Taajamaosayleiskaava

Lohjan taajamaosayleiskaava on hyväksytty v. 2012 ja tullut voimaan v. 2016

Lohjan taajamaosayleiskaava on laadittu kaupungin taajama-alueen maankäytön kehittämiseksi siten, että kaupunkiin suuntautuva väestön kasvu, uudet työpaikat ja palvelut muodostavat olevan taajamarakenteen kanssa toimivan kokonaisuuden, sopivat ympäristöön, maisemaan ja kaupunkikuvaan ja alueiden toteuttaminen on kaupungin kannalta taloudellista ja hallittua.

Suunnittelualue käsittää nykyiset taajama-alueet sekä taajamien lievealueita seuraavasti: Suunnittelualue alkaa etelässä Kirkniemestä ja Virkkalan Ristin eteläpuolelta, ulottuu lännessä ja pohjoisessa Paloniemen ja Karnaisten alueille ja rajautuu edelleen Lempolan kohdalla rakenteilla olevan moottoritien E18 linjauksen pohjoispuolelle ja käsittää Nummenkylän alueen Vihdin kunnan rajaan saakka. Idässä suunnittelualue rajautuu Lohjanharjun kaakkoispuoliseen peltolaaksoon Veijolaan saakka ja siitä edelleen Siuntion kunnan rajaan. Kaupunginvaltuusto päätti 10.6.2009 laajentaa suunnittelualuetta Nummenkylässä.

Taajamosayleiskaava karttapalvelussa


Voimaantulo

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 12.2.2016 hylännyt valitukset kaupunginvaltuuston 17.4.2013 tekemästä Lohjan taajamaosayleiskaavan hyväksymispäätöksestä.

Lohjan taajamaosayleiskaava tulee voimaan kuulutuksella 2.3.2016.

Kuulutus 2.3.2016
Kaavakartta 17.4.2013
Kaavamääräykset ja -merkinnät (Suomi) 17.4.2013
Kaavamääräykset ja -merkinnät (Ruotsi) 17.4.2013
Kaavaselostus 17.4.2013
Liite 1 Arvokkaat luontokohteet
Liite 2 Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet


Hyväksyminen

Helsingin hallinto-oikeus kumosi taajamaosayleiskaavasta tehdyt valitukset 28.5.2014. Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitettu edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi taajamaosayleiskaavan 10.10.2012.
Uudenmaan ELY-keskus teki valtuuston päätöksestä oikaisukehotuksen 13.11.2012. Vaatien taajamaosayleiskaavaa oikaistavaksi siten, että Lempolaan osoitetut KM ja KMT-kaavamerkinnät tulee poistaa tai alue tulee osoittaa selvitysalueeksi.
Kaupunginhallitus 8.4.2013 esitti valtuustolle Lohjan taajamaosayleiskaavan (kaavakartta ja -määräykset 17.9.2012/24.9.2012/tarkistettu 26.3.2013) hyväksyttäväksi.

Tarkistettu taajamaosayleiskaavakartta 17.4.2013
Kaavamääräykset 26.3.2013 (Kv 17.4.2013)
Kaavamerkinnät A4
Kaavaselostus
Tiivistelmä ehdotuksesta saaduista muistutuksista ja niiden vastineet
Tiivistelmä ehdotuksesta saaduista lausunnoista ja niiden vastineet


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.11.2011 hyväksyä taajamaosayleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäväksi 9.1. – 10.2.2012 väliseksi ajaksi. Samalla kaupunginhallitus hyväksyi tiivistelmän lausunnoista ja vastineet lausuntoihin sekä tiivistelmän mielipiteistä ja vastineet mielipiteisiin. Kaavaehdotuksen nähtävänä olon aikana on oikeus tehdä kirjallisia muistutuksia. Kaavaehdotus laadittiin kaavaluonnoksen pohjalta. Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.6. – 31.8.2010 välisen ajan ja siitä keskusteltiin osallisille järjestetyissä tilaisuuksissa eri puolilla taajama-aluetta.

Kaavakartta A3 (1:60 000)
Kaavakartta pohjakartalla, iso
Kaavakartta pohjakartalla, pieni
Kaavakartta ilman pohjakarttaa, iso
Kaavakartta ilman pohjakarttaa, pieni
Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavaselostus liitteineen
Kaavaselostus
Arvokkaat luontokohteet
Kulttuurihistoriallisesti merkittävät alueet ja kohteet

Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin
Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet
Tiivistelmä mielipiteistä ja vastineet

Kaavaehdotuskartta osa-alueittain A2 (1:20 000)
Etelätaajama
Keskustaajama
Länsitaajama
Pohjoistaajama, länsi
Pohjoistaajama, itä

Kaavaehdotuskartta A4-kokoisina palasina (1:20 000)
Hakemistokartta
Hiittinen, Routio ja Karnainen
Immula, Ventelä ja Vienola
Keskusta
Kirkniemi, Kukkumäki ja VIrkkala
Lempola, Mäntynummi ja Perttilä
Muijala
Nummenkylä ja Lieviö
Ojamo, Tynninharju ja Gunnarla
Paloniemi, Hiidensalmi ja Pitkäniemi
Virkkala ja Suninhaka
Vohloinen, Maksjoki ja Vieremä


Valmisteluvaihe

Kehittämis- ja elinkeinojaosto hyväksyi taajamaosayleiskaavaluonnoksen kokouksessaan 12.4.2010 §33 ja kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.5.2010 §161 hyväksyä kaavaluonnoksen MRL 62 §:ssä tarkoitettua vuorovaikutusta vasten ja asettaa kaavan valmisteluvaiheen aineiston MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Taajamaosayleiskaavan luonnos oli valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 3.6.- 31.8.2010 välisen ajan.
Taajamaosayleiskaavaluonnos,pohjakartalla,23 Mt
Taajamaosayleiskaavaluonnos, ilman pohjakarttaa, 10 Mt
Merkkien selitykset ja -määräykset, 6 Mt
Kaavaselostus, pieni
kaavaselostus, suuri
Kaupunginhallituksen päätös 10.5.2010

Taajamaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty
Tarkistettu aikataulu 9.2.2009
Selvitykset alku
Selvitykset loppu
Selvitykset täydennykset
Taajamaosayleiskaavan tavoitteet 14.4.2008
Vaihtoehdot 15.12.2008
A Tasapainoilun tiellä
B Taajamaradan asemat
C Liityntähelminauha
D1 Tulevaisuuden kaupunkirata
D2 Tulevaisuuden asemakaupunkirengas
Vaihtoehtojen vertailu ja vaikutusten arviointi 11.5.2009


Aloitusvaihe

Taajamaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin kehittämis- ja elinkeinojaostossa
10.4.2006 §26. Samalla hyväksyttiin taajamaosayleiskaavan alustava rajaus.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatettiin ajan tasalle ja kehittämis- ja elinkeinojaosto hyväksyi sen kokouksessaan 17.6.2009 §64.

Taajamaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty


Selvitykset

Taajamaosayleiskaava, Yhteenveto vaikutuksista
Natura 2000 – Verkostoon kuuluvat alueet
Taajamaosayleiskaavan sosiaaliset vaikutukset
Kaupallisen selvityksen päivitys
Lohjan liikenne-ennusteen päivitys 2035
Taajamaosayleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi
Taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys
Teemakartat
Selvitykset Taajamaosayleiskaava-alueen laajennus 17.8.2009
Kaupan selvitys
Liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma
Lohjan taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys
Taajamaosayleiskaavan asukaskyselyn tulokset
Viher- ja virkistysaluejärjestelmä
Asuinalueiden typologia
Espoo-Lohjan taajamaradan asemavaihtoehdot Lohjalla, Maankäyttötarkastelut, 6.10.2008 (tark. 10.11.2008)
Espoo-Lohja taajama-liikenneradan asemapaikkojen selvitys Lohjalla, 15.12.2008
Virkkalan inventointi 31.12.2008 (pdf 7,3 Mt)
Länsiradan maankäytön kehityskuvaselvitys


Linkit

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maakuntakaava
ELVI

 

Aiheeseen liittyvää: