Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava

Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava


Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava-alue sijoittuu E18 -moottoritien Lempolan liittymän pohjoispuolelle. Alueeseen sisältyvät Saukkolan-, Mynterlän- ja Lehmijärventeiden eteläosat, Vaanilanlahti sekä Lehmijärven eteläosa.

Yleiskaavoittaja: Kaisa Leppikangas | kaisa.leppikangas(at)lohja.fi | p. 044-374 4419
Yleiskaavasuunnittelija: Tiitus Kuisma | tiitus.kuisma(at)lohja.fi | p. 044-374 0148


Voimaantulo

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 3.2.2023 hylännyt valitukset kaupunginvaltuuston 17.8.2022 § 88 tekemästä Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä. Helsingin hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä ei ole valitettu tai haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava tulee voimaan kuulutuksella 22.3.2023 niiltä osin, joihin Helsingin hallinto-oikeuteen tehty valitus kohdistui.

Niiltä osin, joihin valitus ei kohdistunut, kaava on tullut voimaan kuulutuksella 30.11.2022.

Kaava-alueelle asetettu maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto kumoutuu 22.3.2023.

Y5a Kuulutus 22.3.2023
Y5a Kaavakartta 13.6.2023
Y5a Kaavamerkinnät ja -määräykset (suomi) 13.6.2023
Y5a Kaavamerkinnät ja -määräykset (ruotsi) 13.6.2023
Y5a Kaavaselostus 13.6.2023


Osittainen voimaantulo

Kaupunginhallitus on päätöksellään 21.11.2022 § 370 määrännyt kaupunginvaltuuston 17.8.2022 § 88 hyväksymän Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan MRL 201 §:n nojalla voimaan niiltä osin, joihin valitus ei kohdistu.

Niiltä osin, joihin valitus ei kohdistu, kaava on tullut voimaan kuulutuksella 30.11.2022.

Y5a Korjattu kuulutus 25.1.2023
Y5a Lainvoimaisuuskuulutus 30.11.2022


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti 17.8.2022 § 88 hyväksyä Y5a Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan.

Kaava-alueella on voimassa rakennuskielto kaavan keskeneräisyyden vuoksi. Kiellon voimassaolo jatkuu, kunnes kaavan hyväksymispäätös tulee lainvoimaiseksi. Tarkemmat tiedot rakennuskiellosta sivun alalaidassa.

Helsingin hallinto-oikeuteen jätettiin valitusaikana yksi osayleiskaavaa koskeva valitus.

Y5a Kaavakartta 13.6.2022
Y5a Kaavamääräykset 13.6.2022 (suomenkielinen)
Y5a Kaavamääräykset 13.6.2022 (ruotsinkielinen)
Y5a Kaavaselostus 13.6.2022
Y5a Yhteenveto ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista, sekä niiden vastineet 13.6.2022
Y5a Viranomaisneuvotteluiden muistiot
Y5a Ehdotusvaiheen saapuneet lausunnot
Y5a Luonnonsuojelulain mukainen lausunto


Kaikki kaavaprosessin aikana valmistuneet selvitykset:

Y5 Luontoselvitys (FCG 2016, päivitys  FCG 2.10.2019)
Y5 Lepakkoselvitys (FCG 4.10.2019)
Y5 Natura-tarvearvio (FCG 11.6.2019)
Y5 Liikennesuunnitelma (Sitowise 16.10.2019)
Y5 Rakennettavuuden asiantuntijalausunto ja rakennettavuusvyöhykekartta  (Ramboll 1.10.2019)
Y5 Rakennusinventointi (Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 8/2019)
Y5 Arkeologinen inventointi (Mikroliitti Oy 2019)
Y5 Maisemaselvitys (Lohjan kaupunki,12/2018)
Y5 Kaavataloustarkastelu (Afry 17.3.2020)
Y5 Massataloustarkastelu (Afry 7.4.2020)
Y5 Ilmastovaikutusten arviointi (FCG 9.4.2020)
Y5 Lohjan rautatieaseman liityntäliikenteen hiilidioksidipäästöt vuonna 2030
(diplomityö/Tampereen yliopisto 12/2019)
Y5 Hulevesiselvitys (Lohjan kaupunki/kaavoitus 13.5.2020)
Y5 Pohjavesivaikutusten arviointi, julkinen (Ramboll 30.4.2020)

Y5 Yhteenveto liikennejärjestelyjen vaiheistamisesta: Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaava (20.4.2020, tark. 30.4.2020)

-Selvitys uuden asemanseudun – Lohjansolmun – toteutumisedellytyksistä ja asukkaista
(Kaupunkitutkimus TA/Seppo Laakso 11/2019)

-Emätilatarkastelu 2022. Emätilatarkastelu sekä osayleiskaavan rakennusinventointiin liittyvät kohdekohtaiset inventointikortit, joita ei julkaista internetissä, ovat tutustuttavissa erikseen sovittaessa.

-Helsinki-Turku nopean ratayhteyden luontoselvitykset (Sito 15.11.2017)
-Helsinki-Turku nopean ratayhteyden liito-orava- ja viitasammakkoselvitys, täydennys vuoden 2017 erillisselvityksiin (Sitowise 4.12.2019)
-Espoo-Lohja-Salo oikorata, lajisto ja luontokohteiden erillisselvitykset ratajaksoilla OT2-OT3 (Ramboll 30.9.2019)
-Helsinki-Turku nopean ratayhteyden lepakkoselvitys (Sitowise 11.11.2019)
-ESA-radan yleissuunnitelma, Liikennemeluselvityksen menetelmän kuvaus – Lohja, tekninen raportti (Sitowise 30.3.2020)


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 (182 §) hyväksyä Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavaehdotuksen (kaavakartta ja –määräykset, kaavaselostus) asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 19 § mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi yhteenvedon nähtävillä olleesta osayleiskaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä.

Osayleiskaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 17.8. – 15.9.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Osayleiskaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee toimittaa nähtävillä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Suosittelemme ensi sijaisesti sopimaan neuvonnasta ja mahdollisista tapaamisista kaavoittajan kanssa erikseen. Lisäksi kaava-asiakirjoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa tiistaina 18.8. klo 17.00 – 18.30.

Osallistujia pyydetään varautumaan erityisjärjestelyihin ja odottamaan omaa vuoroaan.

Kaavan ehdotusvaiheen ratkaisuihin voi tutustua myös videolla kaupungin nettisivuilla. 

Lisätiedot ja ajanvaraukset: yleiskaavasuunnittelija Kaisa Leppikangas kaisa.leppikangas(at)lohja.fi, p. 044 374 4419

Y5 Kuulutus 12.8.2020
Y5 Kaavaehdotuskartta ja -määräykset  (19.5.2020)
Y5 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.6.2020)
Y5 Kaavaselostus (3.6.2020)
Y5 Yhteenveto osayleiskaavaluonnoksesta saaduista lausunnoista ja mieliteistä, vastineet (19.5.2020)
Y5 Saadut lausunnot (valmisteluvaihe II)
Y5 Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (22.5.2017)

Tutustu ehdotusvaiheen kaavaratkaisun esittelyvideoon tästä linkistä.


 

Valmisteluvaihe II (osayleiskaavaluonnos)

Vetovoimalautakunta päätti 20.11.2019 (176§) asettaa Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan valmisteluvaiheen täydennetyn aineiston ja osayleiskaavaluonnoksen nähtäville uudelleen valmisteluvaiheen kuulemista varten (MRA 30 §).

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 28.11.-31.12.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat.

Osayleiskaavaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kirjallisesti osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Osayleiskaavaluonnokseen ja valmisteluaineistoon voi tutustua myös kaavaillassa Lohjan pääkirjastolla (Järnefelt-salissa) tiistaina 10.12.2019 klo 17.00-19.00 (huom. kaavaillan poikkeava alkamisaika). Yleiskaavoittaja on muulloin varmimmin tavattavissa erikseen sovittaessa.

Y5 Kuulutus 27.11.2019
Y5 Kaavakartta ja määräykset (luonnos 20.11.2019)
Y5 Kaavamääräykset, A4 (luonnos 20.11.2019)
Y5 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (20.11.2019)
Kaavaselostuksen osiot (1-5):
Y5_1 Suunnittelun lähtökohdat (20.11.2019)
Y5_2 Tavoitteet (20.11.2019)
Y5_3 Valmisteluvaiheen I aineisto (20.11.2019)
Y5_4 Valmisteluvaiheen I palaute ja huomiointi (20.11.2019)
Y5_5 Valmisteluvaiheen II osayleiskaavaratkaisu (kaavaluonnos) ja vaikutukset (20.11.2019)
Y5 Saadut lausunnot (valmisteluvaihe I)

Ideasuunnitelmat:
Ideasuunnitelman päivitykset (Inaro Oy 15.10.2019)
Ideasuunnitelma (Serum Arkkitehdit Oy, nyk. Inaro Oy 12/2018)
Ideasuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy 12/2018)


Osayleiskaavaluonnoksen valmistelu ja Kaavailta 10.9.2019 klo 17.30-19

Osayleiskaavoitusta varten laadittavaa liikenneselvitystä esitellään Kaavaillassa Lohjan pääkirjastolla (Järnefeltinsali) tiistaina 10.9.2019 klo 17.30. Liikenneselvityksessä on tutkittu mm. liityntäratkaisuja moottoritieltä Lohjansolmun asemanseudulle ja liikennejärjestelyjä suunniteltavan uuden kaupunginosan sisällä sekä erityisesti Lohjan keskustan suuntaan.  Esittelyn jälkeen kaavaillassa voi tutustua myös muihin käynnissä oleviin tai valmistuneisiin selvityksiin klo 19 saakka. Yleiskaavoittaja on tavattavissa torstaina 12.9. klo 9-11 ja 12-15 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen aulatilassa 1, muulloin alueen kaavoittajan tavoittaa parhaiten erikseen sovittaessa puhelimitse tai sähköpostitse. Selvityksiä lisätään kaavoituksen internetsivuille kaavaluonnoksen virallisen nähtävilläolon ja kuulemisvaiheen yhteydessä myöhemmin syksyllä.

Mahdolliset kaupungit (Possible Cities)

Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Mahdolliset kaupungit –kurssi järjestettiin keväällä 2019 yhteistyössä Uudenmaan liiton sekä Lohjan ja Porvoon kaupunkien kanssa. Molemmissa kaupungeissa on tarve kehittää julkista liikennettä Helsingin suuntaan. Lohjalla ajankohtaista on ns. Turun Tunnin junaan liittyen Espoo-Salo –oikoradan linjaukseen ja mahdolliseen asemanpaikkaan varautuminen. Ratalinjaus on esitetty myös Uudenmaan liiton valmisteilla olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssa. Opiskelijat suunnittelivat kurssilla mm. miten nopea junayhteys ja sen asemanseutu yhdistyy keskustaan. Kurssin yhtenä opettajana toimi Lohjan kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku.

LEMPOLA – VIHREÄSTI KANNELLA – Envisioning the future, Vision 2050

Kurssin lopputyöt (Lohja):

Lempola – Vihreästi kannella

Visio 2050 – Lohja

LEMPOLA – VIHREÄSTI KANNELLA – Envisioning the future, Vision 2050

 

 


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 19.12.2018 (§185) merkitä tiedoksi Y5 Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pulli maaseutualueiden osayleiskaavan päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (19.12.2018) ja asettaa osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30 §) varten.

Valmisteluaineisto käsittää valmisteluvaiheen kartan lisäksi suunnittelun lähtökohdat, tavoitteet, kaksi asemanseudun ideasuunnitelmaa, mitoitusperusteet maaseutualueilla sekä osayleiskaavoitusta varten laaditut erilliset selvitykset (luontoselvitys, rakennusinventointi ja maisemaselvitys).

Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 10.1. – 8.2.2019 välisen ajan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa (Karstuntie 4, 08100 Lohja). Aineistoon voi tutustua myös kaupungin internet-sivuilla (lohja.fi/kaavoitus). Valmisteluaineistosta voi jättää nähtävilläoloaikana palautetta osoitteeseen: Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys/Kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai sähköpostitse osoitteella: kaavapalaute@lohja.fi.

Valmisteluvaiheen aineistoa esitellään asukastilaisuudessa Mäntynummen yhtenäiskoulun ruokasalissa (os. Mäntynummenkuja 15) ma 21.1.2019 klo 18.00. Aineistoon voi tutustua myös kaavaillassa Lohjan pääkirjaston Järnefeltin salissa ti 22.1.2019 klo 17.30-19.

Kaavoittaja on tavattavissa nähtävilläoloaikana torstaisin klo 9-11 ja 12-16 (ei 24.1.) kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

Y5 Kuulutus 9.1.2019
Y5 Valmisteluvaiheen kartta 19.12.2018
Y5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 19.12.2018
Y5_1 Suunnittelun lähtökohdat, päivitetty 19.12.2018
Y5_2 Tavoitteet (vetovoimalautakunta 19.9.2018)
Y5_3 Mitoitusperusteet maaseutualueilla 19.12.2018
Y5 Ideasuunnitelma 5.12.2018 (Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy)
Y5 Ideasuunnitelma 10.12.2018 (Serum Arkkitehdit Oy)


Tavoitteiden tarkentuminen

Osayleiskaavan tavoitteita osayleiskaavan valmistelun pohjaksi on tarkennettu aloitusvaiheesta.
Vetovoimalautakunta on hyväksynyt osayleiskaavan tavoitteet 19.9.2018.

Päätös, VEVO 19.9.2018 (§132)
Y5 Lehmijärvi-Pulli osayleiskaavan tavoitteet 19.9.2018

Osallisilta on koottu palautetta kaavoituksen aloitusvaiheessa v. 2017 sekä ideointia osayleiskaavoituksen pohjaksi kuluneen vuoden aikana seuraavasti:

Y5 Aloitusvaiheen palautteet (OAS ja suunnittelun lähtökohdat, 2017)
Y5 Kyselytulokset / Väänteenjoen alueen kyläyhdistys (2017)
Y5 Kyselytulokset / Mäntynummen yhtenäiskoulu (2018)
Y5 Vuorovaikutustilaisuuden 7.8.2018 yhteenveto
Y5 Vuorovaikutustilaisuuden 21.8.2018 yhteenveto


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 8.12.2016 § 134 osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Aloitusvaiheen asiakirjat nähtävillä 8.2.-7.3.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Y5 Kuulutus 8.2.2017
Y5 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 2.2.2017
Y5 Suunnittelun lähtökohdat 7.2.2017

Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.12.2016 § 417 määrännyt liitekartassa rajatulle osayleiskaavan alueelle, maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaisen rakennuskiellon. Rakennuskielto on voimassa 5 vuotta. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella kaupunginhallituksen päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.


 

Rakennuskielto

Kaupunkisuunnittelulautakunta on päätöksellään 24.11.2021 § 46 jatkanut Lohjansolmun asemanseudun ja Lehmijärvi-Pullin maaseutualueiden osayleiskaavan alueella maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaista rakennuskieltoa yleiskaavan laatimista varten siten, että alueella A rakennuskielto ei koske rakennusten korjaus- ja muutostöitä, vähäistä laajentamista eikä jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentamista.

Rakennuskielto on voimassa 19.12.2026 saakka tai kunnes osayleiskaava on tullut alueella lainvoimaiseksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös määrätään tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös 24.11.2021
Kartta 24.11.2021
Rakkennuskieltokuulutus 1.12.2021


Linkkejä

Linkkejä

Espoo-Salo –oikorata (Väylä):
https://vayla.fi/kaikki-hankkeet/espoo-salo-oikorata

Helsinki-Turku nopea junayhteys (Väylä):
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Vaylaviraston_HelsinkiTurku_nopea_junayhteys

Tunnin juna (Varsinais-Suomen liitto/Turun kaupunki/Salo):
http://www.tunninjuna.fi/

 

Aiheeseen liittyvää: