Yksityistiet

Yksityistiet ovat teitä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään yksimielisin päätöksin.

Uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019

Uuden lain myötä kuntien tielautakunnat on lakkautettu 31.12.2019. Yksityisteihin liittyvissä asioissa tiekunnat, tieosakkaat ja muut asianosaiset voivat olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

  • Maaoikeutena toimivalle käräjäoikeudelle (Itä-Uudenmaan käräjäoikeus) tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia yksityistielain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä, jos päätös on yksityistielain tai tiekunnan sääntöjen vastainen, tai jos päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta. Käräjäoikeudelta tiekunta saa myös vuosikokouksen lainvoimaisuustodistuksen tiemaksujen ulosottoa varten.
  • Maanmittauslaitos käsittelee kaikki yksityistietoimitusasiat. Näitä ovat tyypillisimmin tieoikeuksiin ja tien käyttöoikeuksiin sekä tien ulottuvuuteen liittyvät asiat.
  • ELY-keskukset käsittelevät kysymykset kunnan kadunpitovelvollisuudesta yksityistiellä, teettämisuhat yksityistietoimituksessa määrätyistä toimenpiteistä sekä voivat oikeuttaa hakijan kutsumaan tiekunnan kokouksen koolle, jos tiekunnan toimielin ei ole sitä tehnyt.
  • Yleistä neuvontaa yksityistieasioissa antaa Suomen tieyhdistys, jolta löytyy myös maksullinen neuvontapuhelin 020034520 arkisin klo 9 – 18.

Yksityistieavustukset

Lohjan kaupungin palvelutuotantolautakunta on hyväksynyt 19.6.2018 yksityisteiden avustusten jakoperusteet. Perusteissa on vielä mainittu vanhan yksityistielain 95 §. 1.1.2019 voimaan astuneessa uudessa yksityistielaissa kunnan yksityistieavustuksista on määrätty 84 §:ssä.

Yksityistielain 84 §:n mukaan ”Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

Avustuksia haetaan Lohjan kaupungin sähköisen avustusjärjestelmän kautta tai vastaavalla kirjallisella lomakkeella.

Vuoden 2023 yksityisteiden avustusten hakeminen

Vuoden 2023 yksityistieavustusten hakuaika on umpeutunut.

Linkki avustusperiaatteisiin: Avustusperiaatteet

Kunnossapitoavustukset maksetaan päätösten mukaisesti tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille.

Perusparannusavustuksen maksatusta haetaan toimittamalla hankkeen kulutositteet viimeistään avustusvuoden joulukuun ensimmäisenä arkipäivänä osoitteeseen
Lohjan kaupungin kirjaamo
PL 71
08101 LOHJA
tai sähköpostilla kirjaamo@lohja.fi

Lohjan yksityisteiden avustusasioissa tiedustelut (esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasanakyselyt)
jarip.hakala(a)lohja.fi.
Puhelinpäivystys vain maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15:00 – 18:00, p. 044 077 7095.

Liikennemerkkisuostumukset

Yksityistielain 25§:n mukaan ”tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet.”

Tieliikennelain 51§2mom mukaan ”… liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.”

Suostumukset liikennemerkin asettamiseksi antaa Lohjalla kaupunkitekniikkapäällikkö. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet: tiekunnan kokouspäätös, kartta ja perustelut liikennemerkin hakemiselle. Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Lohjan kaupungin kirjaamo
PL 71
08101 LOHJA

tai sähköpostilla kirjaamo@lohja.fi

Kaupunki tieosakkaana

Lohjan kaupungin maaomaisuutta hallinnoi kiinteistötoimi, jonka esimiehenä toimii kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen.

Vuosikokouskutsut Lohjan kaupungille
Vuosikokouskutsut osoitetaan ”Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys”.

Postiosoite:
Lohjan kaupunki
Kaupunkikehitys
PL 71
08101 LOHJA

Lohjan kaupungin tiekuntamaksujen laskutusosoite:

Paperilaskut:
Lohjan kaupunki
PL 706
00074 CGI
Laskuun viite tiekuntamaksu

Laskuja ei saa lähettää muun postin kanssa samassa kirjekuoressa. Väärä osoite saattaa hidastaa maksatusta pahimmillaan jopa kuukauden.

Linkit

Uusi yksityistielaki löytyy osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560#a560-2018

Maanmittauslaitokselle tiekunta ilmoittaa mm. hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot osoitteeseen:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen, esimerkiksi paino- tai nopeusrajoitukseen, lisäkilpeen tai puomiin tarvitaan kunnan suostumus. Tiedot niistä tiekunnan tulee ilmoittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään osoitteeseen:
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Maanmittauslaitoksen tieyksiköintiohje löytyy sivulta:
https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/lehdet-ja-julkaisut/julkaisut

Hyödyllistä tietoa yksityisteistä:
www.tieyhdistys.fi

 

Aiheeseen liittyvää: