Asuminen ja ympäristö

Kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan kunnan asukkaiden hyvän elinympäristön turvaamiseksi.

Suosituimmat:

Ympäristön­suojelu

Kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus valvoa ja edistää ympäristönsuojelua alueellaan kunnan asukkaiden hyvän elinympäristön turvaamiseksi.


Kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta säädetyn lain (64/1986) mukaan kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Kuntatasolla ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoitaa kunnan määräämä toimielin – kunnan ympäristönsuojeluviranomainen – jona Lohjalla toimii kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto. Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee eri laeissa säädettyjen tehtävien lisäksi esimerkiksi antaa muille viranomaisille lausuntoja ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista ja huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta valistuksesta ja tiedottamisesta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetään tehtäviä ympäristönsuojelulaissa (527/2014), luonnonsuojelulaissa (1096/1996), jätelaissa (646/2011), kemikaalilaissa (599/2013), maa-aineslaissa (555/1981), vesilaissa (587/2011), vesihuoltolaissa (119/2001), vesiliikennelaissa (782/2019), merenkulun ympäristönsuojelulaissa (1672/2009), maastoliikennelaissa (1710/1995), maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) sekä näiden lakien nojalla säädetyissä asetuksissa.

Kunnanvaltuusto voi antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Lohjan kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto on siirtänyt toimivaltaansa edelleen ympäristöpäällikölle, joka on edelleen delegoinut viranomaistehtäviä Lohjan ympäristönsuojelussa työskenteleville viranhaltijoille.

(Kuva Ville Juurikkala)