Maanhankinta ja maapoliittinen ohjelma

Maanhankinta ja maapoliittinen ohjelma ja niiden periaatteet Lohjan kaupungilla koskien raakamaata sekä katu- ja puistoalueita

Maanhankinta ja maapoliittinen ohjelma

Maanhankinta

Kaupunki pyrkii harjoittamaan aktiivista maapolitiikkaa, jolla turvataan riittävä raakamaavaranto kaavoitettavaksi eri tarkoituksiin. Nykyisillä asemakaava-alueilla maanhankinta kohdistuu ensisijaisesti katu- ja puistoalueisiin. Maanhankinta ja maapoliittinen ohjelma ja niiden periaatteet Lohjan kaupungilla

Entisellä rakennuskaava-alueella rakennuskaavateiden käyttöönotto on tapahtunut haltuunottomenettelyllä. Maankäyttö- ja rakennuslain 218.4 §:n perusteella haltuunotetut ja korvatut rakennuskaavatiealueet siirtyivät kaupungin omistukseen 1.1.2000.

Asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuten kadut ja puistot muodostetaan yleisiksi alueiksi yleisen alueen lohkomistoimituksella. Jos toimitus koskee sellaista maa-aluetta, jota kaupunki ei ennestään omista ja joka on ensimmäisessä asemakaavassa osoitettu kaduksi, siirtyy maa-alue toimituksessa kaupungin omistukseen. Jos toimitus koskee muuta asemakaavassa yleiseksi osoitettua aluetta, on kaupungin hankittava alue ensin omistukseensa.

Maanhankinta-asioiden valmistelu:

Raakamaa:
kaupungingeodeetti Rita Pihlaja puh. 040 686 7429
vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange puh. 044 374 3599

Katu- ja puistoalueet:
maanmittausinsinööri / vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange puh. 044 374 3599
tonttipalveluinsinööri Erika Tatti puh. 044 369 4460

Kauppakirjojen ja sopimusten allekirjoitukset:
kiinteistökoordinaattori Antti Weiland puh. 044 369 4403

Yleisesti: etunimi.sukunimi@lohja.fi

a

Maapoliittinen ohjelma

Uusi maapoliittinen ohjelma 1.1.2023 alkaen. Käytännössä ainut muutos on se, että 1.1.2023 alkaen vireille tulleissa asemakaavoissa ja asemakaavanmuutoksissa ei enää huomioida rakennusten purkukustannuksia eikä maaperän puhdistuskustannuksia eikä vastaavia maankäyttösopimuskorvausta vähentävänä tekijänä (kohta 4. sivulla 9). Tähän liittyvästä kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.12.2022 § 158 on tehty valitus hallinto-oikeuteen, joten  uusi maapoliittinen ohjelma ei ole voimassa. [päivitys 31.1.2023]

*** Maanhankinta ja maapoliittinen ohjelma

Vanha maapoliittinen ohjelma on voimassa asemakaavoille ja asemakaavanmuutoksille, jotka ovat tulleet vireille viimeistään 31.12.2022. Käytännön ero on purettavien rakennusten purkamiskustannusten ja maaperän puhdistuskustannusten, mikäli tarve tulee maankäytön muutoksesta, huomiointi maankäyttösopimuskorvausta vähentävänä tekijänä. Tämä on edelleen voimassa oleva maapoliittinen ohjelma [päivitys 31.1.2023].

Maanhankinta ja maapoliittinen ohjelma

Tonttien ja rakennuspaikkojen myynti ja vuokraus

Asuntotontit ja -rakennuspaikat
Kaupunki myy ja vuokraa asemakaava-alueelta kerros-, rivitalo- ja omakotitontteja ja -rakennuspaikkoja. Kaupunginvaltuusto päättää niiden myyntihinnat, jotka ovat samalla maanvuokrauksen (5 %) pääoma-arvot. Kerros- ja rivitalotonttien ja -rakennuspaikkojen myynneistä ja vuokrauksista päättää kaupunkikehityslautakunta. Omakotitonttien ja -rakennuspaikkojen myynneistä ja vuokrauksista päättää viranhaltija.

Liike- ja teollisuustontit ja -rakennuspaikat
Kaupunki myy ja vuokraa asemakaava-alueelta liike- ja teollisuustontteja ja -rakennuspaikkoja. Kaupunginvaltuusto päättää niiden myyntihinnat, jotka ovat samalla maanvuokrauksen (5 %) pääoma-arvot. Liike- ja teollisuustonttien ja -rakennuspaikkojen myynneistä ja vuokrauksista päättää kaupunkikehityslautakunta, yli 200 000 €, tai viranhaltija 200 000 € ja alle.

Tonttien ja rakennuspaikkojen luovutusasioiden valmistelu:
tonttipalveluinsinööri Erika Tatti puh. 044 369 4460 omakotitontit ja -rakennuspaikat
vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange puh. 044 374 3599 muut tontit ja rakennuspaikat

Kauppakirjojen ja maanvuokrasopimusten allekirjoitukset:
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh.044 369 4403

Maanvuokrien laskutus:
kiinteistökoordinaattori Antti Weiland puh. 044 369 4403

 

Yleisesti: etunimi.sukunimi@lohja.fi

Maanhankinta ja maapoliittinen ohjelma

 

Aiheeseen liittyvää: