L52 Hiidensalmi

4. kaupunginosa Hiidensalmi, kortteleiden 190, 191, 192 ja 195, sekä katu-, puisto- ja vesialueiden asemakaavan muutos ja tonttijako


Asemakaavamuutoksen tarkoituksena oli ideakilpailun pohjalta muuttaa käytöstä poistuneet teollisuusalueet Hiidensalmen entisen sahan alueella keskustaan tukeutuvaksi kaupunkimaiseksi, monimuotoiseksi asuntoalueeksi. Alueella järjestetään vuoden 2021 asuntomessut. Kaava-alue käsittää noin 20 hehtaarin kokoisen alueen n. 1,5 km päässä Lohjan ydinkeskustasta. Alue rajautuu Lohjanjärven Ristiselkään, niin kutsuttuun satamarataan etelässä ja idässä suurelta osin Karstuntiehen. Suunnittelualueeseen kuuluu Karstuntien itäpuolella Kokkokallion alue sekä osa rantavyöhykettä. Kaava-alueelle on osoitettu pientalorakentamista, kytkettyä tai rivitaloasumista sekä kerrostaloja.

Lohjan asuntomessujen keskeisiä elementtejä ja teemoja ovat järvi, luonto, hyvinvointi ja kohtaamiset. Lisätietoa asuntomessuprojektista: asuntomessut.fi/lohja


Rakentamistapaohjeet

Pientalojen rakentamistapaohjeet

Kerrostalokorttelin rakentamistapaohjeet (kortteli 204 ja korttelin 203 osa)


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.3.2019 § 21 hyväksynyt L52 Hiidensalmi Lohjan kaupungin 4. kaupunginosan Hiidensalmi, kortteleiden 190-192 ja 195, sekä katu-, puisto- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon (päivätty 28.2.2019).

Asemakaavan muutoksella muodostuvat 4. kaupunginosan Hiidensalmen korttelit 195, 200-204 sekä katu-, virkistys-, suojaviher- ja vesialueita.

Tonttijaolla muodostuvat korttelin 195 tontit 1 ja 2, korttelin 200 tontit 1-6, kortteli 201 tontit 1 ja 2, korttelin 202 tontit 1-8, korttelin 203 tontit 1-5 ja korttelin 204 tontit 1-9.

Kaupunginhallituksen päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on ilmoittanut päätöksellään 19.6.2019, että asian käsittely hallinto-oikeudessa on rauennut, koska valittajat ovat peruneet valituksensa.

Kaava saa lainvoiman kuulutuksella 26.6.2019

L52 Lainvoimaisuuskuulutus 26.6.2019
L52 Kaavakartta
L52 Kaavaselostus


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.3.2019 § 21 L52 4. kaupunginosan Hiidensalmi, kortteleiden 190-192 ja 195, sekä katu-, puisto- ja vesialueiden asemakaavan muutoksen ja tonttijaon (päivätty 28.2.2019).Asemakaavan muutos ja tonttijako koskee 4. kaupunginosan Hiidensalmen, kortteleita 190—192 ja 195, sekä katu-, puisto- ja vesialueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 4. kaupunginosan Hiidensalmen korttelit 195, 200-204 sekä katu-, virkistys-, suojaviher- ja vesialueita.

Tonttijaolla muodostuvat korttelin 195 tontit 1 ja 2, korttelin 200 tontit 1—6, kortteli 201 tontit 1 ja 2, korttelin 202 tontit 1—8, korttelin 203 tontit 1—5 ja korttelin 204 tontit 1—9.

L52 Kaavakartta 28.2.2019
L52 Kaavaselostus 28.2.2019
L52 Tonttijako
L52 Havainnekuva
L52 Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
L52 Saapuneet lausunnot
L52 Vuorovaikutusraportti
L52 Maaperätutkimukset
L52 Hiidensalmen pilaantuneen maaperän kunnostusraportti 20.12.2018
L52 Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) §136 mukaisen pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen hyväksynnästä
L52 Sedimentin pilaantuneisuustutkimus
L52 Rakennettavuusselvitys
L52 Lausunto sulfidisavien esiintymisestä
L52 Liikenneselvitys
L52 Luontoselvitys
L52 Ympäristömeluselvitys
L52 Raideliikenteen tärinä- ja melutarkastelu
L52 Yleissuunnitelma asuntomessualueesta. FCG Arkkitehdit, 2018


Ehdotusvaihe

L52 Hiidensalmen kaavaehdotuksesta pääsee keskustelemaan kahdessa asukastilaisuudessa ehdotusvaiheen nähtävillä oloaikana:
Kaavaehdotuksen avoimet ovet pidetään 21.11. klo 17:15—19:15 kaupunginkirjaston ryhmätyötilassa, 2. krs (Karstuntie 3).
Hiidensalmen kaavamuutoksesta keskustellaan myös kaavaillassa 11.12. klo 17:30—19:00 kaupunginkirjaston Järnefeltinsalissa, 1. krs (Karstuntie 3).
Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Hiidensalmen kaavaehdotuksesta ei ole tilaisuuksissa esityksiä, joten piipahtamaan voi tulla milloin vain tilaisuuksien aikana. Lämpimästi tervetuloa!

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2018 § 332 hyväksyä 4. kaupunginosan Hiidensalmi asemakaavamuutosehdotuksen L52 Hiidensalmi ja siihen liittyvän tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin 4. kaupunginosan Hiidensalmen kortteleita 190, 191, 192 ja 195, sekä katu-, puisto- ja vesialuetta.
Asemakaavan muutoksella muodostuvat Lohjan kaupungin 4. kaupunginosan Hiidensalmen korttelit 195, 200-205 sekä katu-, virkistys-, erityis-, liikenne- ja vesialueet.
Tonttijaolla muodostuvat korttelin 195 tontit 1 ja 2, korttelin 200 tontit 1-6, kortteli 201 tontti 1, korttelin 202 tontit 1-8, korttelin 203 tontit 1-5, korttelin 204 tontit 1 ja 2 ja kortteli 205 tontti 1.

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako pidetään nähtävillä 15.11.-17.12.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina (Karstuntie 4). Muistutukset tulee lähettää viimeistään 17.12.2018 osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi. Kuoreen tai viestin otsikoksi on hyvä kirjata Hiidensalmi.

Tiedostojen avaaminen onnistuu parhaiten Chrome tai Firefox selaimella.

L52 Kuulutus 14.11.2018
L52 Kaavakartta ja määräykset 5.11.2018
L52 Havainnekuva
L52 Tonttijako
L52 Kaavaselostus liitteineen
L52 Yhteenveto valmisteluaineistosta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet
L52 Asemakaavan seurantalomake
L52 Vuorovaikutusraportti

Ehdotusvaiheessa laaditut suunnitelmat, selvitykset ja lausunnot:
Korttelin 204 viitesuunnitelman kartta ja selostus (UKI Arkkitehdit 2018)
Yleissuunnitelman selostus (FCG 2018)
Liikenneselvitys (Sitowise 2018)
Luontoselvitys (Envibio 2018)
Hiidensalmen asuntomessualueen maaperätutkimukset ja tutkimustarpeet (Ramboll 2018)
ELY:n päätös puhdistussuunnitelmasta (2018)
Sedimentin pilaantuneisuustutkimus (Ramboll 2018)
Rakennettavuusselvitys (FCG 2018)
Lausunto Sulfidisavien esiintymisestä kaava-alueella (FCG 2018)
Meluselvitys (Promethor 2018)
Lausunto kaivostoiminnan aiheutuvan tärinän vaikutuksista rakennettuun ympäristöön (Promethor 2018)
Raideliikenteen tärinä- ja melutarkastelu (Promethor 2018)


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 18.10.2017 § 41 4. kaupunginosa Hiidensalmen asemakaavan muutoksen L52 Hiidensalmi,  päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017 tiedoksi ja asettaa asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan L52 Hiidensalmi valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 1.11.-22.12.2017.

Asemakaavaluonnokseen pääsee tutustumaan ja osallistumaan kaavaillassa keskiviikkona 15.11.2017 klo 17:30-19:00 kaupunginkirjastossa (Karstuntie 3). Tervetuloa!

L52 Kuulutus 1.11.2017
L52 Asuntomessuhakemus
L52 Kartta ja määräykset 18.10.2017
L52 Havainnekuva 18.10.2017
L52 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2017
L52 Päivitetty suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017
L52 Tiivistelmä palautteesta


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 22.9.2015 L52  Hiidensalmi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L52 osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 9.10.-30.11.2015.

L52 Kuulutus 9.10.2015
L52 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2015
L52 1. Suunnittelun lähtökohdat 22.9.2015


Selvitykset

Rakennettavuusselvitys
Liikenneselvitys
Luontoselvitys
Ympäristömeluselvitys
Lohjan keskustan asemakaavamuutosten (L16, L52 ja L63) liikenneselvitys 27.2.2018
Tytyri-Hiidensalmen liikennemeluselvitys, Ramboll 2004
Lepakkoselvitys, Lumotron 2015
Ympäristö koosteraportti, Envimetria
Tärinäselvityksen tiivistelmä, Tytyri, Promethor 2009
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, SITO 2013
Meluselvitys Lohja 2005
Maisemakuva
Maaperän saastuneisuuden tutkimuspistekartta
Maaperäkartta GTK keskusta
Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi
Lohjan rantaraitti, Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi, 2008
Lohja Hiidensalmi, liikenneselvitys 2013-10-09
Lohja Hiidensalmen ympäristötutkimukset 06-11-06 päiväys 25-11-20018
Kasvistollisesti arvokkaat kohteet + jäkälä 200dpi
Inventointiluettelo II painos
Hiidensalmen kulttuurihistoriaa, Torsti Salonen
1898-100201ym Tytyrin ulkoilmalaadun mittaukset v 2010
Topografia
Puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys
Perustamistapalausunto
Perustamistapa aluekartta
Maisemarakenne
Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos, perusselvitykset, tavoitteet 1995
Lohjan vihreä selkäranka 2007
Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2006
Lohjan keskustan liikenneturvallisuussuunnitelma, 2003
Lohja taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, 2012
Hiidensalmen saha-alue, nykytilanne 16.2.2010
Aiemmin vireillä ollut L2 Hiidensalmen pohjoisosat, asemakaavan muutos

 

Aiheeseen liittyvää: