Yksityistiet

Yksityistiet ovat teitä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään yksimielisin päätöksin.

Uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019

1.1.2019 voimaan tulleen nykyisen yksityistielain myötä kuntien tielautakunnat on lakkautettu 31.12.2019. Yksityisteihin liittyvissä asioissa tiekunnat, tieosakkaat ja muut asianosaiset voivat olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

 • Maaoikeutena toimivalle käräjäoikeudelle (Itä-Uudenmaan käräjäoikeus) tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella,
  – jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia yksityistielain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä,
  – jos päätös on yksityistielain tai tiekunnan sääntöjen vastainen, tai
  – jos päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.
  Käräjäoikeudelta tiekunta saa myös vuosikokouksen lainvoimaisuustodistuksen tiemaksujen ulosottoa varten.
 • Maanmittauslaitos käsittelee kaikki yksityistietoimitusasiat. Näitä ovat tyypillisimmin tieoikeuksiin ja tien käyttöoikeuksiin sekä tien ulottuvuuteen liittyvät asiat.
 • ELY-keskukset käsittelevät kysymykset kunnan kadunpitovelvollisuudesta yksityistiellä, teettämisuhat yksityistietoimituksessa määrätyistä toimenpiteistä sekä voivat oikeuttaa hakijan kutsumaan tiekunnan kokouksen koolle, jos tiekunnan toimielin ei ole sitä tehnyt.
 • Suomen Tieyhdistys antaa yleistä neuvontaa yksityistieasioissa.

Yksityistieavustukset

Lohjan kaupungin palvelutuotantolautakunta on hyväksynyt 19.6.2018 yksityisteiden avustusten jakoperusteet. Perusteissa on vielä mainittu vanhan yksityistielain 95 §.
1.1.2019 voimaan astuneessa uudessa yksityistielaissa kunnan yksityistieavustuksista on määrätty 84 §:ssä.

Yksityistielain 84 §:n mukaan ”Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Avustuksia haetaan Lohjan kaupungin sähköisen avustusjärjestelmän kautta tai vastaavalla kirjallisella lomakkeella.

Vuoden 2024 yksityisteiden avustusten hakeminen

Avustusten hakujärjestelmä on auki 1.2. – 2.5.2024. Sähköiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa internetsivun https://yksityistiet.lohja.fi/ lomakkeella määräaikoihin mennessä. Määräajat ovat höyläysavustukselle 1.4.2024 ja kunnossapito- sekä perusparannusavustushakemuksille 2.5.2024. Tiekunnat voivat täydentää avustushakemustaan määräaikojen loppuun saakka.  Myös mahdolliset kirjallisesti tehdyt hakemukset liitteineen tulee toimittaa yhtenä kappaleena määräaikoihin mennessä.  Palautusosoite Lohjan kaupunki, Kirjaamo, Karstuntie 4, PL 71, 08101. Hakemuslomakkeita saa kaupungintalon neuvonnasta em. osoitteesta.

Linkki avustusperiaatteisiin: Avustusperiaatteet.

Kunnossapitoavustukset maksetaan päätösten mukaisesti tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille.

Perusparannusavustuksen maksatusta haetaan toimittamalla hankkeen kulutositteet viimeistään avustusvuoden joulukuun ensimmäisenä arkipäivänä osoitteeseen: Lohjan kaupungin kirjaamo, PL 71, 08101 LOHJA tai sähköpostilla kirjaamo(a)lohja.fi.

Avustusten tiedustelut

Lohjan yksityisteiden avustusasioissa tiedustelut (esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasanakyselyt): jarip.hakala(a)lohja.fi. Puhelinpäivystys vain maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15-18 numerossa 044 077 7095.

Liikennemerkkisuostumukset

Yksityistielain 25 §:n mukaan ”Tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet.

Tieliikennelain 51 §:n 2 momentin mukaan ”…liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.

Suostumukset liikennemerkin asettamiseksi antaa Lohjalla kaupunkitekniikkapäällikkö Seppo Lötjönen (p. 050 529 9869, seppo.lotjonen(a)lohja.fi). Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet: tiekunnan kokouspäätös, kartta ja perustelut liikennemerkin hakemiselle. Hakemus toimitetaan postitse osoitteeseen: Lohjan kaupungin kirjaamo, PL 71, 08101 LOHJA tai sähköpostilla: kirjaamo(a)lohja.fi.

Tiedot pysyvästä liikenteen ohjauslaitteesta tulee tiekunnan ilmoittaa Väyläviraston vastuulla olevaan kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin.

Kaupunki tieosakkaana

Lohjan kaupungin maaomaisuutta hallinnoi kiinteistötoimi, jonka esimiehenä toimii kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen.

Vuosikokouskutsut Lohjan kaupungille

Vuosikokouskutsut osoitetaan ”Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys”.
Postiosoite: Lohjan kaupunki / Kaupunkikehitys, PL 71, 08101 LOHJA.

Lohjan kaupungin tiekuntamaksujen laskutusosoite:

Paperilaskut: Lohjan kaupunki, PL 706, 00074 CGI
Laskun viite: tiekuntamaksu.

Laskuja ei saa lähettää muun postin kanssa samassa kirjekuoressa. Väärä osoite saattaa hidastaa maksatusta pahimmillaan jopa kuukauden.

Linkit

 • Uusi 1.1.2019 voimaan tullut yksityistielaki (Finlex).
 • Tiekunta toimittaa yhteystietonsa (mm. hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot) Maanmittauslaitokselle.
 • Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen tarvitaan kunnan suostumus (esim. paino- tai nopeusrajoitus, lisäkilpi tai puomi). Tiedot niistä tulee tiekunnan ilmoittaa Väyläviraston vastuulla olevaan kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroadiin.
 • Yksityistien tieyksiköinti: Maanmittauslaitoksen yksiköintiohje.
 • Hyödyllistä tietoa yksityisteistä Suomen Tieyhdistyksen sivustolta.
 

Aiheeseen liittyvää: