Pappilankorven uusi alue

Lohjan kaupungin Pappilankorven uuden alueen teollisuustontit haettavana yhtiöille ja yksityisille ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi myöhemmin ilmoitettavan ajankohtana

Pappilankorven uusi alue

Tonttikohtaiset tarkat tiedot ovat alempana taulukossa.

Hakemus

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee lyhyesti kertoa toiminnan luonteesta, rakentamisen määrästä, laadusta ja aikataulusta. Omakätistä allekirjoitusta ei tarvitse / tule olla. Hakemuksen tulee olla sellainen, että se on sellaisenaan laitettavissa kaupungin luovutuspäätöksen kanssa julkisille nettisivuille sen jäädessä myös nettipöytäkirjaan. Mahdollinen ei-julkinen tieto tulee esittää omalla erillisellä dokumentillaan.

Hakijataho, henkilö | oleva yhtiö | perustettava yhtiö | yms. kannattaa harkita tarkkaan, sillä tahon muuttuminen vaatii kaupungilta uuden luovutuspäätöksen, jotta lainhuuto / maanvuokraoikeuden kirjaus on saatavissa valtion maanmittauslaitokselta ilman ylimääräistä viivästystä. Luovutusmuoto, kauppa tai maanvuokraus, on hakijan täysin vapaasti valittavissa.

Hakemukset voi toimittaa Lohjan kaupungille joko mieluiten tiedostona tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostissa osoitteella Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja tai tuomalla, kuoreen merkintä ’Tonttipalvelut’, kaupungintalon asiakaspalveluun Karstuntie 4, 08100 Lohja, virastotyöpäivinä, ma – to klo 8:00 – 16:00 ja pe/arkiaattoina klo 8:00 – 15:00; poikkeukset ovat mahdollisia, mm. kesälomakaudella.  

Liittymismaksut veteen, viemäriin ja huleveteen

Kuntatekniikan liittymismaksut määräytyvät teollisuustonteilla todellisen käytettävän rakennusoikeuden mukaisesti. Myöhemmin lisää rakennettaessa tulee liittymismaksuja lisää. Toistaiseksi taksan mukaan veden liittymismaksu on 5,10 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 6,55 €/k-m² eli yhteensä 11,65.€/k-m². Sadevesiviemärin liittymismaksu on 1,03 €/maa-m².

Tarkat tiedot liittymisistä ovat saatavilla Vesihuollosta.

Kartta- ja paikkatietomateriaalit sekä kuntatekniikan liitoslausunnot

Nämä ovat rakennuslupaprosessia ja hoituvat sen sisällä. Kartta- ja paikkatietomateriaaleja voi maksusta toki tilata erikseen; yhteystiedot ovat täällä.

Alempana on linkit tonttikohtaisiin pdf-tonttikarttoihin, jotka ovat otteita virallisista tonttikartoista. Niiden avulla suunnittelua voi ainakin luonnostella asemakaavan kanssa.

Liitoslausunnoista voi taas kysyä erikseen täältä. Yleistä tietoa vesi- ja viemärilaitoksesta on täällä sekä linkistä ’Vesihuollosta.’ Katso myös alempana linkit rakennusvalvontaan ja -lupaan. Myös osoitenumero tulee rakennuslupaprosessin sisällä. Joskus myös osoitekatu määräytyy vasta rakennusluvassa sen riippuessa ajoneuvoliittymän suunnasta. Lohjan kaupungin käyttämä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä on N2000. Pappilankorven uusi alue

Päätöksenteko

Lohjan kaupungin hallintosäännön mukaan luovutuspäätökset tekee joko kaupungingeodeetti, 200.000.€ ja sen alle hintaiset tontit ja rakennuspaikat, tai kaupunkikehityslautakunta, yli 200 000 € hintaiset tontit ja rakennuspaikat. Maanvuokrauksen pääoma-arvo on sama kuin hinta. Nämä Pappilankorven uuden alueen kaikki tontit ovat alle 200 000 €, joten niiden osalta luovutuspäätöksen tekee kaupungingeodeetti viranhaltijapäätöksenä. Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksella. Näiden teollisuustonttien luovutuksissa päätöksentekovaraukseen liittyvät seikat, oikaisuvaatimus ja/tai lautakunnan otto-oikeus, ovat tosin hyvin epätodennäköisiä.

Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettavissa aikaisintaan, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli tavanomaisesti 29 päivää kaupunkehityslautakunnan päätöspäivästä tai 25 päivää kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksen päivästä. Luovutuspäätös on voimassa 12 kuukautta sen lainvoimaisuuden päivästä eli noin 13 kuukautta päätöspäivästä.

Esittelijä kaupunkikehityslautakunnassa on kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo. Kaupunkikehityslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin, heinäkuuta lukuunottamatta. Tiedossa olevat kokouspäivät ovat täällä. Valmisteluikkuna sulkeutuu viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää. Kaupungingeodeetin viranhaltijapäätös on yleensä saatavissa parissa työpäivässä loma-aikoja lukuunottamatta.

Mahdollinen poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta ja/tai muista määräyksistä vaatii lähtökohtaisesti erillisen kaavoitusviranomaisen lainvoimaisen poikkeamisen ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä tulee katsottavaksi tapauskohtaisesti eikä poikkeaminen välttämättä onnistu. Tarkemmat tiedot voi kysyä suoraan kaavoittajalta. Poikkeamisen hakemisen vastuu ja kustannukset ovat tontin/rakennuspaikan hakijalla.

Luovutussopimus

Alkutilanteen 1. kalenterivuoden vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja sen jälkeen maanvuokra sitoutuu tavanomaisesti elinkustannusindeksiin (1951 = 100). Luovutuspäätös, kauppa tai maanvuokraus, sisältää valtuutuksen tehdä maaperätutkimukset yms., sekä hakea rakennuslupaa (sekä tilanteen mukaan myös hakea poikkeamista | saada päätös poikkeamisesta) ennen luovutussopimuksen allekirjoittamista. Kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, on tarpeen vasta sitten, kun rakennuslupa on myöntövaiheessa ja itse rakentaminen on alkamassa. Näin ollen maanvuokraakaan ei mene hukkaan. Rakennusluvan myöntäminen edellyttää allekirjoitettua kauppakirjaa ja kauppahinnan maksua tai maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista ja maanvuokra-ajan alkamista, hakijan valitseman luovutusmuodon mukaisesti.

Esimerkki tontin maanvuokrauspäätöksestä ja maanvuokrasopimuksesta löytyy täältä sekä toisen tontin myyntipäätöksestä ja kauppakirjasta täältä. Pappilankorven uusi alue

Luovutussopimusten pääehdot

Luovutussopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6.2013. Uudet ehdot tulevat voimaan hakemuksille, jotka saapuvat kaupungille 1.5.2023 alkaen. Käytännössä ainut ero on uutuutena varausmaksu, joka on osa kauppahintaa tai maanvuokraa. Katso kohta 4. uusissa ehdoissa. Uudet ehdot eivät tule voimaan 1.5.2023, kun niiden perustana olevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.12.2022 § 158 on tehty valitus hallinto-oikeuteen maapoliittiseen ohjelmaan, ei näihin luovutusehtoihin, liittyen. Vanhat ehdot kaupunginhallituksesta 3.6.2013 ovat edelleen voimassa. [Päivitys 31.1.2023]

Päätökseen sisältyy mm. määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen on pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin/rakennuspaikan edelleenluovutuksen kielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot. Huomaa lisäksi erityisesti maanvuokraoikeuteen ja maanvuokralaisen rakennuksiin liittyvät Lohjan kaupungille tulevat kiinnitysvakuudet ja niiden etusijat: pienempi vakuus (3x alkuvuosivuokra) on 1. sijalla aina maanvuokrasopimuksen loppuun saakka ja suurempi vakuus (10x alkuvuosivuokra) on 2. sijalla rakentamisvelvollisuuden täyttämisen toteamiseen asti. Vakuudet pyöristyvät ylöspäin seuraavaan sataan euroon.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen, myös maanvuokrauksessa. Puusto katsotaan tapauskohtaisesti. Luovutuspäätöksestä luopumisesta itsessään ei ole hakijalle mitään seuraamuksia: tontti / rakennuspaikka palautuu yleiseen hakuun. Hakijan tekemät maaperätutkimukset yms., suunnittelu ja mahdolliset rakennusvalvonnan toimet yms. jäävät kuitenkin hakijan vastuulle kuin myös mahdollisen poikkeamisen hakemiset kulut.

Maanvuokrasopimus ei tarkoituksella sisällä mitään mainintoja maanvuokrauksen omaksiostosta. Se on kuitenkin toistaiseksi mahdollista samalla hinnalla kuin nykyinen uusluovutushinta allaolevan taulukon mukaisille tonteilla ja rakennuspaikoilla. Maanvuokra on maanvuokraa, ei osamaksua. Omaksiosto vaatii erillisen lyhyen hakemuksen kaupungille ja kaupungin toisen päätöksen aikaisintaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Rakennusvalvonta ja -lupa

Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella on käytössä Lupapiste ja yleisesti rakennusluvasta on tietoja täällä. Puiden kaataminen tulee käsiteltäväksi rakennusluvassa tai erillisessä maisematyöluvassa rakennusvalvontaviranomaisella. Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Yleistä

Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksella. Luovutuspäätös ei millään tavoin sisällä, eikä se voikaan sisältää, mitään päätöstä eikä lupausta siitä, että Lohjan kaupunki hankkii tontilla / rakennuspaikalla tarjottavia palveluja.

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti, puh. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Lohjan kaupungin Pappilankorven uuden alueen teollisuustontit.
 


Lohjan kaupungin uuden Pappilankorven alueen tontit

KortteliTonttiOsoiteKäyttö-
tarkoitus
Pinta-ala
Rakennus- oikeus
k-m²
Hinta
1. kalenteri- vuoden maanvuokra €Rak._velv.
%    k-m²
Huom!
54911ManuntieTY52722636579922899,6040    1054putket pohjoisesta
13KuljunkatuTY4859194453 449 2672,4540    778putkirasite ja varsitontti
14KuljunkatuTY3253130135 7831789,1540 520
15KuljunkatuTY4525181049 7752488,7540 724varsitontti
16KuljunkatuTY2916116632 0761603,8040 466
17KuljunkatuTY208283322 9021145,1040 333
56014KuljunkatuTY927227821019925099,6040    1113
15KuljunkatuTY4270128146 9702348,5040 512
16KuljunkatuTY4615138550 4072520,3840    554muuntamo
17Kuljunkatu /
Pajakatu
TY3720111640 9202046,0040 446

Rakentamisvelvollisuus on tarpeen mukaan katsottavissa pienemmäksi riittävästä syystä. Puuston on hakattu tontinluovutusasentoon ja se kuuluu kauppaa / maanvuokraoikeuteen ilman lisähintaa/vuokraa.

Allaolevissa linkeissä karttajärjestelmään voit vaihtaa eri aineistoja vasemman puolen valikoista.


Asemakaava | Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat
Pystyilmakuva

  


Tonttikartat, otteita:

549_11 549_13 549_14 549_15 549_16 549_17

560_14 560_15 560_16 560_17

Tontille 549-11 tulevat putket, kaikki: vesi, viemäri ja hule, tontin 13 kautta Kuljunkadulta;

liitospiste on tällä tontilla 11 sen pohjoiskulmassa.

Tontin 560-16 etelänurkassa on / tulee muuntamo tämän mukaisesti:


Sekä sama pdf:nä. Muuntamon alueelta, laskennallisesti 65 m², tontin hinta on puolet

5,50 €/m², kun muutoin koko alueen hinta on 11,00 €/m². Maaperätietoja on saatavissa niukasti seuraavasti:

Maatutkausraportti 2023

Vuoden 1980 kairauspistekartta ja sen linjat 100 300 500_700 900

Kairauspisteitä, 500-sarja, nykyiseen kiinteistöjakoon nähden voi kohdistaa tämän kuvan avulla.


Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti, puh. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Lohjan kaupungin Pappilankorven uuden alueen teollisuustontit.

Pappilankorven uusi alue

 

Aiheeseen liittyvää: