Ympäristön­suojelulain mukainen ympäristölupa, rekisteröinti tai yleinen ilmoitus­menettely

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa,
toiminnan rekisteröintiä tai yleistä ilmoitusmenettelyä ennen toiminnan aloittamista.Ympäristöluvasta, toiminnan rekisteröinnistä ja yleisestä ilmoitusmenettelystä säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).

Ympäristölupa

Lohjalaiset yritykset hakevat ympäristölupaa toiminnan laajuudesta riippuen Lohja vetovoimalautakunnan lupajaostolta tai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Ympäristöhallinnon ymparisto.fi-verkkopalvelusta löytyy kattavasti tietoa ympäristöluvasta ja sen hakemisesta:

Ympäristöluvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan valvonta on maksullista, ja maksu määräytyy Lohjan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Lohjan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämät ympäristöluvat kootaan omalle sivulleen.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4.

Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle (lähes aina kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle) viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Lisää tietoa yleisestä ilmoitusmenettelystä:

Rekisteröintimenettely

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta

Lisää tietoa toiminnan rekisteröinnistä:

Lisätiedot

johtava ympäristötarkastaja
Auli Kokkonen
auli.kokkonen(a)lohja.fi
puh. 050 548 1157

ympäristötarkastaja
Eija Kanninen
eija.kanninen(a)lohja.fi
puh. 050 593 0758

ympäristötarkastaja
Susanna Komulainen
susanna.komulainen(a)lohja.fi
puh. 044 374 0773

ympäristötarkastaja
Jaana Tikkanen
jaana.tikkanen(a)lohja.fi
puh. 044 374 3598

ympäristösuunnittelija
Anu Luoto
anu.luoto(a)lohja.fi
puh. 044 374 4467

 

Aiheeseen liittyvää: