Terveydensuojelu

Terveydensuojelulain mukainen valvonta

Terveydensuojelulain 763/1994 tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä. Lain tavoitteena on myös ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaista ympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojeluun sisältyvät asuntojen sekä päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet. Uimarantoja ja muita uimavesiä sekä talousvettä valvotaan terveydensuojelulain mukaisesti. Terveydensuojelulaki edellyttää lupahakemus- tai ilmoitusmenettelyä, jonka perusteella valvontakohde otetaan valvonnan piiriin.

Ilmoitusvelvollisuus ja olennainen muuttaminen

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus on tehtävä terveydensuojelulain 13 § mukaisesti valvontaviranomaiselle vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös toiminnan olennaista muuttamista ja toimijan vaihtumista. Ilmoituksen tekemättä jättämisestä säädetään rikoslaissa rangaistus (44 luku 2 §). Ilmoituksessa on annettava selvitys harjoitettavan toiminnan laadusta sekä toimitiloista sisältäen mm. pohjapiirustuksen, kalustepiirustuksen ja selostuksen LVI- ratkaisuista. Terveydensuojeluvalvonnan piirissä on hyvin erilaisia toimijoita, joten toiminnanharjoittajaa koskevien lakien ja asetusten tarkistaminen ennen toiminnan aloittamista on aiheellista. Tietoa on saatavilla terveydensuojelulain alaisesta toiminnasta www.valvira.fi.

Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle:

1) majoitustilojen käyttöönotosta;

2) yleisölle avoimen kuntosalin ja muun liikuntatilan, saunan, kylpylän, uimahallin, uimalan ja uimarannan käyttöönotosta;

3) päiväkodin ja lasten ja nuorten kerhon sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta tai korkeakoulutusta antavan oppilaitoksen ja opetuksen järjestämispaikan käyttöönotosta;

4) jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön sekä vastaanottokeskuksen käyttöönotosta;

5) solariumliikkeen, tatuointiliikkeen ja kauneushoitolan sekä muun huoneiston, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä, käyttöönotosta;

6) sellaisen muun huoneiston tai laitoksen käyttöönotosta tai sellaisen toiminnan aloittamisesta, josta voi aiheutua sen käyttäjämäärä tai toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa.

Vastaava ilmoitus on tehtävä myös 1 momentissa mainitun toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Uuden toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnanharjoittajan vaihtumisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Ilmoituksessa on annettava toiminnanharjoittajaa ja toimintaa koskevat sekä toimintaan liittyvien terveyshaittojen arviointia varten tarpeelliset tiedot. Tarkemmat säännökset ilmoituksesta ja siihen liitettävistä selvityksistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Ilmoituslomakkeet

 

Aiheeseen liittyvää: