Yksityistiet

Yksityistiet ovat teitä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat ovat voineet järjestäytyä tiekunnaksi, jolloin tienpitoa koskevista asioista päätetään tiekunnan kokouksessa. Jos tiekuntaa ei ole, osakkaat sopivat tienpidosta keskenään.

Uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019

Vuoden 2019 aikana tielautakuntana toimiva Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto käsittelee ainoastaan ennen 1.1.2019 vireille tulleita tapauksia. Yksityisteihin liittyvissä asioissa tiekunnat, tieosakkaat ja muut asianosaiset voivat olla yhteydessä seuraaviin tahoihin:

  • Maaoikeutena toimivalle käräjäoikeudelle tieosakas tai muu asianosainen voi moittia tiekunnan kokouksen tai perustamiskokouksen päätöstä tiekuntaa vastaan ajettavalla kanteella, jos asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia yksityistielain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä, jos päätös on yksityistielain tai tiekunnan sääntöjen vastainen, tai jos päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.
  • Maanmittauslaitos käsittelee kaikki yksityistietoimitusasiat. Näitä ovat tyypillisimmin tieoikeuksiin ja tien käyttöoikeuksiin sekä tien ulottuvuuteen liittyvät asiat.
  • ELY-keskukset käsittelevät kysymykset kunnan kadunpitovelvollisuudesta yksityistiellä, teettämisuhat yksityistietoimituksessa määrätyistä toimenpiteistä sekä voivat oikeuttaa hakijan kutsumaan tiekunnan kokouksen koolle, jos tiekunnan toimielin ei ole sitä tehnyt.

Yksityistieavustukset 1.1.2019 alkaen

Lohjan kaupungin palvelutuotantolautakunta on hyväksynyt 19.6.2018 yksityisteiden avustusten jakoperusteet vuodelle 2019.  Perusteissa on vielä mainittu vanhan yksityistielain 95§. 1.1.2019 voimaan astuneessa uudessa yksityistielaissa kunnan yksityistieavustuksista on määrätty 84§:ssä.

Yksityistielain 84§:n mukaan ”Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

Avustuksia haetaan Lohjan kaupungin sähköisen avustusjärjestelmän kautta tai vastaavalla kirjallisella lomakkeella. Koneellista höyläysavustusta haetaan 31.3.2019 mennessä. Kunnossapito- ja perusparannusavustukset haetaan 2.5.2019 mennessä.

Avustusten hakujärjestelmä on auki 11.2.2019 alkaen. Sähköiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa internetsivun https://kaupunki.lohja.fi/yksityistieavustus/ sähköisellä lomakkeella määräaikoihin mennessä. Määräajat ovat höyläysavustukselle 31.3.2019 ja kunnossapito- sekä perusparannusavustushakemuksille 2.5.2019. Mahdolliset kirjallisesti tehdyt hakemukset liitteineen tulee toimittaa yhtenä kappaleena määräaikoihin mennessä osoitteella Lohjan kaupunki, Kirjaamo, Karstuntie 4, PL 71, 08101. Mikäli tiekunta tarvitsee kirjallista hakulomaketta, sen saa Lohjan kaupungin asiakaspalvelusta osoitteesta Karstuntie 4, Lohja.

Linkki avustusperiaatteisiin: Avustusperiaatteet 2019 Avustusjärjestelmä on suljettu vuoden 2019 osalta. Järjestelmä avataan jälleen helmikuussa 2020.

Lohjan yksityisteiden avustusasioissa tiedustelut jarip.hakala (a) lohja.fi.
Puhelinpäivystys vain maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15:30 – 18:00, p. 044 077 7095.

Liikennemerkkisuostumukset

Yksityistielain 25§:n mukaan ”tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet.”

Tieliikennelain 51§2mom mukaan ”… liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.”

Suostumukset liikennemerkin asettamiseksi antaa Lohjalla kaupunkitekniikkapäällikkö. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat liitteet: tiekunnan kokouspäätös, kartta ja perustelut liikennemerkin hakemiselle. Hakemus toimitetaan osoitteeseen:

Lohjan kaupungin kirjaamo
PL 71
08101 LOHJA

tai sähköpostilla kirjaamo@lohja.fi

Kaupunki tieosakkaana

Lohjan kaupungin maaomaisuutta hallinnoi kiinteistötoimi, jonka esimiehenä toimii kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen.

Vuosikokouskutsut Lohjan kaupungille
Vuosikokouskutsut osoitetaan ”Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys”.

Postiosoite:
Lohjan kaupunki
Kaupunkikehitys
PL 71
08101 LOHJA

Lohjan kaupungin tiekuntamaksujen laskutusosoite:

Paperilaskut:
Lohjan kaupunki
PL 706
00074 CGI
Laskuun viite tiekuntamaksu

Laskuja ei saa lähettää muun postin kanssa mm. tiekuntakortin kanssa samassa kirjekuoressa. Väärä osoite saattaa hidastaa maksatusta pahimmillaan jopa kuukauden.

Linkit

Uusi yksityistielaki löytyy osoitteesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180560

Maanmittauslaitokselle tiekunta ilmoittaa mm. hoitokunnan puheenjohtajan tai toimitsijamiehen yhteystiedot osoitteeseen:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen, esimerkiksi paino- tai nopeusrajoitukseen, lisäkilpeen tai puomiin tarvitaan kunnan suostumus. Tiedot niistä tiekunta toimittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään osoitteeseen: https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.XD2UEFwzaUl

Maanmittauslaitoksen tieyksiköintiohje löytyy sivulta:
https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/lehdet-ja-julkaisut/julkaisut

Hyödyllistä tietoa yksityisteistä:
www.tieyhdistys.fi