Maankäytön rakenne 2022-2052

Lohjan kaupungin maankäytön rakennemalli kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä vuosina 2022-2052.


Maankäytön rakenne 2022-2052 visio

Vuonna 2022 valmistunut maankäytön rakennemalli kuvaa Lohjan maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä vuosina 2022-2052. Rakennemallissa tarkastellaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittämistä. Rakennemalli ohjaa myös kaupungin osayleiskaavojen laadintaa.

Rakennemallin yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että kaupunki on saavutettavissa Helsinki-Turku nopean raideyhteyden sekä taajamaliikenteen aseman kautta. Rakennemallin kaikki keskeiset tavoitteet ovat kirjattu rakennemallin tekstiosaan.

Maankäytön rakennemallin selostus sisältää toimintaympäristön analyysin, odotusten ja tavoitteiden kartoituksen, lähtötilannetiedot, vision, maankäytön rakennemallin sekä jatkotoimenpiteet ja seurannan.

Laadinnasta on vastannut kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku ja siihen on aktiivisesti osallistunut kaavoituksen henkilökunnasta koottu työryhmä. Lisäksi työtä on ohjannut kaupungin eri toimintojen edustajista koottu työryhmä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Maankäytön rakennemallin 2022 – 52 15.6.2022 § 74.

Maankäytön rakenne 2022-2052 karttaosa
Maankäytön rakenne 2022-2052 tekstiosa

Selostusosa
Toimintaympäristön muutokset (erillinen osaselostus)
Odotukset ja tavoitteet (erillinen osaselostus) 
Lähtötilanne (erillinen osaselostus)

Lohjan ekologinen verkosto – selvitys
Lohjan ekologinen verkosto – karttaliite


Maankäytön rakenne 2013-2037

Lohjan kasvustrategian vision mukaan Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä ja sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. Maankäytön rakenne tukee kasvustrategian kärkihankkeita, jotka ovat:

1) Kasvava Lohja – taajamarata Lohjalle
2) Tasapainoinen talous
3) Hyvät peruspalvelut
4) Laadukas ympäristö
5) Toimiva tietoyhteiskunta

Maankäytön rakennemalli karttapalvelussa

Rakennemalli perustuu maankäytön vyöhykkeisiin, joita ovat:
Lohjan keskusta – Nauhataajama – Nauhataajaman alakeskus – Nauhataajaman lievealue
Palvelutaajama – Palvelutaajaman läheinen maaseutu
KehäV Yrityslohja – E18 Yrityslohja – Yrityslohja
Sininen Lohja – Sininen kylä
Vapaa-ajan Lohja – Metsälohja – Maaseutulohja – Maaseutukylä – Taajaman läheinen kylä

Kullekin vyöhykkeelle on esitetty: suositeltava maankäyttö, suunnittelun reunaehdot, ohjauskeinot ja alueen kehityksestä kertovat mittarit. Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli on laadittu Lohjan kaupungin kaavoituksessa. Kyseessä on hyvin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka pohjautuu Lohjan kasvustrategian 2013-2015 yhteydessä maankäyttöön liitettyihin painotuksiin ja tavoitteisiin.

Kaupunginvaltuuston päätös 14.5.2014
Maankäytön rakenne 2013-2037
Maankäytön rakenne 2013-2037_A3
Maankäytön selvitykset (merkkien selitykset)
Kolmen vaihtoehdon vaikutusten arviointi 24.1.2014


Seuranta

Maankäytön rakennemallin 2013-2037 toteutumista seurataan. Kaupunkisuunnittelulautakunta on merkinnyt tiedoksi maankäytön rakennemallin seurannan, joka on päivätty 4.5.2016.

Maankäytön rakennemallin 2013-2037 seurantaa on toteutettu väestönkehityksen ja vakituista uutta asumista koskevien suunnittelutarveratkaisujen tarkastelun osalta. Alueittaisen tiedon koonnissa on hyödynnetty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR/Suomen ympäristökeskus) tietoja vuosilta 2012-2014 sekä kaupungin lupatietoja.

Maankäytön rakennemalli 2013-2037 seurantaraportti 4.5.2016

 

Aiheeseen liittyvää: