Valoisat harjumetsät

Harjukasvillisuus vaatii menestyäkseen runsaasti valoa, joten harjumetsien hoidolla pyritään harvaan puustoon ja avoimuuteen.


Harjukasvillisuuden menestymisen kannalta runsas valo on tärkeää. Niinpä harjumetsän puuston pitää olla harvaa. Kasvillisuutta ei saa päästää sulkeutumaan liiaksi, sillä paisterinteiden lajisto on erityisen runsaasti valoa vaativaa ja kilpailukyvyltään heikkoa. Harjukasvit vaativat menestyäkseen aukkoisia, mäntyvaltaisia valorinteitä. Tiheä puusto, jossa kuusen (Picea abies) osuus lisääntyy, on uhka harjukasvillisuudelle.

Ennen harjumetsien kulot olivat yleisiä ja harjukasveilla oli nykyistä runsaammin avointa, valoisaa kasvutilaa. Kun kuloja ei enää juuri ole, kasvillisuus on paikoin sulkeutunut ja harjukasvien menestyminen vaikeutunut. Voimakkaasti varjostavalla kuusella on haitallinen vaikutus harjukasvillisuuteen ja koko paisterinteen eliöyhteisöön. Kuuselle huonosti sopivilla kasvupaikoilla on kuusia vähennettävä hakkuilla, jotta luonteenomainen harjujen paisterinnekasvillisuus saadaan säilymään.

Liialliset hakkuutähteet sekä hakkuun jälkeinen tiheä taimikkovaihe ovat harjukasveille vahingollisia. Tällöin tulee pitää huolta siitä, että taimikko on tarpeeksi harvaa, niin että kenttäkerros saa runsaasti valoa. Puistomainen metsänhoito, jossa puusto pidetään riittävän harvana ja valoisana on harjukasvillisuudelle suositeltavinta.

Mänty (Pinus sylvestris) on pitkäikäinen puulaji, joten vanhoja mäntyjä suositellaan jätettäviksi pysyvästi hakkuun ulkopuolelle. Vanhoilla männyillä onkin metsää ja maisemakuvaa rikastuttava vaikutus.

Vaikka Lohjanharju on maastonsa ja maisemansa puolesta myös virkistyskäyttöön hyvin soveltuvaa, on virkistyskäytöstä sille omat haittansa. Harjukasvit suosivat jonkin verran rikkoutunutta maanpintaa, mutta ne eivät kestä kasvupaikkansa liiallista kulumista. Eräin paikoin on havaittavissa liiallisen kulutuksen kielteisiä vaikutuksia paisterinteillä. Tällöin liikkuminen on syytä pyrkiä kanavoimaan poluille, jotka johdetaan ohi arimpien paisterinteiden.

Teksti: Tuija Sohlberg

Harjumetsää Lohjanharjulla.
Lohjanharju. Kuva Lohjan ympäristönsuojelu.
 

Aiheeseen liittyvää: