistä on mustaustoiminnolla peitetty muut kuin välttämättömät henkilötiedot.

Vaikuttava kuntalainen

Asioi ja vaikuta -sivulla kerrotaan miten sinä lohjalaisena voit vaikuttaa päätöksentekoon.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.

Kuntalain  84 §:n mukaisesti sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusrekisteri

Strategia ja säännöt ohjaavat

Kaupungin hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on mm. kuntalaissa ja hallintolaissa sekä valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Lohjan kaupungin hallintosäännön sekä kaupungin kehittämistä ja toimintaa ohjaavan kaupunkistrategian löydät viereisestä valikosta.