Vesiensuojelu

Vesiensuojelu on tärkeässä asemassa laajojen pohjavesialueiden ja lukuisten järvien Lohjalla.


Mereen laskevien jokien korkeita ravinnekuormia pienentämällä saavutetaan merkittäviä hyötyjä koko Itämeren kannalta. Latvavesien kunnostamisesta lähtevä Itämeren suojelu tarkoittaa tehokasta valuma-alueiden kunnostamista, jonka tuloksena rannikkovedet puhdistuvat – joki ja merenlahti kerrallaan.

Kunnostustyössä onnistuminen edellyttää vahvaa yhteistoimintaa alueen kuntien ja eri toimijoiden kesken. Länsi-Uudellamaalla tehty alueellinen yhteistyö ja vahva suojeluosaaminen on malliesimerkki. Länsi-Uudenmaan alueella on tehty jo pitkään ja menestyksekkäästi valuma-alueen vesistöjen suojelua, ja alueella on vahva paikallinen tuki tälle työlle. Länsi-Uudenmaan kunnilla on yhdessä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) kanssa toteutettu ja käynnissä useita kunnostushankkeita, joiden tavoitteena on turvata puhtaat, elinvoimaiset lähivesistöt paikallisten asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten tarpeisiin. Yhteisiin vesiensuojelu- ja kunnostustoimiin panostetaan tällä hetkellä vuosittain yli miljoona euroa omarahoituksena. Omarahoitusta vastaan haetaan eri rahoituslähteistä vastarahoitusta. Yhteisten kunnostustoimien rahoitus on pääosin koottu pitkäjänteisillä vesistövisioiden rahoitussopimuksilla. Rahoittajina ovat mukana myös alueen yritykset, kalatalousalueet ja paikalliset yhdistykset. Tämän lisäksi kunnat panostavat itse vesiensuojeluun sekä hankkeiden kautta että muulla tavoin.

Länsi-Uudenmaan kunnat Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti, haluavat yhdessä edistää Itämeren hyvää tilaa ja luonnon monimuotoisuutta.
Länsi-Uusimaa Itämeren valuma-alueen vesiensuojelun etujoukoissa – LUVY

Ympäristönsuojelu valvoo vesilain ja vesihuoltolain noudattamista sekä vesiensuojelua. Ympäristönsuojelu tarkkailee lupavelvollisten laitosten ja toimintojen vesistövaikutuksia, ratkoo ojituksiin ja jätevesien johtamiseen liittyviä riita- ja hakemusasioita sekä käsittelee vapautushakemukset.


Lohjanjärven yhteistarkkailu

Lohjanjärven alueen yhteistarkkailu perustuu pistemäisten jätevesikuormittajien ympäristölupavelvoitteisiin. Tällaisia kuormittajia ovat Lohjan kaupungin kaksi jätevedenpuhdistamoa (Pitkäniemi ja Peltoniemi), Sappi Kirkniemen paperitehdas. Lohjan ympäristönsuojelu on mukana yhteistarkkailussa, koska kunnalla on velvollisuus seurata ympäristönsä tilaa.

Lohjan pintavesien tila

Lohjan järvien ja jokien tilasta voi etsiä tietoa vesientila.fi-sivustolta, jonne kootaan olemassa olevaa tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä. Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry ylläpitää sivustoa ja kehittää sitä yhteistyössä alueen ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Sivuilta voi etsiä tietoa kunnittain tai vesistön nimen perusteella.

Ajankohtaisen levätilanteen voi katsoa Järvi-meriwikistä, jonne kerätään sekä valtakunnallisen leväseurannan että kansalaisten havaintoja. Suomen ympäristökeskuksen muita vesitilannetietoja ja ennusteita (esimerkiksi vedenkorkeus, sadanta, jään paksuus) voi seurata ymparisto.fi-verkkopalvelussa (Vesitilanne ja ennusteet). Lisäksi automaattiset tulvavaroitukset sekä ennusteet järvien ja jokien vedenkorkeudesta ovat katsottavissa Tulvakeskuksen karttapalvelussa (Vesistöennusteet ja tulvavaroitukset).

Lisätietoa vesistöjen tilasta, rehevöitymisestä ja suojelusta:

Lohjan pohjavesien suojelu

Lohjan pohjavesi on hyvälaatuista, mutta pohjavesialueilla on paljon riskitekijöitä. Viime vuosina on sattunut useita paikallisia öljy- ja kemikaalivahinkoja. Tämän johdosta pohjavesialueilla on tehostettu varotoimia ja pohjavedenottamoille on laadittu suojelusuunnitelmia. Lue lisää Pohjavesien suojelu -sivulta.

Lisätiedot

Jarkko Koskela
ympäristöpäällikkö
jarkko.koskela(a)lohja.fi
Puh. 044 369 4416

 

Aiheeseen liittyvää: