Tulevaisuustarkastelu ja Maankäytön rakenne

Lohjan kaupungin maankäytön rakennemalli on laadittu vuonna 2014, ja se kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosina 2013 - 2037.


Tulevaisuustarkastelu

Kaupunki on käynnistänyt strategisen Lohjan tulevaisuustarkastelun, jossa tarkastellaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittymistä vuoteen 2050 saakka. Tämän työn perusteella uudistetaan myös maankäytön rakennemalli vuosille 2020-2050.

Tulevaisuustarkastelun asukaskyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kyselyssä selvitettiin asukkaiden tulevaisuuden tarpeita ja toiveita aina vuoteen 2050 asti sekä asukkaiden haluja säilytettävistä asioista Lohjalla. 395 saatua vastausta hyödynnettiin päivitettävän maankäytön rakennemallin laadinnassa. Kysely toteutettiin 19.2.-12.3.2021.

Asukaskyselyssä tulevaisuuden osalta tärkeimmiksi nousivat palvelujen saavutettavuus koko Lohjalla, joukkoliikenne, rannat yleisesti ja Lohjanjärvi sekä lapset ja nuoret heille suunnattuine palveluineen. Lohjalla halutaan säilyttää erityisesti järvet ja rannat turvaten niiden virkistykselliset ja luonnonläheiset ominaisuudet, kattava ja laaja kouluverkko, liikuntapalvelut yleisesti ja ulkoilureitit, luonto sekä kylät ja maaseutu. Alueista korostuivat, mitä tulee säilyttämiseen ja tulevaisuuteen, etenkin Aurlahti, keskusta, Lohjanharju, Pusula ja Porla.

Tulevaisuustarkastelun laadinta on käynnissä ja maankäytön rakennemallin ehdotus valmis. Laadinnasta on vastannut kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku sekä kaavoituksen henkilökunnasta koottu työryhmä. Lisäksi työtä ohjaa kaupungin eri toimintojen edustajista koottu työryhmä.

Maankäyön rakennemallin ehdotus liitteineen, mikä hyväksyttiin lautakunnassa 9.3.2022, on luettavissa täältä. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää Maankäytön rakenne 2022 – 52 päivitetyn maankäytön rakennemallin  kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

 


Maankäytön rakenne 2013-2037

Lohjan kasvustrategian vision mukaan Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä ja sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. Maankäytön rakenne tukee kasvustrategian kärkihankkeita, jotka ovat:

1) Kasvava Lohja – taajamarata Lohjalle
2) Tasapainoinen talous
3) Hyvät peruspalvelut
4) Laadukas ympäristö
5) Toimiva tietoyhteiskunta

Maankäytön rakennemalli karttapalvelussa

Rakennemalli perustuu maankäytön vyöhykkeisiin, joita ovat:
Lohjan keskusta – Nauhataajama – Nauhataajaman alakeskus – Nauhataajaman lievealue
Palvelutaajama – Palvelutaajaman läheinen maaseutu
KehäV Yrityslohja – E18 Yrityslohja – Yrityslohja
Sininen Lohja – Sininen kylä
Vapaa-ajan Lohja – Metsälohja – Maaseutulohja – Maaseutukylä – Taajaman läheinen kylä

Kullekin vyöhykkeelle on esitetty: suositeltava maankäyttö, suunnittelun reunaehdot, ohjauskeinot ja alueen kehityksestä kertovat mittarit. Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli on laadittu Lohjan kaupungin kaavoituksessa. Kyseessä on hyvin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka pohjautuu Lohjan kasvustrategian 2013-2015 yhteydessä maankäyttöön liitettyihin painotuksiin ja tavoitteisiin.

Kaupunginvaltuuston päätös 14.5.2014
Maankäytön rakenne 2013-2037
Maankäytön rakenne 2013-2037_A3
Maankäytön selvitykset (merkkien selitykset)
Kolmen vaihtoehdon vaikutusten arviointi 24.1.2014


Seuranta

Maankäytön rakennemallin 2013-2037 toteutumista seurataan. Kaupunkisuunnittelulautakunta on merkinnyt tiedoksi maankäytön rakennemallin seurannan, joka on päivätty 4.5.2016.

Maankäytön rakennemallin 2013-2037 seurantaa on toteutettu väestönkehityksen ja vakituista uutta asumista koskevien suunnittelutarveratkaisujen tarkastelun osalta. Alueittaisen tiedon koonnissa on hyödynnetty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR/Suomen ympäristökeskus) tietoja vuosilta 2012-2014 sekä kaupungin lupatietoja.

Maankäytön rakennemalli 2013-2037 seurantaraportti 4.5.2016