Strategia ja talous

Kaupunkistrategia 2023–2030

Lohjan uusi kaupunkistrategia on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.12.2022. Strategian laadinnan lähtökohtana oli työstää Lohjan voimassa olevaa strategiaa tiiviiksi kokonaisuudeksi tukemaan Lohjan kaupungin kestävää kasvua ja kehittämistä.

Uusi strategia sisältää kaupungin yhteiset strategiset tavoitteet, joihin toimialat/tulosalueet pohjaavat omat konkreettiset tavoitteensa. Näistä tavoitteista puolestaan johdetaan vuosittain talousarvion toiminnalliset tavoitteet.

Strategian kanssa tiiviisti yhdessä kulkeva strategian toimenpidesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa maaliskuussa 2023. Strategian valmisteluun osallistettiin kaupungin johdon ja luottamushenkilöiden lisäksi myös henkilökunta sekä kuntalaiset ja muut sidosryhmät.

Tutustu Lohjan uuteen kaupunkistrategiaan ja toimenpidesuunnitelmaan:

Lohjan kaupunkistrategia 2023-2030

Toimenpidesuunnitelma

Lohjan konserniohjeet

Lohjan hyvinvointisuunnitelmat ja liikuntaohjelma

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2023-2025

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2019-2022

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Lohjan Liikuntaohjelma 2025

HINKU 2.0 toimenpideohjema
Hinku 2.0 -toimenpideohjelma linjaa Lohjan kaupungin ilmastotyötä vuoteen 2025. Hinku 2.0 -toimenpideohjelmassa määriteltyjen painopisteiden avulla nostetaan esiin sektoreita, joilla on suuri potentiaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.


Talous

Tiedolla johtaminen talouden seurannan työvälineenä

Osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa Valtiovarainministeriö on tukenut hankkeita, joilla edistetään julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä. Lohjan kaupungin Tiedolla johtaminen ja datan työllistäminen -hanke oli Valtiovarainministeriön avustama hanke. Hanke sai Valtionvarainministeriöltä avustusta n. 285 000 € ja hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset olivat n. 335 000 €. Tiedolla johtaminen ja datan työllistäminen -hanke käynnistyi loppuvuonna 2019 ja päättyi marraskuun 2021 lopussa.

Hankkeen tarkoitus oli tehostaa kaupungin verotulojen käyttöä ja mahdollistaa aikaisempaa parempien palveluiden tuottaminen kuntalaisille. Hankkeelle asetettu päätavoite oli löytää ratkaisu erityyppisien kustannustietojen yhdistelemiseen niin, että saadaan olemassa olevista tietovarannoista synnytettyä suurempi kokonaisuus. Tavoitteeseen pyrittiin pääsemään kehittämällä uusia teknologisia työkaluja ja raportteja, jotka yhdistävät dataa useammasta eri lähteestä. Uusien työkalujen ja raporttien myötä kaupungin digitalisuuden aste nousee, kun järjestelmistä saatava data on keskenään yhdistettävää.

Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Hankkeen aikana kehitetyt raportit ja työkalut yhdistävät pääsääntöisesti automaattisesti taikka puoliautomaattisesti dataa eri lähdejärjestelmistä ja kokoavat tietoa yhteen uudella tavalla. Tehdyt integraatiot ja automaattiset päivitykset ovat lisänneet merkittävästi digitalisaatiota Lohjan kaupungin raportoinnissa. Hankkeen tuotoksia ovat tuotekustannusraportti, HR-raportti, kooste talouden raporteista, Hinku- ja KeKe -raportti, palveluiden järjestämissuunnitelmatyökalu sekä uusi integraatioyhteys sopimushallintaohjelman ja taloushallintaohjelman välillä.

Uudet raportit ja työkalut tarjoavat kunnan päättäjille aikaisempaa tarkempaa, ajantasaisempaa ja palvelukohtaisesti jäsennetympää dataa päätöksenteon tueksi. Uudet raportit ja työkalut tukevat myös esihenkilöiden työtä ja yksikön johtamista, kun raporttien avulla on aikaisempaa helpompi seurata yksikön suoritteita, taloutta sekä HR-tietoja. Valmisraportit nopeuttavat sekä helpottavat työntekijöiden valmistelu- sekä esittelyaineistojen koontia ja toivottavasti vähentävät väärinymmärryksien sekä uudelleen valmisteluun lähetettävien asioiden määrää.

Hankkeen virallisen päättymisen jälkeen jatketaan kehitettyjen raporttien ja työkalujen jalkauttamista eri organisaatiotasoille. Raportteja ja työkaluja myös jatkokehitetään, jotta ne pysyvät mukana muuttuvassa työympäristössä ja vastaavat jatkossakin päättäjien, esihenkilöiden sekä työntekijöiden tarpeisiin. Ennakoiva budjetointi sekä järjestelmien välinen kommunikaatio sekä yhdistettävyys ovat esimerkkejä tulevaisuuden jatkokehitysmahdollisuuksista.

Tiedolla johtaminen talouden seurannan työvälineenä  (linkki hankkeen loppuraporttiin)

Viimeisin talousarvio

Viimeisin tilinpäätösTalousarviot

(valmistuvat joulu-tammikuussa)

Tilinpäätökset

(valmistuvat touko-kesäkuussa)
Talousarvio 2024
Talousarvio 2023
Talousarvio 2022Tilinpäätös 2022
Talousarvio 2021Tilinpäätös 2021
Talousarvio 2020Tilinpäätös 2020
Talousarvio 2019Tilinpäätös 2019
Talousarvio 2018Tilinpäätös 2018
Talousarvio 2017Tilinpäätös 2017
Talousarvio 2016Tilinpäätös 2016
Talousarvio 2015Tilinpäätös 2015
Talousarvio 2014Tilinpäätös 2014
Talousarvio 2013Tilinpäätös 2013
Talousarvio 2012Tilinpäätös 2012
Talousarvio 2011Tilinpäätös 2011
Talousarvio 2010Tilinpäätös 2010
Talousarvio 2009Tilinpäätös 2009
Talousarvio 2008Tilinpäätös 2008
Talousarvio 2007Tilinpäätös 2007
Talousarvio 2006Tilinpäätös 2006

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset vuodelta 2022, 2021, 2020 ja 2019

Katso tästä Lohjan budjettivideosta minne veroeurosi kohdentuvat

Talouspalvelut
Talousjohtaja, Raija Lindroos
raija.lindroos@lohja.fi

 

Aiheeseen liittyvää: