Tulevaisuustarkastelu Maankäytön rakenne

Lohjan kaupungin maankäytön rakennemalli on laadittu vuonna 2014 ja se kuvaa maankäytön tavoitetilaa ja kehitystä Lohjalla vuosina 2013 - 2037.


Kaupunki on käynnistänyt strategisen Lohjan tulevaisuustarkastelun, jossa tarkastellaan maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kehittymistä vuoteen 2050 saakka. Tämän työn perusteella uudistetaan myös maankäytön rakennemalli vuosille 2020- 2050.

Kaavoituspäällikkö: Leena Iso-Markku | leena.iso-markku(at)lohja.fi p. 044-3740144

Tulevaisuustarkastelu

Tulevaisuustarkastelun laadinta on parhaillaan käynnissä. Laadinnasta vastaa kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku sekä kaavoituksen henkilökunnasta koottu työryhmä. Lisäksi työtä ohjaa kaupungin eri toimintojen edustajista koottu työryhmä.

Asukkaille järjestettiin kysely 19.2.-12.3.2021 välisenä aikana. Kyselyllä haluttiin kartoittaa asukkaiden tulevaisuuden näkymiä vuoteen 2050 asti. Kyselyn tulokset tullaan julkaisemaan kesällä 2021.

 


Maankäyttörakenne 2013-2037

Lohjan kasvustrategian vision mukaan Lohja on kaupunki ja maaseutu yhdessä ja sujuvan arjen kaupunki pääkaupungin lähellä. Maankäytön rakenne tukee kasvustrategian kärkihankkeita, jotka ovat:

1) Kasvava Lohja – taajamarata Lohjalle
2) Tasapainoinen talous
3) Hyvät peruspalvelut
4) Laadukas ympäristö
5) Toimiva tietoyhteiskunta

Maankäytön rakennemalli karttapalvelussa

Rakennemalli perustuu maankäytön vyöhykkeisiin, joita ovat:
Lohjan keskusta – Nauhataajama – Nauhataajaman alakeskus – Nauhataajaman lievealue
Palvelutaajama – Palvelutaajaman läheinen maaseutu
KehäV Yrityslohja – E18 Yrityslohja – Yrityslohja
Sininen Lohja – Sininen kylä
Vapaa-ajan Lohja – Metsälohja – Maaseutulohja – Maaseutukylä – Taajaman läheinen kylä

Kullekin vyöhykkeelle on esitetty: suositeltava maankäyttö, suunnittelun reunaehdot, ohjauskeinot ja alueen kehityksestä kertovat mittarit. Maankäytön kehityskuva ja rakennemalli on laadittu Lohjan kaupungin kaavoituksessa. Kyseessä on hyvin yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka pohjautuu Lohjan kasvustrategian 2013-2015 yhteydessä maankäyttöön liitettyihin painotuksiin ja tavoitteisiin.

Kaupunginvaltuuston päätös 14.5.2014
Maankäytön rakenne 2013-2037
Maankäytön rakenne 2013-2037_A3
Maankäytön selvitykset (merkkien selitykset)
Kolmen vaihtoehdon vaikutusten arviointi 24.1.2014


Maankäytön rakennemallin 2013-2037 toteutumista seurataan. Kaupunkisuunnittelulautakunta on merkinnyt tiedoksi maankäytön rakennemallin seurannan, joka on päivätty 4.5.2016.

Maankäytön rakennemallin 2013-2037 seurantaa on toteutettu väestönkehityksen ja vakituista uutta asumista koskevien suunnittelutarveratkaisujen tarkastelun osalta. Alueittaisen tiedon koonnissa on hyödynnetty yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR/Suomen ympäristökeskus) tietoja vuosilta 2012-2014 sekä kaupungin lupatietoja.

Maankäytön rakennemalli 2013-2037 seurantaraportti 4.5.2016