Porlan suunnittelu

Sivua päivitetään.


Kaava on tullut voimaan

Kuva: Iris Jägel-Balcan

Porla-työpaja

Lohjan ympäristötoimen kaavoitus järjesti Porla-työpajan 14.4.2015 klo 18 Lohjan Yhteislyseon lukion ruokasalissa. Työpajassa pohdittiin mm. alueella liikkumista, sen valaistusta ja hoitoa, sekä alueen kulttuurihistorian vaalimista, virkistyskäyttöä ja kalankasvatuksen jatkamista. Tilaisuudessa esiteltiin myös Faunatica Oy:n laatima luontoselvitys sekä sen perusteella laadittuja uusia alustavia luonnoksia.

Materiaalin varaamiseksi työpajaan pyydettiin ilmoittautumaan ennakolta.

Työpaja toteutettiin ryhmätyöskentelynä. Työpajaan osallistui 35 henkilöä, jotka jaettiin kuudeksi ryhmäksi. Keskustelujen tuloksena ryhmien näkemykset koottiin A1-ryhmätyöpapereille. Työpajan tuloksista on laadittu yhteenveto, johon voit tutustua Lohjan kaavoituksessa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.6.2015 kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireilletulosta.


Kuva: Iris Jägel-Balcan

Porlan luontoselvitys

Suunnitteluvarauksen puitteissa Porlan alueelle on tehty selvityksiä ja alustavia maankäyttövaihtoehtoja. Kaavaprosessin on tarkoitus alkaa keväällä 2015. Faunatica Oy on tehnyt Porlan alueen luontoselvityksen vuoden 2014 aikana ja selvitys valmistui helmikuussa 2015.

Tiedote 13.3.2015

Luontoselvitys, Faunatica Oy


Lohjan keskustan rantakyselyn tulokset

Aurlahden ranta-alueen ja Porlan kehittämisestä järjestettiin myös nettikysely alkuvuodesta 2014. Tulokseksi saatiin ennätykselliset 591 vastausta.

Rantakysely 29.8.2014


Koululaisten ideointi

Lohjan koululaiset ovat ideoineet kevään 2014 aikana alueen eri käyttömahdollisuuksia ja suunnittelijat ovat poimineet oppilastöistä ajatuksia, joita hyödynnetään projektissa.

Palkitut oppilastyöt


Porlan alustavat idealuonnokset

Arkkkitehtitoimisto Serum laati alustavia maankäyttöluonnoksia, jotka olivat nähtävillä 12.-31.5.2014.

Maisema-analyysi

Maankäyttöluonnokset


Kuva: Iris Jägel-Balcan

Muut selvitykset


Porlan pohjavesiselvitys 22.2.2016
Porlan luontopuisto -luonnossuunnitelma. Pro Porla ry:n puistoryhmä, 2015
Porlan alueen maisematarkastelu. Serum architects Ltd, 2014
Lohjan keskustan rantakyselyn tuloksia, 2014
Harjun ja rannan välisten reittien kehittäminen. Backman, K; Juurinen, I. 2012
Lohjan kaupunki taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys. Kaisa Långström ja Riikka Rossi, 2011
Uudenmaan Järvikeskus vetovoimaisena ryhmämatkailukohteena? Pauliina Jurvanen, Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2010
Järvikeskus Porla. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry julkaisu 204/2010
Uudenmaan järvikeskus / Uusimaa Lake Centre. Diplomityö Prittinen Jari, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta 2009.

Porlan maankäytön suunnittelun vaiheita. Katariina Haigh, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus.2009
Lohjan rantaraitti – Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi. Anna Levonmaa, Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus. 2008.
Lohjan keskustan kaupunkikuvaselvitys 2008. Asta Björklund Risto Iivonen Arkkitehdit Oy

Lohja – turvallinen järvenrantakaupunki. Taajamaosayleiskaavan tavoitteet. Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus. 2008. TOYK
Keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Katariina Haigh, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus. 2008
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo. Katariina Ockenström, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo, 2007
Lohjan vihreä selkäranka – Viher- ja virkistysaluejärjestelmä taajamaosayleiskaavaa varten. Diplomityö Elina Tirkkonen Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma 2007.

Lohjan Porlan lehdon hoitosuunnitelma. Käsikirjoitus. Luonto ja ympäristötutkimus Envibio Oy, 2004
Rakennettavuusselvitys K403. Insinööritoimisto H.Linna OY, 2000

Porlan kalanviljelyaltaiden vesikasvillisuuskartoitus – seuranta – tutkimus. Tuija Sohlberg,1996
Porla – Suomen kalanviljelyn ja limnologian kunniakasta historiaa. Markku Kaukoranta ja Teuvo Järvenpää, Kirkhakkinen 1/05.1995. http://proporla.fi/porlan-historia/
Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Komiteanmietintö 1988:16. Lehtojensuojelutyöryhmä Ympäristöministeriö, 1988 https://www.finna.fi/Record/jykdok.79615

Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen arvokkaat kasvillisuuskohteet ja uhanalaiset lajit. Juha Pykälä, Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto, 1987
Porlan Kalanviljelylaitos 1916-1928. Hugo Lagus, 1930 


Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet Porlan-Myllylammen alueella ja niiden huomioonottaminen kaavoitus- ja rakennushankkeissa. Anna-Liisa Kivimäki. revisio 1.12.2009. http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan rakentamisen reunaehtoja. Katariina Haigh, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus. 2009.http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan puita ja pensaita. Teuvo Järvenpää 2009.http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan perhepuiston yleissuunnitelma. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 2010 http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan alueen rakennusten suojelu. Eero Ahtela, Lohjan Museo. 2009. http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan alueen rakennusten ja allasalueen kuntoarvio sekä näkemys korjaustarpeista. Raimo Liitsola, 2009.http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan kalanviljelyslaitoksen rakennuskanta. Pekka Ilmarinen 2009.
http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan kalanviljelylaitoksen lammikkoalueen kuntotarkastus ja vesitys. Pekka Ilmarinen
2009.
http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Kalanviljelytoiminnan tulevaisuus Porlassa. Pekka Ilmarinen 2009.
http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Kala-allassuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy, 2009.
http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Lohjanhärvi & Karjaanjoen vesistö – Mahdollisuuksien keidas pääkaupunkiseudun tuntumassa.
Ulla-Maija Hyytiäinen, 2008 http://porla.fi/fi/jarvikeskus-hanke

 

Aiheeseen liittyvää: