Lohjan ympäristön­suojelu­määräykset

Lohjan ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista. Samalla pyritään turvaamaan kaupunkilaisille terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, joka olisi myös luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen.


Kunnallisten ympäristönsuojelumääräysten antaminen perustuu ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:ään, jonka mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Ympäristönsuojelumääräykset ovat verrattavissa kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin tai rakennusjärjestykseen.

Ympäristönsuojelumääräyksillä pyritään tarkentamaan yleisesti hyväksyttyjä velvoitteita. Määräyksillä helpotetaan ympäristövalvontaa ja tuodaan selkeästi esiin nykyisin valvonnassa sovelletut laintulkinnat, millä varmistetaan elinkeinonharjoittajien ja kuntalaisten tiedonsaanti ja oikeusturva. Määräyksillä pyritään pienentämään ympäristöriskiä ja turvaamaan puhtaampi ympäristö.

Lohjan kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto hyväksyi päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset 11.4.2024 § 44. Määräykset tulevat voimaan 1.6.2024 alkaen.

Lohjan ympäristönsuojelumääräykset ovat nyt kokonaisuudessaan voimassa Lohjan kaupungin alueella.
Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelulain 22 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Lohjalla toimii kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto.

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen

Ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä myöntää hakemuksesta yksittäistapauksissa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamisesta ei kuitenkaan saa aiheutua ympäristönsuojelumääräysten tavoitteiden syrjäytymistä.

Poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä voi hakea oheisilla lomakkeilla, jotka toimitetaan perusteellisesti täytettyinä Lohjan ympäristönsuojeluun postitse (PL 71, 08101 LOHJA) tai sähköpostilla (ympäristönsuojelu@lohja.fi).

Lisätiedot

Jaana Tikkanen
ympäristötarkastaja
jaana.tikkanen(a)lohja.fi
puh. 044 374 3598

 

Aiheeseen liittyvää: