Lapsiystävällisen kunnan askeleet

Suomen Unicef myönsi Lohjalle ensimmäisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2018. 

Lohja sai toisen Lapsiystävällinen kunta-tunnustuksen syyskuussa 2021 ja ryhtyi kartoitukseen lapsiystävällisyyden nykytilasta Suomen Unicefin mallin mukaisilla mittareilla. Nykytilan kartoituksessa kuultiin ja selvitettiin lasten, lasten ja lapsiperheiden kanssa toimivien tahojen ja yhteistyökumppaneiden näkemyksiä laajasti.

Kuntalaisille avattiin tunnustuksen julkistamisen yhteydessä Lohjan kaupungin kotisivuille ideaseinä joka haastoi lohjalaiset lapset, nuoret ja aikuiset mukaan suunnittelemaan ja  ideoimaan, millä tavalla voimme edistää lasten ja nuorten hyvinvointia Lohjalla. Ideaseinää hyödynnettiin Lohjan lapsiystävällisyyden nykytilan kartoituksessa.   

Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman tavoitteet on asetettu kartoituksen pohjalta. Kaupungin johtoryhmä ja lasten, nuorten ja perheiden lautakunta on hyväksynyt tavoitteet vuosille 2023–2025. Toimintasuunnitelma on osa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa täydentäen ja syventäen sen tavoitteita ja toimenpiteitä lapsen oikeuksien edistämiseksi Lohjalla. 

Tunnustus ei tarkoita, että työ olisi valmis, vaan sitoudumme jatkamaan lapsiystävällisyyden kehittämistä. Seurantatapaamisissa tarkastelemme yhdessä UNICEFin kanssa kehittämistyön etenemistä. Työ jatkuu edelleen ja tunnustusta haetaan neljän vuoden välein. 

Lapsiystävällisen kunnan toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025

Toimintasuunnitelman tavoitteita ohjaa Lapsiystävällinen kunta -työn visio Lasten ja nuorten ääni kuuluu kaikille! Toimenpiteet lasten ja nuorten oikeuksien edistämiseksi tavoitteiden suunnassa ovat käynnistyneet.

Tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2023–2025

Lohjan kaupungin viranhaltijat, luottamushenkilöt ja esihenkilöt perehtyvät lapsen oikeuksiin ja edistävät lasten oikeuksia tehtävässään.

Lapsen oikeudet on uusien työntekijöiden perehdytysohjelmassa ja henkilöstön koulutusohjelmassa.

Lapsen oikeuksien viikko edistää vuosittain lapsen oikeuksien näkyvyyttä kunnassa. Kouluissa ja päiväkodeissa hyödynnetään teemaviikon materiaalia lisäämään lasten ja nuorten tietoisuutta lapsen oikeuksista.

Lapsen oikeudet tutuiksi

Lava toteutetaan systemaattisesti aina, kun käsiteltävä/päätettävä asia koskee merkittävästi lapsia tai lapsiryhmiä kaupungissa päätetyn linjan mukaisesti. Linjaus merkittävistä päätöksistä tehty 2023 loppuun mennessä.

LAVA-prosessia kehitetään jatkuvasti ja lapsivaikutusten arviointiprosessiin perehdytetään.

Rakennetaan yhteinen tietopohjavaranto lapsivaikutusten arvioinnin tueksi, johon lasten ja nuorten näkemyksiä kootaan hyödynnettäväksi.

Lapsen oikeudet tutuiksi

Lasten ja nuorten näkemykset otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Lisäämme henkilöstön ymmärrystä osallisuudesta.

Kokoamme lasten ja nuorten kokemuksia osallisuudesta ja rakennamme yhdessä lasten ja nuorten kanssa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisia pysyviä osallisuuden rakenteita ja vaikuttamiskanavia.

Rakennamme toimintaohjeistuksen osallisuuden rakenteista, joka  tukee lasten ja nuorten kanssa toimivia, palveluita kehittäviä ja päätöksiä valmistelevia tahoja.

Lapsen oikeudet tutuiksi

Lisäämme henkilöstön ymmärrystä yhdenvertaisuudesta täydennyskoulutuksella.

Kartoitetaan, miten eri alueiden elinympäristöt tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia ja sujuvaa arkea.

Parannetaan lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia logistisesti.

Lisäämme maksutonta harrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen ja parannamme kaikkien lasten mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan.

Lapsen oikeudet tutuiksi

Lapsen oikeuksien varmistamiseen ovat sitoutuneet kunnan johto, kaikki kunnan toimialat, päätöksentekijät, kolmas sektori ja kuntalaiset.

Lapsiystävällinen kunta -työn rakenteet luodaan sujuviksi ja monitoimijaisiksi.

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyön toimenpiteille varataan riittävät resurssit kunnan talousarvioon ja käyttösuunnitelmiin.

Lapsen oikeuksien näkyvyyttä kunnan viestinnässä kehitetään

 

Lapsen oikeudet tutuiksi

Valmistaudutaan lapsibudjetoinnin käyttöönottoon kouluttautumalla ja talousarviosuunnittelussa vuoden 2023 aikana ja laaditaan suunnitelma varhaiskasvatukseen ja kouluille osallistuvaan budjetointiin.

Yhteystiedot

 

Aiheeseen liittyvää: